ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : อัพเดทล่าสุด ม.ราชภัฎสวนดุสิต เรื่องการเปิดรับสมัครสอบ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ทั่วประเทศ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

อัพเดทล่าสุด ม.ราชภัฎสวนดุสิต เรื่องการเปิดรับสมัครสอบ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ทั่วประเทศ

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2013-09-24)

เมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนนี้คือ “แบบเสนอแผนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ และที่ประชุมฯ มีมติเลือก ม.ราชภัฎฯ แทน ม.รามฯ
ในรายละเอียดส่วนที่ผมสนใจเป็นอันดับแรกจะเป็นเรื่องความพร้อมและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสอบของ ม.ราชภัฎฯ ก็ทำให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นได้ว่า..
 • จัดสอบแบบแบ่งรายภาค/เขต 10 ศูนย์สอบ
  • ภาคเหนือ 2 เขต
   • เขต 1 ลำปาง
   • เขต 2 พิษณุโลก
  • ภาคกลาง 3 เขต
   • เขต 1 กรุงเทพมหานคร
   • เขต 2 นครนายก
   • เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคใต้ 2 เขต
   • เขต 1 สุราษฎร์ธานี
   • เขต 2 ตรัง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต
   • เขต 1 นครราชสีมา
   • เขต 2 อุบลราชธานี
   • เขต 3 อุดรธานี
 • รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
 • ระยเวลาเตรียมการจนถึงวันรับสมัครสอบประมาณ 45 วัน ก็น่าจะประกาศรับสมัครสอบประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
 • รับสมัครสอบเพียง 15 วัน
 • มีเวลาเตรียมสอบหลังประกาศรับสมัครสอบ 45 วันอัพเดทล่าสุด 30 กันยายน 2556 ข่าวเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
- ยังไม่มีกำหนดการเปิดรับสมัครที่แน่นอนอัพเดทล่าสุด 9 กันยายน 2556 ข่าวเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

แผนการจัดสอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การดำเนินการสอบจะใช้เวลา 4 เดือน ประกอบด้วย
1. การเตรียมการ ใช้ระยะเวลา 15 วัน
2. พัฒนาโปรแกรมรับสมัคร ใช้ระยะเวลา 15 วัน
3. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต จ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร ออกข้อสอบ ใช้ระยะเวลา 15 วัน
4. ประมวลผล จัดแนผังที่นั่งสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ ใช้ระยะเวลา 30 วัน
5. ดำเนินการสอบ ใช้ระยะเวลา 15 วัน
6. ตรวจข้อสอบและประมวลผล ใช้ระยะเวลา 30 วัน

การป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน


อัพเดทล่าสุด 16 กันยายน 2556 ข่าวเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)


ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
1. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม ช่างกลการเกษตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. เจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 150 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. เจ้าหน้าที่ประปา จำนวน 61 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องการ

5. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 173 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6. เจ้าหน้าที่ทะเบียน จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคารหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ ก.อบต.กำหนด

8. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 231 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

9. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 181 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 23 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

11. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 158 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

12. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง

13. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 230 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

14. เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทางบรรณารักษ์หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

15. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

16. เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่นที่ กท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

17. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

18. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล จำนวน 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

19. ช่างเขียนแบบ จำนวน 46 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

20. ช่างเครื่องกล จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

21. ช่างประปา จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่น ที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

22. ช่างผังเมือง จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

23. ช่างไฟฟ้า จำนวน 104 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคโทรนิคส์หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

24. ช่างโยธา จำนวน 297 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

25. ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างศิลป์ สถาปัตยกรรม ศิลปประยุกต์ ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิจิตรศิลป์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

26. ช่างสำรวจ จำนวน 31 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

27. ผดุงครรภ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรทางการผดุงครรภ์ ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันในสาขาผดุงครรภ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
1. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. เจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร ธุรกิจการเงิน พาณิชยการ การขาย การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร ธุรกิจการเงิน พาณิชยการ การขาย การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 544 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. เจ้าพนักงานประปา จำนวน 36 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม ไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 406 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6. เจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 17 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. ทันตสาธารณสุข จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 484 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

9. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 254 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่อง กล เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

11. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง

12. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 645 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

13. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการเคมี เคมีสิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการเคมี เคมีสิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เซลล์วิทยา ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยาซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

14. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป อาหาร โภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรมวิจิตรศิลป ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป อาหาร โภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

15. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ได้รับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

16. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 46 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

17. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

18. เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่ออจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวฺฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา สัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

19. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 274 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

20. เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

21. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ( พนักงานอนามัย ) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหนับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข โภชนาการหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหนับตำแหน่งนี้ได้

22. เจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกบรรณารักษ์หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษ์หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

23. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 74 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

24. นายช่างเครื่องกล จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเขียนแบบ เครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

25. นายช่างเครื่องยนต์ จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

26. นายช่างประปา จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม ไฟฟ้าเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

27. นายช่างผังเมือง จำนวน 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

28. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 61 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น และปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

29. นายช่างโยธา จำนวน 568 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

30. นายช่างสำรวจ จำนวน 54 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

31. พยาบาลเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 1 หรือผดุงครรภ์สาธารณสุข 1 และผ่านการอบรมวิชาการพยาบาล ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และได้ดำรงตำแหน่งใน ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ได้รับประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่ำกว่าหลักสูตรดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

32. สัตวแพทย์ จำนวน 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1. ครูผู้ช่วย จำนวน 27 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 239 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร จำนวน 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 16 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 216 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. นักผังเมือง จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. นักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

9. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 110 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

10. นักวิชาการเกษตร จำนวน 182 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

11. นักวิจัยจราจร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร การจราจร การคมนาคมขนส่ง ผังเมือง เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

12. นักวิชาการการคลัง จำนวน 21 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

13. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 91 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

14. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 24 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

15. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 31 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

16. นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

17. นักวิชาการศึกษา จำนวน 401 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

18. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 85 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

19. นักวิชาการสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรมหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

20. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์ไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ส่วนราชเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

21. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

22. นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 84 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

23. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟิสิกล์ ฟิลิกคัล หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

24. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 32 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

25. นิติกร จำนวน 407 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบตกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

26. บรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

27. บุคลากร จำนวน 147 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

28. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 39 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

29. เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

30. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

31. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

32. วิศวกรโยธา จำนวน 153 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )

33. วิศวกรสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาลหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

34. วิศวกรสุขาภิบาล จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม ชลประทาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

35. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ดำรง ตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปีสำหรับผู้มี คุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.กำหนด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.ท.กำหนด

36. สถาปนิก จำนวน 29 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)

37. สันทนาการ จำนวน 39 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

------------------------------------------------------------------------

- รายละเอียดล่าสุดสำหรับวิธีการรับสมัครสอบ จะเป็นการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีจังหวัดที่จะเป็นศูนย์สอบในแต่ละเขตดังนี้
ภาคกลางเขต 1 สอบที่กรุงเทพมหานคร รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดชัยนาท 2.จังหวัดนนทบุรี 3.จังหวัดปทุมธานี 4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5.จังหวัดลพบุรี 6.จังหวัดสระบุรี 7.จังหวัดสิงห์บุรี 8.จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลางเขต 2 สอบที่จังหวัดนครนายก รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดนครนายก 6.จังหวัดปราจีนบุรี 7.จังหวัดระยอง 8.จังหวัดสมุทรปราการ 9.จังหวัดสระแก้ว

ภาคกลางเขต 3 สอบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดนครปฐม 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี 6.จังหวัดสมุทรสงคราม 7.จังหวัดสมุทรสาคร 8.จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 สอบที่จังหวัดนครราชสีมา รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครราชสีมา 5.จังหวัดบุรีรัมย์ 6.จังหวัดมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 สอบที่จังหวัดอุบลราชธานี รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดมุกดาหาร 2.จังหวัดยโสธร 3.จังหวัดร้อยเอ็ด 4.จังหวัดศรีสะเกษ 5.จังหวัดสุรินทร์ 6.จังหวัดอำนาจเจริญ 7.จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 สอบที่จังหวัดอุดรธานี รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดนครพนม 2.จังหวัดบึงกาฬ 3.จังหวัดเลย 4.จังหวัดสกลนคร 5.จังหวัดหนองคาย 6.จังหวัดหนองบัวลำภู 7.จังหวัดอุดรธานี

ภาคเหนือเขต 1 สอบที่จังหวัดลำปาง รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลำปาง 8.จังหวัดลำพูน

