ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา 3 | ข้อสอบฟรีดาวน์โหลด | แนวข้อสอบราชการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา 3 | ข้อสอบฟรีดาวน์โหลด | แนวข้อสอบราชการ

เฉลยข้อสอบ นักวิชาการศึกษา 3  

เฉลยข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 อบต.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
ข้อ 1 รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ตอบ 15 หมวด 309 มาตรา
ข้อ 2 มาตรา 1 รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 คือ
ตอบ ประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียว แบ่งแยกมิได้
ข้อ 3 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ โดย
ตอบ รัฐสภา
ข้อ 4 คณะกรรมการเลือกตั้งมีกี่คน
ตอบ 5 คน (ประธาน 1 กรรมการ 4)
ข้อ 5 ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้รับสมัครเลือกตั้ง สส.
ตอบ เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 6 การประกาศใช้กฎหมายใด ไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อน
ตอบ พรก.ฉุกเฉิน
ข้อ 7 วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภายในกี่วัน
ตอบ 60 วัน
ข้อ 8 รัฐธรรมนูญ 2550 ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
ตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่มากจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ข้อ 9 การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ
ตอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
ข้อ 10 การให้องค์การบริหารส่วนตำบล เปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน เพราะ
ตอบ
ข้อ 11 อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบ 4 ปี
ข้อ 12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติของ อบต. คือข้อใด
ตอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ 13 อำนาจหน้าที่ที่ อบต. ต้องทำ คือ
ตอบ พัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข้อ 14 ข้อใดเป็นปัญหาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
ตอบ
ข้อ 15 องค์ประกอบ ของ อบต. คือ
ตอบ สภาอบต. และ ฝ่ายบริหาร

ข้อ 16 การออกกฎเก็บรายได้ต้องคำนึงถึงเรืองใด
ตอบ
ระเบียบงานสารบรรณ 2526
ข้อ 17 เลขในหนังสือราชการ 2 ตัวสุดท้ายหมายถึง
ตอบ
ข้อ 18 คำลงท้ายในหนังสือราชการถึงนายกรัฐมนตรี คือ
ตอบ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข้อ 19 หน้งสือส่งหมายถึง
ตอบ หนังสือส่งไปภายนอก
ข้อ 20 การพิมพ์ ชื่อ คำลงท้าย ที่ถูกต้อง
ตอบ ลายเซ็น
(พลเอกก ขขข)
ข้อ 21 การเก็บหนังสือปกติเก็บไว้กี่ปี
ตอบ 10 ปี
ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าว
ข้อ 22 แบบฟอร์มยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตอบ ภงด. 91
ข้อ 23 วิกฤติเศรษฐกิจโลก เกิดจาก ประเทศใด
ตอบ สหรัฐอเมริกา
ข้อ 24 เบี้ยยังชีพ ที่ช่วยเหลือผู้ชรา
ตอบ 500 บาท
ข้อ 25 นโยบายประหยัดพลังงาน ที่เห็นผลมากที่สุด คือ
ตอบ รณรงค์ให้ประชาชน ภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วม
ข้อ 26 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอบ มีเหตุผล พอประมาณ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
ข้อ 27 การบริหารราชการส่วนกลางข้อใด มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตอบ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
ข้อ 28 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ตอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ 29 หน่วยงานใด ที่ทำหน้าที่ออกกฎหมาย และพัฒนากฎหมาย
ตอบ

ข้อ 30 ผู้บังคับบัญชาของพนักงานกรมราชทัณฑ์ คือใคร
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยฯ ปลัดกระทรวง อธิบดี
ข้อ 31 กระทรวงใดมีอำนาจจัดตั้งส่วนราชการเพิ่มได้เอง เป็นการเฉพาะ
ตอบ ศึกษาธิการ (ไม่แน่ใจ)
ข้อ 32 ส่วนราชการใดที่อยูในบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อนายก
ตอบ สำนักงานข้าราชการพลเรือน
ข้อ 33 สำนักงานเขต ของ กทม. หัวหน้าคือใคร
ตอบ ผู้อำนวยการเขต
ข้อ 34 ข้อใดไม่ใช่ การมอบอำนาจ ให้ปฎิบัติหน้าที่แทน
ตอบ แบ่งเบาภาระงาน
ข้อ 35 หน่วยงานใดที่ ทำหน้าที่ตรวจสอบการเพิ่มอัตรากำลัง
ตอบ สำนักงบประมาณ และ สำนักงาน กพ.
พรบ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 36 คณะกรรมการกระจายอำนาจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิกี่คน
ตอบ 12 คน
ข้อ 37 ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในวาระกี่ปี
ตอบ 4 ปี
ข้อ 38 ข้อใดไม่ใช่ การพ้นจากตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอบ เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ข้อ 39 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม หักส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ตอบ 40
ข้อ 40 เทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทาน ได้รับจัดสรร เท่าไหร่
ตอบ 20
ข้อ 41 การกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง
ตอบ การมอบภารกิจในการบริหารราชการส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น
ข้อ 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ ต้องรายงานต่อใคร
ตอบ รัฐมนตรี
ข้อ 43 เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการแล้ว เสนอต่อใคร
ตอบ คณะรัฐมนตรี
ข้อ 44 คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามแผนปฏิบัติการ เสนอต่อ
ตอบ คณะรัฐมนตรี
ข้อ 45 ข้อใดหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พรบ.กระจายอำนาจ
ตอบ ทุกข้อ

พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
ข้อ 46 คณะกรรมการข้าราชการ อบจ. มีกี่คน
ตอบ 12 คน
ข้อ 47 คณะกรรกมการเมืองพัทยา มีกี่คน
ตอบ 12 คน
ข้อ 48 คณะกรรมการกลาง อบต. มีกี่คน
ตอบ 18 คน
ข้อ 49 คณะกรรมการกลางเทศบาล มีกี่คน
ตอบ 18 คน
ข้อ 50 ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ ก.อบต. มีกีคน
ตอบ 9 คน
ข้อ 51 ผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.เทศบาล มี่กี่คน
ตอบ 6 คน
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
ข้อ 52 ใครเป็นผู้รักษาการ พรบ. ข่าวสาร
ตอบ นายกรัฐมนตรี
ข้อ 53 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง
ตอบ ผู้ซึ่งปฏิบ้ติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ข้อ 54 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล คือ
ตอบ ทุกข้อ (ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม)
ข้อ 55 การขอดูข้อมูล พร่ำเพื่อ จนท.มีสิทธิไม่ให้ดูได้หรือไม่
ตอบ ได้ ให้จนท.พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 56 ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเก็บไว้กี่ปี
ตอบ 75 ปี
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 57 โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน คือข้อใด
ตอบ ขาดราชการ เป็นเวลา 5 วัน ไม่เกิน 10 วัน
ข้อ 58 คณะกรรมการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ
ตอบ ก.ค.ศ.
ข้อ 59 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการครู ฯ มีกี่คน
ตอบ 7 คน
ข้อ 60 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนครู อยู่ในวาระกี่ปี
ตอบ 4 ปี

ข้อ 61 การสอบบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ตอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
ข้อ 62 ผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 63 ผู้ซึ่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีอายุ
ตอบ 18 ปีบริบูรณ์
ข้อ 64 ข้อใดไม่เข้าพวก
ตอบ ผู้บริหารการศึกษา ( ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในสถานศึกษา)
ข้อ 65 ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งทาง วิชาการ
ตอบ อธิการบดี
ข้อ 66 การสั่งบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ
ตอบ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 67 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย กี่ปี
ตอบ 2 ปี
ข้อ 68 โทษทางวินัย ของข้าราชการครูฯ มีกีสถาน
ตอบ 5 สถาน
ข้อ 69 ผู้ได้รับสิทธิรับบำเหน็จเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ คือ
ตอบ ปลดออก
ข้อ 70การยับยั้งการอนุญาตลาออก ไว้เป็นเวลา กี่วัน
ตอบ 90 วัน
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 71 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา คือใคร
ตอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อ 72 ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม พรบ. สภาครู
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 73 ใครเป็นผู้เพิกถอนใบอนุญาต
ตอบ คุรุสภา
ข้อ 74 ใครเป็นผู้ลงนามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตอบ เลขาธิการคุรุสภา
ข้อ 75 คุณสมบัติของเลขาธิการคุรุสภา คือ
ตอบ การศึกษาระดับปริญญา ด้านการศึกษา
ข้อ 76 การศึกษาภาคบังคับ ผู้ปกครอง บิดา มารดา
ตอบ มีหน้าที่

ข้อ 77 การศึกษาในระบบ มี 2 ระดับ คือ
ตอบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อ 78 แนวการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่า
ตอบ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ข้อ 79 ใครไม่เป็นตัวแทน ในคณะกรรมการสถานศึกษา
ตอบ ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 80 กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารให้สถานศึกษา ยกเว้น ข้อใด
ตอบ หลักสูตรและการสอน
ข้อ 81 การศึกษาระดับใด ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ตอบ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท
ข้อ 82 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
ตอบ ทุกระดับ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
cofficaice ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่    http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้