ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3 ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3 ล่าสุด

1. คำว่า "การพัฒนาชุมชน" หมายถึง (ตอบ 3)

1. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น

2. การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น

3. การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ

4. การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น

5. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

2. คำว่า "ชุมชน" ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง (ตอบ 4)

1. หมู่บ้าน

2. ตำบลหรือแขวง

3. ท้องถิ่น

4. กลุ่มคน

5. องค์กรต่าง ๆ

3. เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด.....

1. ขบวนการ

2. กรรมวิธี

3. หลักการ

4. วิธีการ

5. บริการ

4. ที่กล่าวกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า "จิตใจ" หมายถึงอะไร....(ตอบ 4)

1. คุณธรรม

2. มีศีลธรรม

3. การถือปฏิบัติพรหมจรรย์

4. พฤติกรรม ค่านิยมและทัศนคติ

5. ความรู้คู่คุณธรรม

5. หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน...(ตอบ 5)

1. อริยสัจ 4

2. อิทธิบาท 4

3. อัตตาหิ อัตโนนาโถ

4. พรหมวิหาร 4

5. สังคหวัตถุ 4

6. งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้น หมายถึง

1. การศึกษานอกระบบโรงเรียน

2. การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต

3. การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

4. การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง

5. การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

7. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน หมายถึง (ตอบ 1)

1. กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน

2. เศรษฐีเงินออกดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน

3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอ

4. เจ้าอาวาสวัด หรือผู้นำทางศาสนาอื่น

5. ถูกทุกข้อ

8. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ (ตอบ 2)

1. โรคภัยไข้เจ็บ

2. ยาเสพติด

3. อาชญากรรม

4. ยากจน

5. ถูกทุกข้อ

9. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร (ตอบ 2)

1. เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง

2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม

3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี จนเป็นที่ยอมรับ

4. เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ

5. เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้