ภาคเหนือเขต 2 สอบที่จังหวัดพิษณุโลก รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดนครสวรรค์ 4.จังหวัดพิจิตร 5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.จังหวัดสุโขทัย 8.จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.จังหวัดอุทัยธานี

ภาคใต้ เขต 1 สอบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.จังหวัดพังงา 5.จังหวัดภูเก็ต 6.จังหวัดระนอง 7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ เขต 2 สอบที่จังหวัดตรัง รายชื่อจังหวัดในเขตประกอบด้วย
1.จังหวัดตรัง 2.จังหวัดนราธิวาส 3.จังหวัดปัตตานี 4.จังหวัดพัทลุง 5.จังหวัดยะลา 6.จังหวัดสงขลา 7.จังหวัดสตูล


ส่วนของการป้องกันการทุจริตในการสอบ ส่วนตัวคิดว่าก็เหมือนๆ กับการจัดสอบทั่วๆ ไป และท่านใดไม่เคยทราบว่าในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการมีการคัดกรองข้อสอบกันอย่างไรก็ลองอ่านดูนะครับ^^


แผนการป้องกันการทุจริตในการสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การออกข้อสอบ จะออกโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อย่างน้อย 3 คนในรายวิชานั้นๆ
การคัดเลือกข้อสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ และจะพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบรายวิชาละ 5 - 6 ฉบับ (สำหรับบุคลากรกลุ่มนี้จะอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจนกว่าจะสอบเสร็จ)
กระดาษคำตอบ จะพิมพ์ชื่อ สกุล รหัสบัตรประจำตัวประชาชน สนามสอบ เลขที่นั่งของผู้เข้าสอบ
การส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบทั้ง 10 ศูนย์ จะใช้รถตู้หรือรถขนส่งที่มีห้องจัดเก็บมิดชิด มีรถตำรวจนำขบวน มี GPS เพื่อตรวจสอบการเดินทาง
การคุมสอบในแต่ละห้องจะมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน
การตรวจกระดาษคำตอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะใช้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบอัตโนมัติ
 
ท้องถิ่น อบต 2556 เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ข ค ทั่วประเทศ กว่า 7911 อัตรา (คาดมีอัตราเพิ่มเติม)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศตำแหน่งว่างในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 กสถ. แจ้ง ก.จ.จ ก.ท.จ ก.อบต. ยืนยันตำแหน่ง และอัตรา ที่มีความประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน


อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร
ตอบ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ


นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ตอบ 30 ปี


นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล


ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน
ตอบ จำนวน 12 คน


สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใด
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
ตอบ หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


9. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด


10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นอะไร?
ตอบ พ.ศ.2555- 2559 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร


11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
ตอบ เทศบาล


12. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือ
ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด
13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
ตอบ คณะผู้บริหารท้องถิ่น


14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย กำหนด

15. ตามกฎหมายใครมีอำนาจในการยุบ อบต.?
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ


16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
ตอบ 6 คน
17. อำนาจหน้าที่ใดที่ อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
ตอบ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?


ตอบ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของ อบต.
ตอบ ภาษีการค้า


20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
ตอบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ


21. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?
ตอบ 2 มีนาคม ของทุกปี


23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย
ตอบ ฉบับที่ 18


25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
ตอบ การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
ตอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด


27. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน
ตอบ 18 คน


28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
ตอบ กฏหมายมหาชน
29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
ตอบ 1,000 บาท


30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
ตอบ กพ.


31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
ตอบ กพร.


32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
ตอบ แผนพัฒนาตำบล 3 ปี


33. กชช.2 ค คืออะไร?
ตอบ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน


34. พัสดุ คืออะไร?
ตอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง


35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
ตอบ ค่าใช้สอย


38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
ตอบ การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ


39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนใน
ลักษณะใด?
ตอบ รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน


40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
ตอบ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็น

คู่กรณีเอง1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี?
ตอบ เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่
พิจารณาทางปกครองเพียงพอ
2. คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง
ตอบ คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจาถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่
3. หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่?
ตอบ ศาลกรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี
4. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร?
ตอบ เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
5. กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.2517
6. ข้อใดคือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540?
ตอบ ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการการให้ความคุ้มครองสิทธิบุคคลผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ
7. ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอบ - ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
- ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลหนี่งบุคคลใด
8. ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
ตอบ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
9. เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540
ตอบ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ
10. ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ตอบ หน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
11. องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลต้องทำอย่างไร
ตอบ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
12. ใครเป็นตัวแทนของ อบต.
ตอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
13. ใครเป็นเลขานุการคณะผู้บริหารอบต.
ตอบ มาจากคนนอกที่นายกอบต.เป็นคนแต่งตั้งเองและไม่ใช้สมาชิกสภาอบต.
14. เมื่อมีหนังสือเข้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ - ประทับตรารับหนังสือ
- ลงทะเบียนในหนังสือรับ
- จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
15. บุคคลใดที่ต้องใช้คำราชาศัพท์เช่นเดียวกับชั้นหม่อมเจ้า
ตอบ - สมเด็จพระสังฆราช
16. เลือกนายก อบจ.ที่แรกของไทยคือ
ตอบ จังหวัดบุรีรัมย์
17. WTOคือ องค์กรอะไร
ตอบ (องค์การค้าระหว่างประทศ)
18. ธรรมาภิบาล คือ อะไร
ตอบ (การบริหารแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้)
19. คนเราจะประสบผลสำเร็จต้องมีอะไร
ตอบ (อิทธิบาท 4)
20. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงใด
ตอบ (กระทรวงพาณิชย์)
21. การค้าต่างประเทศของไทยเริ่แรกจาก
ตอบ (สนธิสัญญาเบาริ่ง)
22. พระไม่จำวัดที่วัดไหน
ตอบ วัดพระแก้ว
23. สภา อบต.มี รองสภาได้กี่คน
ตอบ 1 คน
24. ผู้ที่อนุมัติร่างแผนอบต. คือ
ตอบ นายอำเภอ
25. บุคคลที่รักษาการแทนนายก อบต.และต้องประกาศให้ประชาชนทราบ คือ
ตอบ ปลัด อบต.
26. แผนปฏิบัติการต้องทำให้เสร็จภายในเดือนอะไร
ตอบ ธ.ค.
27. แผนพัฒนา11 ปี ประกาศในปีใด
ตอบ พ.ศ.2555-2559
28. ใครเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ตอบ กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล
29. คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.
ตอบ มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
30. รายได้อบต. ที่ต่างกับที่อื่น
ตอบ อากรรังนก
31. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คือใคร
ตอบ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
32. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใคร
ตอบ นายกรัฐมนตรี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604*จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนนี้คือ “แบบเสนอแผนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ และที่ประชุมฯ มีมติเลือก ม.ราชภัฎฯ แทน ม.รามฯ
ในรายละเอียดส่วนที่ผมสนใจเป็นอันดับแรกจะเป็นเรื่องความพร้อมและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสอบของ ม.ราชภัฎฯ ก็ทำให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นได้ว่า..
 • จัดสอบแบบแบ่งรายภาค/เขต 10 ศูนย์สอบ
  • ภาคเหนือ 2 เขต
   • เขต 1 ลำปาง
   • เขต 2 พิษณุโลก
  • ภาคกลาง 3 เขต
   • เขต 1 กรุงเทพมหานคร
   • เขต 2 นครนายก
   • เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคใต้ 2 เขต
   • เขต 1 สุราษฎร์ธานี
   • เขต 2 ตรัง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต
   • เขต 1 นครราชสีมา
   • เขต 2 อุบลราชธานี
   • เขต 3 อุดรธานี
 • รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
 • ระยเวลาเตรียมการจนถึงวันรับสมัครสอบประมาณ 45 วัน ก็น่าจะประกาศรับสมัครสอบประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
 • รับสมัครสอบเพียง 15 วัน
 • มีเวลาเตรียมสอบหลังประกาศรับสมัครสอบ 45 วัน


ส่วนของการป้องกันการทุจริตในการสอบ ส่วนตัวคิดว่าก็เหมือนๆ กับการจัดสอบทั่วๆ ไป และท่านใดไม่เคยทราบว่าในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการมีการคัดกรองข้อสอบกันอย่างไรก็ลองอ่านดูนะครับ^^ 

 

 

 
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับกำหนดการรับสมัครสอบ ให้รอจนกว่าจะมีข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีดำเนินการสอบ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเข้าชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ

อัพเดทล่าสุด 13 สิงหาคม 2556 ข่าวเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

