ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ อปท.นายช่างเขียนแบบ (ท้องถิ่น/อบต.) 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ อปท.นายช่างเขียนแบบ (ท้องถิ่น/อบต.) 2556

คำสั่งใดที่ใช้ในการตั้งค่ากระดาษเขียนแบบ
ก.
UNITS ข. LIMITS
ค. GRID
ง. SNAP

2. การย่อขยายมุมมองโดยใช้เมาส์ปุ่มใด
ก.
Right ข. Left
ค. Target
ง. Scroll

3. คำสั่งใดใช้เขียนเส้นตรง เส้นโค้งและกำหนดความหนาของเส้นใด
ก.
Polygon ข. Line
ค. Polyline ง. ARC

4. ข้อใดเป็นการใช้คำสั่งแบบ Popup ของโปรแกรม AutoCAD
ก. คลิกไอคอน ข. คลิกเมนู
ค. คลิกเมาส์ขวา ง. พิมพ์คำสั่งในช่อง
Command

5. คำสั่งใดใช้ดึงข้อมูล Block ออกมาใช้งาน
ก.
Wblock ข. Move
ค. Rotate
ง. Insert

6. ข้อใดไม่ใช่การสร้างชิ้นงาน 3D ของ Auto Cad
ก. Wireframe
ข. Sketch
ค. Surface ง. Solid

7. การกำหนดระบบพิกัด X,Y,Z เรียกว่าระบบพิกัดใด
ก.
CWS
ข. WCS
ค. UCS ง. CUS

8. ข้อใดไม่ใช่มุมมอง 3D แบบไอโซเมตริก
ก.
SW Isometric ข. SE Isometric

ค.
NE Isometric ง. NS Isometric

9. กลุ่มคำสั่ง 3D orbit มีไว้เพื่ออะไร
ก. ปรับเปลี่ยนมุมมองชิ้นงาน
3D ข. ปรับเปลี่ยนระบบ UCS
ค. ปรับเปลี่ยนมุมมองชิ้นงาน 2D ง. ปรับเปลี่ยนระบบ WCS

10. ข้อใดเป็นการสร้างชิ้นงาน 3D แบบโครงลวด
ก.
Wireframe Modeling
ข. Surface Modeling
ค. Solid Modeling ง. ถูกทุกข้อ


แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-
แนวข้อสอบแนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

4. ในงานเขียนแบบไฟฟ้าโปรแกรมใดที่นิยมใช้
ในการเขียนแบบ
ก. Or-cad ข. Auto-cat
ค. Au-cat ง. Auto-cad
7. แถบเครื่องมือมาตรฐานที่มีปุ่มสัญลักษณ์ของคำสั่งติดตั้งอยู่ เรียกว่าอะไร
ก . Icon Bar ข. Menu Bar
ค. Tool Bar ง. Status Bar
8. การสร้างชิ้นงานใหม่ควรทำอย่างไร
ก. ctrl+n ข. ctrl+o
ค. ctrl+s ง. ctrl+p
9 .การเปิดไฟล์ที่เคยสร้างไว้ควรใช้ทำอย่างไร