- "ยังสรุปไม่ได้" สำหรับการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของท้องถิ่นที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปและจะประกาศรับสมัครสอบตามที่มีข่าวออกมาเรื่อยๆ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ข้อสรุปใดๆ หลังจากคัดเลือกได้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาทำหน้าที่จัดดำเนินการสอบ เมื่อได้มหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการจัดสอบแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศรับสมัครตามมาในไม่ช้า แต่แล้วก็มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องสถานที่สอบ บ้างก็บอกเหตุผลเรื่องป้องกันการทุจริตต้องสอบที่กรุงเทพมหานคร บ้างก็บอกเหตุผลต้องสอบในส่วนภูมิภาคเพื่อความสะดวกของผู้สมัครสอบ สิ่งที่อาจเป็นไปในขณะนี้คือ หาข้อสรุปโดยให้สอบที่ส่วนกลาง(กทม) แล้วให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดดำเนินการสอบ หรือไม่ก็ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดดำเนินการสอบแล้วสอบตามส่วนภูมิภาค 10 เขต แต่ก็ต้องดูเรื่องมาตรการ การป้องกันการทุจริตด้วย ดังนั้นวิเคราะห์ตามสถานะการณ์คงไม่ง่ายที่จะได้ข้อสรุปในเร็ววัน


อัพเดทล่าสุด 25 สิงหาคม 2556 ข่าวเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

- เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดดำเนินการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีข้อถกเถียงกันอยู่เกี่ยวกับการจัดดำเนินการสอบ และคณะกรรมการฯได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดดำเนินการสอบ เพื่อให้ ก.กลาง ตัดสิน โดยจะมีการประชุมกันอีกในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตามข่าวกันต่อไป
- วันที่ 22 สิงหาคม จะมีการประชุมเกี่ยวการจัดดำเนินการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ติดตามข่าวกันต่อไป
- "ยังสรุปไม่ได้" สำหรับการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของท้องถิ่นที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปและจะประกาศรับสมัครสอบตามที่มีข่าวออกมาเรื่อยๆ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ข้อสรุปใดๆ หลังจากคัดเลือกได้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาทำหน้าที่จัดดำเนินการสอบ เมื่อได้มหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการจัดสอบแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศรับสมัครตามมาในไม่ช้า แต่แล้วก็มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องสถานที่สอบ บ้างก็บอกเหตุผลเรื่องป้องกันการทุจริตต้องสอบที่กรุงเทพมหานคร บ้างก็บอกเหตุผลต้องสอบในส่วนภูมิภาคเพื่อความสะดวกของผู้สมัครสอบ สิ่งที่อาจเป็นไปในขณะนี้คือ หาข้อสรุปโดยให้สอบที่ส่วนกลาง(กทม) แล้วให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดดำเนินการสอบ หรือไม่ก็ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดดำเนินการสอบแล้วสอบตามส่วนภูมิภาค 10 เขต แต่ก็ต้องดูเรื่องมาตรการ การป้องกันการทุจริตด้วย ดังนั้นวิเคราะห์ตามสถานะการณ์คงไม่ง่ายที่จะได้ข้อสรุปในเร็ววัน
---------------------------------------------------------------------------
- ผลการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตามที่ กสถ.ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่จะจัดดำเนินการสอบ ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแแหง แต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งข้อเสนอเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยหากจะให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดดำเนินการสอบ จะต้องเป็นการสอบที่ส่วนกลางที่เดียว ไม่สอบตามศูนย์สอบภูมิภาค (ออกข้อสอบวันเดียวแล้วสอบเลย) ส่วนการสอบจะไม่สอบวันเดียว จะแบ่งสอบหลายๆวัน เช่น ระดับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 สอบหนึ่งวัน สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 สอบอีกหนึ่งวัน เป็นต้น
ถ้าหาก กสถ. ยืนยันจะต้องดำเนินการสอบโดยสอบแบ่งตามศูนย์ภูมิภาค 10 ศูนย์ ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะยกเลิกไม่ขอเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการสอบให้
ในเรื่องการจัดสอบทาง กสถ. ยังห่วงในเรื่องการเดินทางมาสอบของผู้ที่จะสมัครสอบ หากเป็นการสอบส่วนกลางจะเป็นการลำบากสำหรับผู้เข้าสอบหรือไม่ และในอีกมุมของผู้ที่ห่วงเรื่องการทุจริตในการสอบก็อยากให้สอบส่วนกลางที่เดียว
ข้อสรุป ในเมื่อ กสถ. เสียงส่วนมากยังอยากให้มีการจัดสอบภูมิภาคตามเดิม ประธานในที่ประชุมจึงได้ ให้คณะกรรมการฯ เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ และจะพิจารณากันอีกรอบเพื่อสรุปต่อไป
----------------------------------------------------------------------------
- จะมีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โดยจะพิจารณาให้จัดสอบที่สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก และบางนา) เพื่อป้องกันการทุจริต สำหรับกำหนดวันเวลาที่จะเปิดรับสมัครสอบ ให้รอจนกว่าจะมีข้อสรุปเรื่องวิธีการสอบก่อน
- ได้คัดเลือกผู้ที่จะเป็นประธาน และรองประธาน กสถ. แล้ว เหลือประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา และรายละเอียดในการสอบ
- กสถ.แจ้งกำหนดการสอบโดยจะแบ่งเป็น 4 ภาค 10 เขต (
รายละเอียดภาค/เขต ดูที่นี่) ให้จังหวัดในแต่ละภาค/เขต เป็นศูนย์อำนวยการสอบ โดย กสถ.คาดว่าจะทำการสอบในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 และเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กสถ. จึงขอให้จังหวัดจัดหาสถานที่เพื่อจะใช้เป็นสถานที่สอบ และจัดทำเป็นข้อมูลส่งให้ กสถ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
----------------------------------------------------------------------
จะมีการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 และในวาระประชุมที่ 3 เป็นหัวข้อการประชุม "การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น" (
อ่านรายละเอียดหนังสือที่นี่)
สรุปการประชุม ก. กลาง ท้องถิ่น เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน อปท. ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
- ได้สถาบันการศึกษาที่จะจัดสอบแล้ว รายละเอียดที่เหลือที่จะดำเนินการต่อไปคือ กำหนดการรับสมัครสอบ ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ รายละเอียดอื่นๆ เป็นต้น
หากมีข่าวกำหนดการรับสมัครสอบ จะนำมาประชาสัมพันธ์ต่อไป
---------------------------------------------------------------------------------------------
หนึ่งปีแล้วสำหรับประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (
อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่นี่)

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดสอบแทน อบต เทศบาล อบจ นั้นยังไม่มีประกาศฯ มีแต่เพียงความคืบหน้าในการสำรวจตำแหน่งว่างของส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้ กสถ. เปิดสอบแทน
(อ่านรายละเอียดได้ที่นี่)

ช่วงปลายปี 2555 และมาถึง พฤษภาคม 2556 ก็ได้มี อบต หลายแห่ง หลายจังหวัดได้ทำการเปิดสอบโดยใช้ระเบียบใหม่ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี การเปิดสอบก็มีทั้งเปิดสอบในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 รายละเอียดประกาศก็เป็นไปคล้ายกับการเปิดสอบในระเบียบเดิมแต่มีสิ่งที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ
- เป็นการเปิดสอบภาค ก และภาค ข ในคราวเดียวกัน (ไม่มีการสอบขึ้นบัญชีภาค ก ไว้ แล้วค่อยไปสอบภาค ข ของท้องถิ่นเหมือนครั้งก่อน)
- หาก อบต อบจ เทศบาลเปิดสอบเอง หน่วยงานนั้นๆจะเป็นเจ้าของบัญชี หน่วยงานอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้
- หาก กสถ. เปิดสอบแทน อบต อบจ เทศบาลอื่นสามารถขอใช้บัญชีได้ แต่ต้องอยู่พื้นที่เขตเดียวกัน (
อ่านรายละเอียดเขตพื้นที่รายภาคที่นี่)

สำหรับการเปิดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดสอบแทน ก็ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน ผู้ที่สนใจต้องการสมัครสอบก็ให้ติดตามข่าวได้เรื่อยๆ หากมีข่าวความคืบหน้าจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


คำถามที่พบบ่อยในการสอบท้องถิ่นปี 2556

1. ไม่ผ่านภาค ก ของท้องถิ่น จะสามารถสมัครสอบได้ไหม?
ตอบ สามารถสมัครสอบได้ เพราะการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบภาค ก ภาค ข ในคราวเดียวกัน


2. ไม่ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. จะสามารถสมัครสอบได้ไหม?
ตอบ สามารถสมัครสอบได้ ภาค ก ของท้องถิ่นกับของ ก.พ. เป็นคนละส่วนกัน ผู้สมัครสอบปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.


3. ผู้ที่เคยสอบผ่านภาค ก ของท้องถิ่นมาแล้วในการสอบครั้งก่อนสามารถนำมาใช้กับครั้งนี้ได้ไหม?
ตอบ ไม่ได้ บัญชีภาค ก ของท้องถิ่นได้หมดอายุไปแล้ว


4. จบ ม.6 สมัครสอบส่วนท้องถิ่นได้ไหม?
ตอบ ไม่ได้ การสอบของส่วนท้องถิ่นจะเปิดรับในระดับ 1 คือผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ระดับ 2 คือผู้ที่ได้รับวุฒิ ปวส. อนุปริญญา ปวท. ระดับ 3 คือผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี


5. พนักงานส่วนตำบล เป็นตำแหน่งข้าราชการหรือไม่?
ตอบ ใช่ เป็นตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือสอบเก่า ส่วนท้องถิ่น อบต. อปท. อบจ. ที่ "รามคำแหง" เคยออกสอบ ทั้งประเทศ

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

เครดิต ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล

.......พี่น้องท้องถิ่นลองอ่านกันดูให้จบครับ แล้วใช้วิจารณญานตัดสินใจเองจากบทความที่มีคนส่งมาและที่ผมให้ความเห็นสั้นๆ........

ผลการประชุม กสถ. "โยนให้ ก.กลาง" ตัดสิน
-วันนี้ (22 สิงหาคม) ภาคเช้า มีการประชุม กสถ. ที่มี รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร เป็นประธาน ได้ทบทวนกรณีเห็นชอบให้ ม.รามคำแหง ดำเนินการสอบแข่งขัน แต่เนื่องจาก ม.รามคำแหง เสนอเงื่อนไข ให้สอบที่ม.รามฯเพียงแห่งเดียว โดยอ้างว่า "เพื่อป้องกันการทุจริต" แต่ ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.ที่ผ่านมา ไม่เห็นด้วย และให้ กสถ.ได้ทบทวนโดยการเชิญ ม.ราชภัฎสวนดุสิต มาเสนอแผนงานให้ กสถ.เป็นทางเลือกด้วย -มีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่า ที่ประชุมโดยประธาน กสถ. และกรรมการ กสถ.บางท่าน ได้พยายามไล่ต้อน ม.ราชภัฎสวนดุสิต ถึงแผนงานว่าจะป้องกันการทุจริตได้อย่างไร ปรากฎว่า ม.ราชภัฎสวนดุสิต ทำการบ้านมาอย่างดี ได้เสนอแผนงานทั้ง แผนการดำเนินการรับสมัครสอบ การจัดทำข้อสอบ การผลิตข้อสอบ การขนส่งข้อสอบ การจัดการในวันสอบ การตรวจข้อสอบ การป้องกันการทุจริต โดยสามารถตอบข้อซักถามที่ทางประธานและกรรมการ กสถ.บางท่านที่ยังต้องการให้ม.รามฯสอบที่ส่วนกลาง ซักอย่างหนัก แต่ก็ม.ราชภัฎสวนดุสิต ตอบข้อสงสัยและข้อกังขา รวมทั้งข้อกังวลเรื่อง เครื่องตัดสัญญาณโทรศั...พท์-เครื่องดักฟังโทรศัพท์ ที่ม.สวนดุสิตแจ้งว่า ได้จัดซื้อมาจำนวน ๔ เครื่อง (ซึ่งมากกว่า ม.รามฯที่มีเพียง ๓ เครื่อง) และมีประสบการณ์ในการจัดสอบ ภาค ก. ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมาที่มีผู้เข้าสอบกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ จึงทำให้ ประธาน กสถ.กับ กรรมการท่านดังกล่าว ไม่สามารถยกเหตุใด ๆที่จะตอบโต้กับ ม.ราชภัฎสวนดุสิตได้อีก (และนี่จึงเป็นที่มาของ...วันนี้ไม่มีการเสนอข่าวเรื่องนี้จากกรรมการท่านนี้เลยใน FB) ส่วนม.รามฯ นัันไม่ได้เสนอแผนงานใด ๆ มา เพียงแต่ยังยืนยันเช่นเดิมว่า หากให้สอบถามศูนย์ภาค ขอถอนตัว

-สุดท้ายที่ประชุม จึงได้เห็นชอบให้นำแผนงานของ ม.รามคำแหง และ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เสนอต่อ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม นี้
-ครับ จากผลการประชุมวันนี้ ก็น่าจะคลายวิตกกังวลให้น้อง ๆ ทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตารอการสอบในครั้งนี้แล้วว่า ทิศทางผลการประชุม ก.กลาง วันที่ ๒๖ สิงหาคมนี้น่าจะออกมาอย่างไร ส่วนตัวเห็นว่า ก.กลาง จะเห็นชอบให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นหน่วยดำเนินการสอบและออกข้อสอบ ซึ่งนั้นก็จะทำให้กระบวนการสอบจะเริ่มต้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ และการกำหนดวันสอบไม่น่าจะเกิน กลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นอย่างช้าครับ
-ขอบขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากมิตรผู้หวังดีจากนครปฐม มา ณ โอกาสนี้แทนน้อง ๆ คนท้องถิ่นทุกท่านครับ และหวังเป็นอย่างว่า ก.กลาง คงจะเดินหน้าเรื่องนี้ โดยเร็วต่อไป
ด้วยความเคารพ
-พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
-สรณะ เทพเนาว์
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
-ธีรเดช นรัตถรักษา
ประธานชมรมนิติกร อปท.แห่งประเทศไทย
-ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชน อปท. (แห่งประเทศไทย)
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

..............................................................................................................................................................................................
...สงสัยว่า....
๑.แหล่งข่าวที่ว่าคือใคร?... จากนครปฐมหรือก่อนหน้านี้ที่อ้างแหล่งข่าวชลบุรีบ้างอีก... แหล่งข่าวที่ว่าเข้าประชุมด้วยหรือไม่?...และมีหน้าที่อะไรในกรรมการชุดนี้?.... และแหล่งข่าวที่ว่าได้แจ้งทุกๆคนที่มาร่วมลงชื่อในนี้จริงหรือเปล่า? น่าจะเปิดเผยชื่อนะเพื่อความน่าเชื่อถือของข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงไหม?
.....ผมว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพื่อเอาไปเผยแพร่ โทรมาถามผมเลยดีกว่าครับ ไม่อยากให้เอาเครื่องมือที่มีอยู่ไปใช้ในทางที่ผิด และแจ้งข้อมูลข่าวสารผิดๆ และไม่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ อปท.ครับ จะทำไปเพื่ออะไรกัน

๒.เครื่องมือการตัดสัญญาณโทณศัพท์หรือป้องกันการทุจริตอะไรที่คุณว่าทางสวนดุสิต มี ๔ เครื่องนะ มันไม่ใช่นะครับ ...สวนดุสิตเขาตอบคำถามกรรมการว่า... เขามีเครื่องตรวจกระดาษคำตอบเองแล้ว ๔ เครื่อง..ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมี เขาไปจ้างที่อื่นตรวจข้อสอบให้มาตลอดครับ.....และถ้ายิ่งเครื่องมือการป้องกันการทุจริตที่ไปเขียนข่าวหลอกขึ้นมา ถ้ามีจริงสี่เครื่องนี่ จะเอาไปจับผิดที่ศูนย์สอบไหนดีครับ ใน ๑๐ ศูนย์และแต่ละศูนย์มีโรงเรียนที่ต้องใช้สอบอีกเป็นร้อยโรงเรียนต่อศูนย์ ถ้าสอบปลายทางพร้อมๆกัน เอาไปตั้งที่โรงเรียนไหนดีครับ แล้วโรงเรียนที่เหลือทำยังไง?
...เครื่องมือป้องกันการทุจริตหรือเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ มีประเภทไหนบ้าง และ มีกี่เครื่องผู้เขียนข่าว ทราบหรือไม่?
.. เครื่องมือป้องกันการทุจริตที่จะใช้ตรวจผู้เข้าสอบแบบเดินผ่านประตูเครื่อง แบบที่เราไปขึ้นเครื่องบินนะ มหาวิทยาลัยที่จะมารับผิดชอบการสอบนะมีหรือไม่ ? ถ้าไม่มีตอนเดินเข้าห้องสอบทำอย่างไร?