ก. ctrl+n ข. ctrl+o
ค. ctrl+s ง. ctrl+p

ข้อสอบใหม่
11. การบันทึกข้อมูลที่ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ควรทำอย่างไร
ก. ctrl+n ข. ctrl+o
ค. ctrl+s ง. ctrl+p
12. การบันทึกข้อมูลโดยการ SAVE AS มีข้อดีอย่างไร
ก. ข้อมูลทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข. ข้อมูลที่มีการแก้ไขจะถูกจัดเก็บทับ File เดิม
ค. ข้อมูลทั้งหมดจะจัดเก็บเป็นชื่อใหม่
ง. ข้อมูลทั้งหมดจะจัดเก็บทับข้อมูลเดิม
15. การออกจากโปรแกรม AutoCAD ใช้คำสั่งใด
ก. Cloes ข. Close
ค. Exit ง. Exits
16. ปุ่มที่ใช้แสดง Grid และ Snap คือข้อใด
ก. F7 , F6 ข. F7, F9
ค. F8 , F7 ง. F9 , F6
17. การเขียนเส้นตรง ควรใช้คำสั่งใด
ก. Line ข. Lines
ค. PLine ง. Plines
24. การเขียนรูปวงกลมแบบโดนัทควรใช้คำสั่งใด
ก. Circle ข. Circles
ค. Donut ง. Donuts
26. การเลือกวัตถุเพื่อใช้แก้ไขหรือปรับปรุงชิ้นงานจะเกิดขึ้นเมื่อใช้คำสั่งใด
ก. Line ข. Circle
ค. Copy ง. Arc
31. ข้อใด ไม่ใช่ โหมดการใช้งานของ Object Snap
ก. Endpoint ข. Radius
ค. Minpoint ง. Center
32. ปุ่ม FUNCTION KEY ที่ใช้เรียกเครื่องมือใน
การกำหนดตำแหน่งขึ้นมาคือข้อใด
ก. F2 ข. F3
ค. F7 ง. F9
34. การสำเนาชิ้นงานให้เหมือนกัน ควรใช้คำสั่งใด
ก. Move ข. Copy
ค. Cut ง. Paste


ข้อสอบใหม่
46. การสร้างเลเยอร์ควรพิมพ์คำสั่งใด
ก. NEW / Layer ข. VIEW / layer
ค. Layer / new ง. TOOL / new
50. ถ้าต้องการเรียกคำสั่ง Color ที่บรรทัดคำสั่งควรพิมพ์คำสั่งใด
ก. Color ข. Draw
ค. Full Color ง. Format
53. การดูภาพแบบทั้งหมดในขอบเขตงานที่ตั้งไว้ควรใช้คำสั่งใด
ก. Zoom In ข. Zoom All
ค. Zoom window ง. Zoom Out

ข้อสอบใหม่
3. ข้อใด ไม่ใช่ อุปกรณ์อินพุทของคอมพิวเตอร์
ก. กล้องถ่ายรูป ข. โปรเจ็กเตอร์
ค. เมาท์ ง. แป้นพิมพ์
6. ข้อใดคือการเรียกโปรแกรม AutoCAD2002มาใช้งาน
ก. Start/Programs/AutoCAD
ข. Start/Programs/AutoCAD2002/AutoCAD2002
ค. Start/Programs/AdobeCAD2002/AdobeCAD2002
ง. Start/Programs/AutoCAD/AutoCAD2002
19. คำสั่งการเขียนเส้นคู่ขนานควรใช้คำสั่งใด
ก. Line ข. Mline
ค. PLine ง. Construction Line

20. การเขียนเส้นตรงและเส้นโค้งแบบต่อเนื่องควรพิมพ์คำสั่งใด
ก. Line ข. Multiline
ค. PolyLine ง. Construction Line
22. คำสั่ง Polygon เป็นคำสั่งในการเขียนรูปหลายเหลียมตั้งแต่กี่เหลียมเป็นต้นไป
ก. 2 เหลียม ข. 3 เหลียม
ค. 4 เหลียม ง. 5 เหลียม