๓.ที่ว่าของ กพ.ที่เปิดสอบภาค ก อย่างเดียว มีคนมาสมัครเป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กว่าคนนี่ เขาเคยจัดสอบมาแล้วจริงหรือและจัดสอบทั้งหมดหรือเปล่า?....
...สวนดุสิต เคยดำเนินการสอบภาค ก ให้ กพ.ครับล่าสุด แต่ศักยภาพและกำลังเขารับเฉพาะที่สมัครสอบในส่วนกลาง คือ กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้นครับ และจำนวนคนแค่หลักหมื่นคนครับไม่ถึงแสน ที่เหลืออีก ๕๐๐,๐๐๐ คนที่ว่านี่เขาให้ที่อื่นดำเนินการให้ครับ อย่าไปเหมารวมเลยครับ มันจะเกิดความสับสนของข้อมูลข่าวสารป่าวๆ
...ที่สำคัญ สวนดุสิต จัดสอบเฉพาะภาค ก เท่านั้นครับ และเป็นวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ..ส่วนภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ที่มีหลายๆตำแหน่งและต้องการอาจารย์ที่มีความรู้ตรงๆในตำแหน่งนั้น ในจำนวนที่เพียงพอ และเป็นไปตามหลักการออกข้อสอบที่ออกคนเดียวไม่ได้เด็ดขาด มีครบทุกสาขาหรือไม่ อาจารย์เพียงพอไหม?

๔.สำคัญที่สุดที่ผ่านมา ผมอยากให้เพื่อนลองหาข้อมูลกันดูครับว่า ตอนที่มีข่าวการทุจริตในการสอบของ สพฐ.จนเป็นข่าวโด่งดัง ไปเมื่อปลายปีที่แล้วและดีเอสไอ ดำเนินคดีและให้ออกจากการบรรจุราชการ สถาบันใดที่ออกข้อสอบแล้วข้อสอบรั่ว ใครทราบช่วยบอกผมด้วยครับ? เพื่อเป็นอานิสงค์
...เรื่องการสอบนี่มองให้กว้างๆ กันเถอะครับ ผมเองพยายามทำหน้าที่ ที่ได้รับและเขาแต่งตั้งมา อยากทำให้ดีที่สุด ได้คนคุณภาพี่สุด ตรงตามหลักวิชาการที่สุด และอยากใช้วิธีการที่ถ้าไม่มีการทุจริตได้ยิ่งดีหรือเปิดโอกาสการทุจริตให้มีน้อยที่สุดเท่านั้นครับ ไม่สนใจว่าใครจะมาดำเนินการสอบ แต่จะสนใจหลักการได้คนมาแบบโปร่งใส ได้คนมีความรู้จริงๆ ไม่ใช่แบบที่เห็นๆกันอยู่ครับ..
...ผมไม่เคยคิดทำโครงการอะไรที่เกี่ยวกับการจัดติว...หรือเอาองค์กรที่ตัวเองนั่งเป็นหัวขบวนอยู่มาจัดอบรมบังหน้าเพื่อให้คนมาติว.....ไม่ว่าลูกจ้างหรือพนักงาน แล้วเอาเงินหลวงไปลงทะเบียนกัน หรือการทำหนังสือขาย..หลอกให้คนมาซื้อว่าจะสอบวันนั้นวันนี้?
...หรือไปเขียนข่าวแล้วอ้างแหล่งข่าว ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ไปทำหน้าที่ ผมก็ไม่เคยครับ ผมเขียนข่าวเฉพาะที่ผมไปทำหน้าที่มาเท่านั้น
...หรือจะทำหน้าเวษเพื่อขายหนังสือ หรือร่วมมือกับพวกทำหนังสือขาย แล้วจ้างคนมาแสดงความคิดเห็นอะไรแต่อย่างใด
...ไม่เคยคิดโครงการที่ผลาญเงินของแผ่นดิน จัดอบรมบังหน้าพาคนเที่ยวต่างประเทศผมก็ไม่เคยทำ หรือแม้กระทั่งการไปซื้อที่ทางแม่ยายหรือญาติของตัวเอง เพื่อมาทำที่ทำการอะไรต่ออะไรก็ไม่เคยครับ หรือการจัดทอดผ้าป่า ผมก็ไม่เคยทำ เพราะพี่น้องเราเดือดร้อนพออยู่แล้ว
....สิ่งที่ผมอยากเห็นคือผมอยากให้คน อปท.คิดดีทำดี ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะต้องสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ชุดสีกากีที่ผมใส่ ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงงานจนพระวรกายจะไม่ไหว มันฝังในหัวผมอยู่ตลอดครับ
..ให้เพื่อน อปท.ตัดสินแล้วกันครับว่าการกระทำของผม ที่ผ่านมา สมควรทำหน้าที่ต่อหรือไม่ ผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งครับ แต่ตำแหน่งที่ผมทำหน้าที่วันนี้ทุกตำแหน่งผ่านการเลือกตั้งที่ชอบธรรม ไม่ได้อุปโลกจดทะเบียนแล้วสถาปนาตัวเองเป็นตลอดชีวิตแบบบางองค์กรหรือบางคนทำแน่นอน...
...ผมยืนยันผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไป...

ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
๒๓/๘/๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.สรุปมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบได้แล้วนะครับ สำหรับการสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ 2556 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.“ที่ประชุม ก กลาง ลงมติเสียงข้างมากเลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต และดำเนินการสอบ ๑๐ ศูนย์ทั่วประเทศ”

ในที่ประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ก กลาง อปท.ร่วมกัน ๓ ก ได้มีการลงมติของคณะกรรมการ ก กลาง ทั้ง ๓ ก คือ ก กลาง อบต./ ก กลาง เทศบาล./
ก กลาง อบจ.โดยเป็นการลงมติเพื่อตัดสินใจว่า จะให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือไม่ การลงมตินั้น มีการให้ลงมติ ทีละ ก กลาง ผลปรากฏดังนี้

- ก กลาง อบต.มีผู้เห็นด้วยในการเลือกราช
ภัฏสวนดุสิต ๘ เสียงจาก ๑๗ เสียงที่อยู่ในห้องประชุม
- ก กลาง เทศบาล เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๐ จากผู้อยู่ในที่ประชุม ๑๕ เสียง
- ก กลาง อบจ.เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๒ เสียง จาก ๑๕ เสียงที่นั่งประชุมสรุป ก กลาง เทศบาล และ อบจ.เสียงข้างมาก “เลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต” ส่วน ก กลาง อบต.เสียงข้างน้อยเลือก ผลสองต่อหนึ่ง เลือกราชภัฎสวนดุสิต เป็นมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.ต่อไปเรื่องเล่าลือกันว่าเหตุที่จัดสอบช้าในกระบวนการนี้เกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่าง ก.กลาง และ กสถ. โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ก.กลางต้องการให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ และสอบแบบแบ่งเขตตามประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้ แต่..กสถ. ต้องการให้ ม.รามฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบและจัดสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น เนื่องจากความกังวลเรื่องการทุจริตในการสอบ สรุปกันไม่ได้จนท้ายสุดก็ลงมติกันดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลออกมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้เป็นผู้ออกข้อสอบ ด้วยเสียงข้างมาก


หลังจากนี้การดำเนินการก็จะเร็วขึ้นแล้วละครับ ก็เลยอยากให้ลองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กันก่อนนะครับ ลองดูตำแหน่งในฝัน พร้อมกับจัดลำดับก่อนหลังไว้ก่อนเมื่อประกาศรับสมัครสอบออกมาตรวจสอบอีกครั้ง เพราะส่วนนี้นำมาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อบจ. อบต. เทศบาล เพื่อความชัวร์นะครับ เหตุที่นำส่วนนี้มาให้ตรวจสอบตัวเองกันก่อนเนื่องจากเรื่องที่ต้องพิจารณาในการสมัครสอบจำเป็นต้องดูทั้งคุณสมบัติที่ตนเองจะสามารถสมัครสอบได้ พร้อมกับจำนวนอัตราว่าง และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบส่วนของภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนี้คงสามารถประมาณการได้เพียงคร่าวๆ เนื่องจากเราไม่ทราบว่าศูนย์สอบใดจะมีจำนวนอัตราว่างและจำนวนผู้สมัครสอบของแต่ละตำแหน่ง ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่งใดมีจำนวนอัตราว่างมากย่อมเป็นที่หมายตาของใครหลายคน และเมื่อมีจำนวนผู้สมัครสอบมากก็มีการแข่งขันสูงหากหลบหลีกเลี่ยงได้บางทีอาจจะเป็นโอกาส ต้องพิจารณากันให้ดีๆ นะครับ


จึงนำสรุปอัตราว่างพร้อมกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ตรวจสอบคุณสมบัติและได้ทราบลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556 ที่นับวันประกาศรับสมัครสอบก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเป็นนาทีที่ต้องเฝ้าดูกันอย่างไม่กระพริบตาไปพร้อมๆ กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2556 ด้วย


อ้างอิงจากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในการสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ส่งให้ส่วนท้องถิ่นยืนยำตแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน


อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา


**ดาวน์โหลดไฟล์แนบ คลิกที่ลิงด้านล่าง
plocal2556.pdf


ปฏิบัติงานที่:
วิธีการสมัครงานราชการ&สอบแบ่งเขต 10 ศูนย์เหมือนเดิม :เปิดรับสมัครตั้งแต่: – - 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ส.ค. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556


[img]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1234839_502453443165498_2015218314_n.jpg[/img] 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เฉลยข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

1. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้วันที่
ก. 2 มีนาคม 2538 ข. 2 เมษายน 2538
ค. 2 มีนาคม 2537 ง. 2 เมษายน 2537
2. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
ก. 90 วัน ข. 120 วัน
ค. 180 วัน ง. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ข้อใดไม่ใช่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ก. เทศบาล ข. สุขาภิบาล
ค. ราชส่วนท้องอื่น ง. อบจ.
4. ใครเป็นผู้รักษาราชการตาม พรบ. นี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
5. สภาตำบลมีฐานะเป็น
ก. สมาคม ข. มูลนิธิ
ค. นิติบุคคล ง. องค์การ
6. ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ก. กำนัน ข. สารวัตกำนัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน ง. แพทย์ประจำตำบล
7. ใครเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
ก. กำนัน ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ท้องถิ่นจังหวัด ง. นายอำเภอ
8. สมาชิกสภาตำบลมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครเลือกตั้ง
ค. 4 ปีนับแต่วันที่ครบวาระ ง. 4 ปีนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
9. เมื่อสภาตำบลมีมติให้สมาชิกผู้ใดพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. 1 ใน 3 ข. 2 ใน 3
ค. 1 ใน 4 ง. 1 ใน 2
10.เมื่อสมาชิกสภาตำบลมิได้อยู่ในหมู่บ้านติดต่อกันเกิน 6 เดือน ใครมีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้
ก. กำนัน ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ง. นายอำเภอ
11. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
ก. 30 ข. 45
ค. 60 ง. 15
12. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
ก. 30 ข. 45
ค. 60 ง. 15
13. ใครเป็นประธานสภาตำบล
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก ข. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
ค. กำนัน ง. นายอำเภอ
14. เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล ให้ทำตามกฎหมายใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข. ระเบียบกระทรวงการคลัง
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ง. ประกาศสภาตำบล
15. งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีของสภาตำบลให้ทำเป็นอะไร
ก. ญัตติ ข. ข้อบัญญัติ
ค. ข้อบังคับ ง. ระเบียบ
16. การจัดตั้ง อบต. ต้องมีเงินรายได้เฉลี่ย 3 ปีไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. 100,000 บาท ข. 150,000 บาท
ค. 130,000 บาท ง. 1,500,000 บาท
17. การจัดตั้ง อบต. ให้ทำเป็นอะไร
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ค. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ง. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
18. องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย
ก. สภา อบต. และ นายก อบต.
ข. พนักงานส่วนตำบล และ นายก อบต.
ค. สภาตำบล และ นายก อบต.
ง. พนักงานส่วนตำบล นายก อบต. และ สภา อบต.
19. โดยปกติองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีสมาชิกมา อบต หมู่บ้านละกี่คน
ก. 3 คน ข. 2 คน
ค. 6 คน ง. กี่คนก็ได้ตามมติของสภา
20. ราษฎรในตำบลต้องการให้สมาชิก อบต. ผู้ใดพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. 1 ใน 2 ข. 1 ใน 4
ค. 2 ใน 3 ง. 3 ใน 421. ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งประธานสภา อบต.และรอง ประธานสภา อบต.
ก. นายอำเภอ ข. นายก อบต.
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. สมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน
22. เมื่อประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. ว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
23. จงเติมข้อความต่อไปนี้ เมื่อนายก อบต. ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายก อบต. เป็นผู้....................
ก. ปฏิบัติราชการแทน ข. รักษาราชการแทน
ค. ปฏิบัติหน้าที่แทน ง. รักษาการแทน
24. ในหนึ่งปีให้สมาชิก อบต. มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย
ก. 2 สมัย ข. 2 สมัยหรือหลายสมัย
ค. 2 สมัย – 4 สมัย ง. 2 สมัยหรือหลายสมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัย
25. การประชุมสมัยหนึ่ง ๆ กำหนดให้ไม่เกินกี่วัน
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
26. ผู้ที่ไม่สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ คือใคร
ก. ปลัด อบต. ข. ประธานสภา อบต.
ค. นายก อบต. ง. สมาชิก อบต. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
27. ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. 25 ปี ข. 30 ปี
ค. 35 ปี ง. 40 ปี
28. นายก อบต. มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 4 ปี วาระเดียว ข. 4 ปี
ค. 4 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ ง. 4 ปี แต่ไม่เกิน 3 วาระ
29. ภายหลังการเลือกตั้ง นายกต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
30. ขอใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ก. พัฒนาตำบลด้านเศรษฐกิจ ข. พัฒนาตำบลด้านการเมือง
ค. พัฒนาตำบลด้านสังคม ง. พัฒนาตำบลด้านวัฒนธรรม31. อบต. อาจออกข้อบัญญัติแต่จะกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนได้ไม่เกินกี่บาท
ก. 1,000 ข. 2,000
ค. 3,000 ง. 4,000
32. ผู้ใดไม่สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติ อบบ. ได้
ก. นายก อบต. ข. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. ราษฎร ง. ปลัด อบต.
33. เมื่อนายอำเภอไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ให้ส่งคืนสภา อบต. ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
34. อบต. อาจกู้เงินจาก กระทรวง ทบวง กรม ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ก. นาย อบต. ข. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. ประธานสภา ง. อำเภอ
35. ผู้ที่เสนอข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีได้คือใคร
ก. ปลัด อบต. ข. นายก อบต.
ค. ประธานสภา ง. สมาชิกสภาตำบล 1 คน
36. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
37. ใครเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
ก. นายชวน หลีกภัย ข. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา ง. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

38. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 บังคับใช้วันที่
ก. 23 ธันวาคม 2546 ข. 23 มกราคม 2546
ค. 22 พฤศจิกายน 2546 ง. 22 ธันวาคม 2546
39. ผู้ใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้
ก. ประธานสภา ข. นายอำเภอ
ค. นายก อบต. ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
40. นายก อบต. อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกินกี่คน
ก. 1 คน ข. 2 คน
ค. 3 คน ง. 4 คน
41. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก อบต. ได้กี่คน

ก. 4 คน ข. 6 คน
ค. 8 คน ง. 10 คน
42. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. นายก อบต. ข. นายอำเภอ
ค. ท้องถิ่นอำเภอ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
43. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอำเภอ
ค. นายก อบต. ง. ปลัด อบต.
44. มาตรา 3 ระบุว่าให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่เท่าใด
ก. 13 ธันวาคม 2513 ข. 13 ธันวาคม 2515
ค. 15 ธันวาคม 2513 ง. 15 ธันวาคม 2515
45. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใด
ก. มัธยมศึกษาตอนต้น ข. มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค. ปริญญาตรี ง. ปริญญาโท
46. ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก. เงินเดือน ข. ค่าวัสดุ
ค. ค่าจ้าง ง. ค่าอาหาร
47. เมื่อ อบต. ออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่รัษฎากรเก็บในอัตราร้อยละ 0 ให้ อบต. เก็บอัตราใด
ก. ร้อยละ 0 ข. ร้อยละ 1
ค. ร้อยละ 5 ง. ร้อยละ 10
48. เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต อบต. นายอำเภออาจเสนอความเห็นต่อผู้ใดเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. ประธานสภา ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ปลัดจังหวัด ง. ท้องถิ่นอำเภอ
49. มีการยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกในปี พ.ศ. ใด
ก. 2537 ข. 2538
ค. 2539 ง. 2540
50. มีสภาตำบลที่ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก จำนวนกี่แห่ง
ก. 518 แห่ง ข. 587 แห่ง
ค. 617 แห่ง ง. 1,018 แห่ง
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เจ้าพนักงานธุรการ 1-3 อปท.อบต.เทศบาล
แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540


ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528


ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 3 ให้ยกเลิก


1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540


2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528


3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531


4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531


5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538


2. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร


ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย


ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด


ตอบ ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย


ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงหมาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้


ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า


ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ข. คณะเทศมนตรี


ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


“คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล


4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า


ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ข. ปลัดเทศบาล , ปลัดสุขาภิบาล