ข้อสอบใหม่
36. คำสั่งการเขียนเส้นคู่ขนานกับเส้นตรงหรือโค้งคือข้อใด
ก. ข.
ค. ง.
37. การคัดลอกชิ้นงานหรือวัตถุครั้งละมากๆ ควรใช้คำสั่งใด
ก. ข.
ค. ง.
41. การตัดเส้นตรงหรือเส้นโค้งที่ไม่ต้องการออกใช้คำสั่งใด
ก. ข.
ค. ง .
57. คำสั่ง Pan หมายถึงข้อใด
ก. ข .
ค. ง.
58. ถ้าต้องการยกเลิกคำสั่งดูภาพแบบ Pan ควรใช้แป้นพิมพ์ใด
ก. Enter ข. Esc
ค. Tab ง. Shift
62. ฟอนต์ตัวหนังสือภาษาไทยที่ใช้ในโปรแกรม AutoCAD คือฟอน์ตใด
ก. EucrosiaUPC ข. ARIAL
ค. AngsanaNEW ง. ARIALUPC
1. การเขียนแบบที่แสดงให้เห็นรูปร่างของวัตถุภายในได้ชัดเจนคือการเขียนภาพลักษณะใดที่แสดงให้เห็น ได้ดีที่สุด
ก. Section Views
ข. Isometric
ค. Perspective
ง. Projections
ตอบ ก.
2. งานเขียนแบบเทคนิค มีมาตั้งแต่ยุคสมัยใด
ก. ยุคทราวดี
ข. ยุคหิน
ค. ยุคโรมันเรืองอำนาจ
ง. ยุคก่อนคริสตศักราช
ตอบ ค.
3. เส้นที่แสดงแนวตัดอาคารในแบบงานควรใช้เส้นชนิดใด
ก. เส้นเต็มบาง
ข. เส้นเต็มหนา
ค. เส้นประ
ง. เส้นลูกโซ่
ตอบ ง.
4. รูปร่างและรูปทรงแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
ก. 1 ลักษณะ
ข. 2 ลักษณะ
ค. 3 ลักษณะ
ง. 4 ลักษณะ
ตอบ ข.
5. การเขียนภาพที่ทาบกับผนังควรให้เงาทอดเป็นมุมกี่องศา
ก. 60 องศา
ข. 30 องศา
ค. 45 องศา
ง. 15 องศา
ตอบ ค.
6. การเขียนภาพที่กำหนดให้มุมที่จะเขียนทั้งสองเอียงทำมุมกับเส้นระนาบด้านซ้าย 30 องศาด้านขนาด 30 องศา ขนาดเท่ากับความจริงของรูปแบบใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสมคือภาพในข้อในข้อใด
ก. ภาพคลี่
ข. ภาพออบลิค
ค. ภาพตัด
ง. ภาพไอโซเมตริก
ตอบ ง.
7. ข้อใดคือลักษณะการเขียนเส้นแนวกึ่งกลางหรือแกนกลาง
ก. ข.
ค. ง.
ตอบ ก.
8. การยกความสูงของพื้นบ้านนั้นควรคำนึงถึงเรื่องอะไรมากที่สุด
ก. ความสวยงาม
ข. ความพอใจ
ค. สถิติของน้ำท่วม
ง. ตามคนเขียน
ตอบ ค.
9. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบใดที่ไม่นิยมใช้ในอาคารพักอาศัย
ก. พื้นคอนกรีตชนิดคานรูปตัวทีคว่ำและคอนกรีตบล็อก
ข. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่
ค. พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปตัวซี
ง. พื้นแผ่นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปท้องเรียบ
10. วัสดุหลังคาที่มีความหนาแน่นเท่ากันชนิดใดสามารถถ่ายเทความร้อนได้มากที่สุด
ก. ไม้สัก
ข. คอนกรีตเปลือย
ค. สังกะสีแผ่นเรียบ
ง. กระจกสีชา
ตอบ ข.
11. การย่อขยายมุมมอง โดยใช้เม้าส์คลิกปุ่มใด
ก. Right
ข. Left
ค. Target
ง. Scroll
ตอบ ง.
12. คำสั่ง rectangle คือคำสั่งอะไร
ก. เขียนรูปหลายเหลี่ยม
ข. เขียนวงกลม
ค. เขียนเส้นโค้ง
ง. เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ตอบ ง.
13. หากต้องการเขียนผนังให้เส้นที่ทำนั้นต่อกันจะต้องใช้คำสั่งอะไร
ก. Polyline
ข. Rectangle
ค. Construction line
ง. Spline
ตอบ ก.
14. การทำประตู-หน้าต่างในโปรแกรม Auto CAD นั้นจะใช้คำสั่งใดที่ทำง่ายและประหยัดเวลามากที่สุด
ก. Polyline , Mirror
ข. Rectangle , offset
ค. Construction Line , offset
ง. Spline , Mirror
ตอบ ข.
15. “เพิ่มความอบอุ่นลดความหนาวเย็น” คือสภาพดินฟ้าอากาศในเขตใด
ก. อากาศอบอุ่น
ข. อากาศเป็นใจ
ค. อากาศร้อน
ง. อากาศหนาว
ตอบ ง.
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้