ค. หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


“เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดสุขาภิบาล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ


ก. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย


ข. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ


ค. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้


1. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย


2. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ


3. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี


6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด


ก. กระทรวงมหาดไทย


ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ค. สภาท้องถิ่น


ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง


ตอบ ค. สภาท้องถิ่น


ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น


7. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้


ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง


ข. งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ


ค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป


ง. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ ค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป


ข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้


8. รายจ่ายตามแผนงานจำแนกเป็นสองลักษณะ ลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง


ก. หมวดค่าครุภัณฑ์


ข. ค่าที่ดิน


ค. ค่าสิ่งก่อสร้าง


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 14 รายจ่ายตามแผนงาน จำแนกเป็นสองลักษณะคือ


1. รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย


ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ


ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว


ค. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ


ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค


จ. หมวดเงินอุดหนุน


ฉ. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ


2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง รายละเอียดประเภทจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด


9. ประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้าง


ก. หมวดภาษีอากร


ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต


ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ที่จำแนกเป็น


1. หมวดภาษีอากร


2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต


3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน


4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์


5. หมวดเงินอุดหนุน


6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด


10. รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนด


ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ข. กรมการปกครอง


ค. สภาท้องถิ่น


ง. กระทรวงมหาดไทย


ตอบ ข. กรมการปกครอง


ข้อ 18 รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด


11. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อ


ก. งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย


ข. มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่


ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.


ง. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.


ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทำได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอกับการใช้จ่าย หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฎในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสินของประมาณการรายรับประจำปี


12. เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรายจ่าย และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่เท่าใดของเดือนสิงหาคม


ก. 15 สิงหาคม


ข. 20 สิงหาคม

ค. 25 สิงหาคม


ง. 30 สิงหาคม


ตอบ ก. 15 สิงหาคม


ข้อ 22 ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ


ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น


เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน 15 สิงหาคม


13. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ


ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด


ข. เจ้าหน้าที่งบประมาณ


ค. สภาท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด


ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น


ตอบ ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น


ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น14. การโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำในลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจของใคร


ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด


ข. สภาท้องถิ่น

ค. คณะผู้บริหาร


ง. เจ้าหน้าที่งบประมาณ


ตอบ ข. สภาท้องถิ่น


ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติใคร


ก. สภาท้องถิ่น


ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น


ค. เจ้าหน้าที่งบประมาณ


ง. ไม่มีข้อใดถูก


ตอบ ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น


ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่นจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 1 - 3 อปท.อบต.เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน อปท 2547
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท 2541

ถ้ายังไม่พอ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
....................
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น
ง. นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น
จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
2. ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
ก. ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ
ข. ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ
ค. แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ
ง. ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ
จ. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
3. ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า
ก. นมัสการด้วยความเคารพยิ่ง
ข. นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
ค. นมัสการด้วยความเคารพ
ง. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
จ. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
4. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
จ. 6 ปี
5. คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง
ก. ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ
ข. หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว
ค. โฉนด
ง. ข้อ ข. และ ค.
จ. ถูกทุกข้อ


6. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป
ง. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ
7. ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
ก. 3 ชั้น
ข. 4 ชั้น
ค. 5 ชั้น
ง. 6 ชั้น
จ. 7 ชั้น
8. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จ. นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
9. ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ก. หนังสือประทับตรา
ข. หนังสือประชาสัมพันธ์
ค. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ง. หนังสือลับ
จ. หนังสือสั่งการ
10. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภทนี้
ก. รายงานการประชุม
ข. หนังสือรับรอง
ค. บันทึก
ง. ข้อบังคับ
จ. หนังสืออื่น
11. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ
ก. เก็บไว้เพื่อทำลาย
ข. การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ
ค. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
จ. ถูกทุกข้อ
12. ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร
ก. ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน ประจำ
ข. ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น
ค. ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.
13. ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด
ก. เรื่องลับ
ข. ไม่ใช่เรื่องลับ
ค. เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน
ง. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
จ. หาคนพิมพ์ไม่ได้
14. คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า
ก. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
ข. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ
ค. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
ง. ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน
จ. การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส
15. ข้อใดถูกต้อง
ก. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน
ข. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ค. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด
ง. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.
16. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า
ก. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ค. เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ
ง. เรียน โดยความเคารพอย่างสูง
จ. ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
17. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค
ง. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป
จ. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
18. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร
ก. ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ค. เรียน ขอแสดงความนับถือ
ง. ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
จ. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
19. หนังสือ มีกี่ชนิด
ก. 4 ชนิด
ข. 5 ชนิด
ค. 6 ชนิด
ง. 7 ชนิด
20. ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ
ก. หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
ข. โฉนด
ค. รายงานการประชุม
ง. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จ. ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ
21. ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ
ก. ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง
ข. ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ
ค. ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ
ง. ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ
จ. แล้วแต่ประเภทหนังสือ
22. หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร
ก. หมึกแดง
ข. หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้
ค. ระเบียบที่มิได้ระบุไว้
ง. หมึกสีม่วง
จ. สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม
23. แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด
ก. ถือเป็นหนังสือภายใน
ข. ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
ค. ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ง. เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
จ. ไม่เป็นหนังสือราชการ
24. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 8 ปี
จ. ไม่น้อยกว่า 10 ปี
25. ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้
ก. เลขรับ วันที่ และเวลา
ข. ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา
ค. เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย
ง. ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้
จ. ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม
26. การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น
ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ข. การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ
ค. การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ
ง. การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน
จ. การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย
27. หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้
ก. 5 ปี
ข. 10 ปี
ค. 15 ปี
ง. 20 ปี
จ. 25 ปี
28. ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด
ก. มีขนาดเดียว
ข. มี 2ขนาด
ค. มี 3 ขนาด
ง. มี 4 ขนาด
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
29. ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย
ง. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
30. มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด
ก. 4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7
ข. 4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล
ค. 4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล
ง. 3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
31. การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร
ก. ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี
ข. ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี
ค. ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
ง. ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
32. มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด
ก. 3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8
ข. 2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8
ค. 4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8
ง. ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
33. คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
ก. นมัสการ
ข. กราบทูล
ค. ขอกราบทูลนมัสการ
ง. ขอประทานกราบทูล
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
34. คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร
ก. กราบทูล
ข. ขอประทานกราบทูล
ค. กราบเรียน
ง. เรียน
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
35. กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด
ก. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8
ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5
ค. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4
ง. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

36. คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
ก. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
ง. ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
37. กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด
ก. ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8
ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5
ค. ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4
ง. ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
38. คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร
ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ค. ขอแสดงความนับถือ
ง. ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
39. คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
ก. กราบเรียน
ข. ขอประทานกราบเรียน
ค. เรียน
ง. ขอกราบเรียน
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

1. ข 21. ค
2. จ 22. ก
3. ง 23. ค
4. ก 24. จ
5. จ 25. ก
6. ข 26. ก
7. ก 27. จ
8. ง 28. ข
9. ง 29. ข
10. ง 30. ข
11. ก 31. ง
12. ง 32. ก
13. ค 33. ข
14. ก 34. ค
15. จ 35. ง
16. ค 36. ก
17. ค 37. ข
18. ข 38. ก
19. ค 39. ก


ขอให้สอบได้น่ะ
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก.1 มิถุนายน 2516
ข.1 มิถุนายน 2526*
ค.1 ตุลาคม 2526
ง.1 ธันวาคม 2527
3.หนังสือราชการคืออะไร
ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ*
ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ
4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
ก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
ข.ประหยัดแรงงานและเวลา
ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
ง.ถูกทุกข้อ *
5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ก.มีความรู้ภาษาไทย
ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน *
6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายนอก*
ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือประทับตรา
ง.หนังสือประชาสัมพันธ์
7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
ก. เรื่อง
ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย*
8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *
9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
ก.แบบฟอร์ม*
ข.การเก็บหนังสือ
ค.ผู้ส่งและผู้รับ
ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง
10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา
ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *
11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน
ก.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
ข.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
ค.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
ง.ไม่มีข้อถูก *
12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด
ก.ใช้กระดาษตราครุฑ*
ข.ใช้กระดาษบันทึก
ค.ใช้ประดาษอัดสำเนา
ง.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน
13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
ก.ประทับตรา
ข.สั่งการ
ค.ประชาสัมพันธ์ *
ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น
จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17
ก.แถลงการณ์ ข.ข้อบังคับ
ค.คำสั่ง ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และค.
14.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย* ข
15.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน* ก
16.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย* ค
17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน* ง
18.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
ค.ปฏิบัติโดยเร็ว*
ง.ปฏิบัติทันที
19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
ก.ใต้รูปครุฑ
ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก *
ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้
ง .ผิดทุกข้อ
20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…
ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด
ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน
ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา
ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ*

21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
ก.หนังสือภายใน
ข.หนังสือสั่งการ
ค.หนังสือประชาสัมพันธ์
ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ*
22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
ข.หัวหน้าแผนก
ค.หัวหน้าฝ่าย
ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*
23.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด
ข.ปฏิบัติโดยเร็ว
ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ *
ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา
24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ
ก.สำเนาต้นฉบับ
ข.สำเนาคู่ฉบับ*
ค.สำเนาซ้ำฉบับ
ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
25.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน*
ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน
26.การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ
ก.ระดับ 2*
ข.ระดับ 3
ค.ระดับ 4
ง.ระดับ 5
27.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ
ก.ริมกระดาษด้านบนขวา
ข.ริมกระดาษด้านบนซ้าย
ค.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย*
ง.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด
28.หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
ก.ด้านบนขวา
ข.ด้านล่างซ้าย
ค.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด*
ง.ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด
29.การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน
ก.มุมกระดาษด้านล่างขวา
ข.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา
ค.ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง *
ง.ตรงไหนก็ได้
30.ตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 33 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง
30.เลขที่หนังสือออก* ก
31.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ* ง
32.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง* ค
33.ด่วนมาก* ข
34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
ก.5 ปี
ข.10 ปี *
ค.15 ปี
ง.20 ปี
35.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร
ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม*
ข.บอกเรื่องที่จะประชุม
ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
36.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
ก.เวลาเลิกประชุม
ข.ผู้จดรายงานการประชุม*
ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม
37.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก.4
ข.3*
ค.2
ง.ประเภทเดียว
38.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
ก.ท้ายหนังสือ
ข.ให้เห็นได้ชัด*
ค.บนหัวหนังสือ
ง.ตรงไหนก็ได้


39.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก
ก.แบบฟอร์ม*
ข.ใจความ
ค.วรรคตอน
ง.ตัวสะกดการันต์
40.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
ค.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*
41.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ
ข.ประทับตรารับหนังสือ
ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร
ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ*
42.การร่างหนังสือคืออะไร
ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ*
43.เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์
ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน
ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัดระวัง
ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน*44.การเสนอหนังสือคืออะไร
ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ
ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา*
45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ
ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ
ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป*
ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ
46.ภาพข้างล่างนี้คืออะไร
(ชื่อส่วนราชการ)
เลขรับ……………………………..
วันที่……………………………….
เวลา……………………………….
ก.ใบรับหนังสือ
ข.ทะเบียนหนังสือรับ
ค.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ*
ง.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ
47.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
ก.ทะเบียนรับ
ข.ทะเบียนจ่าย*
ค.ทะเบียนส่ง
ง.ทะเบียนเก็บ
48.ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร
ก.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา
ข.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน
ค.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ง.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด*

49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
ก.2
ข.3
ค.4*
ง.5
50.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ*
ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ
ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
51.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
ก.การค้นหา*
ข.การตรวจสอบ
ค.การทำความสะอาดที่เก็บ
ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
52.ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร
ก.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย
ข.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
ค.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว
ง.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว*
53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
ก.หนังสือภายนอก
ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือสั่งการ
ง.หนังสือประทับตรา*
54.ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
ก.ผู้ร่าง
ข.ผู้พิมพ์
ค.ผู้สั่งพิมพ์*
ง.ผู้ตรวจ-ทาน
55.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง
ก.กอง แผนก กรม กระทรวง
ข.แผนก กรม กอง กระทรวง
ค.กระทรวง กอง กรม แผนก
ง.กระทรวง กรม กอง แผนก*
56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
ก.ที่มุมบนขวา*
ข.ที่มุมบนซ้าย
ค.ที่มุมล่างซ้าย
ง.ที่มุมล่างขวา
57.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง
ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ*
58.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายใน
ข.หนังสือภายนอก
ค.หนังสือราชการด่วน
ง.หนังสือราชการลับ*
59.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใด
ก.คำขึ้นต้น
ข.คำลงท้าย
ค.การลงชื่อ
ง.ทั้ง ก. ข. และ ค.*
60.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร
ก.แดง*
ข.ดำ
ค.น้ำเงิน
ง.เขียว
61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
ก.คำสั่ง
ข.ระเบียบ
ค.ข้อบังคับ
ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.*
62.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร
ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ข.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ
ค.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ*
ง.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ
63.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ
ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย*
ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้
ง.ไม่มีคำตอบถูก
64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
ก.เรียน
ข.กราบเรียน
ค.ถึง
ง.นมัสการ*
65.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
ข.ทำงานแทน
ค.รักษาราชการแทน *
ง.ปฏิบัติราชการแทน
66.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
ก.เรื่องเร่งด่วน
ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน*
67.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ*
ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
68.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.ทรงเครื่อง*
ข.แต่งพระองค์
ค.ทรงเครื่องใหญ่
ง.ทรงพระสุคนธ์
69.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร
ก.ไม่สบาย
ข.ประชวร
ค.อาพาธ*
ง.ทรงพระประชวร
70.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก.เดินทาง
ข.ฟังเทศน์
ค.ทำบุญ*
ง.ไปวัด
71.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก. พระรูป
ข.กระจกส่อง*
ค.หวี
ง.ช้อนส้อม
72.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์
ก.ถึงแก่กรรม
ข.มรณกรรม
ค.อสัญกรรม *
ง.พิราลัย
73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.5 ปี
ข.10 ปี*
ค.15 ปี
ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้
74.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ*
75.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน
ก.เจ้าหน้าที่เก็บ
ข.ประจำแผนก
ค.หัวหน้าแผนก
ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*
76.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.1 ปี*
ข.1 ปี 6 เดือน
ค.2 ปี
ง.3 ปี
77.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผน
ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง*
ง.รองอธิบดี
78.ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน*
ข.เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม
ค.ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย
ง.ผิดทั้ง ก. ข. และ ค.
79.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
ก.2 คน
ข.3 คน*
ค.4 คน
ง.5 คน
80.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด
ก.อธิบดี
ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี
ค.ปลัดกระทรวง
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. แล้วแต่กรณี*
81.คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
ก.ระดับ 2
ข.ระดับ 3*
ค.ระดับ 4
ง.ระดับใดก็ได้
82.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด
ข.อธิบดี
ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด*
83.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มีความสูงเท่าไร
ก.2.5 ซม.
ข.3.0 ซม.*
ค.3.5 ซม.
ง.4.0 ซม.
84.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร
ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.
ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.
ค. 4.5 ซม.และ 3.5 ซม. *
ง.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้
85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด
ก.2 ขนาด*
ข.3 ขนาด
ค.4 ขนาด
ง.5 ขนาด
86.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก*
ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง
ง.รองอธิบดี
87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร
ก.แผนกสารบรรณของแต่ละกรม
ข.แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*


88.การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก
ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง*
ง.รองอธิบดี
89.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*
90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
ก.อธิบดี
ข.ปลัดกระทรวง
ค.ข้าราชการระดับ 5
ง.ถูกหมดทุกข้อ*
026: "หนังสือภายใน" หมายถึง
1. :หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
2. :หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
3. :หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
4. :ถูกทุกข้อ:4
027:ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
1. :บันทึกข้อความ
2. :ข้อบังคับ
3. :ประกาศ
4. :คำสั่ง:3028:ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือ
1. :ผู้มีความรู้ภาษไทยดี
2. :ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
3. :ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
4. :ถูกทุกข้อ:4
029:ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง
1. :หนังสือเรียน
2. :หนังสือราชการ
3. :หนังสือนอกหลักสูตร
4. :หนังสือทุกประเภท:2
030:บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร
1. :คำสั่ง
2. :ข้อบังคับ
3. :ระเบียบ
4. :กฎกระทรวง:1
031:บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร
1. :แถลงการณ์
2. :ประกาศ
3. :คำสั่ง
4. :ข่าว:4
032:หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ
1. :หนังสือภายใน
2. :หนังสือภายนอก
3. :หนังสือประทับตรา
4. :หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน:2033:การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
1. :เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด
2. :เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
3. :เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ
4. :เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน:4
034:จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียวกัน คือ
1. :ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที
2. :เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
3. :เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
4. :ถูกทุกข้อ:4
035:จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด
1. :ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด
2. :ถูกต้องตามสากลนิยม
3. :เรียบร้อย
4. :สุภาพ:1
097:ระเบียบงานสารบรรณฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
1. :1 มกราคม 2526
2. :1 มิถุนายน 2526
3. :1 ตุลาคม 2526
4. :1 เมษายน 2526:2
098: ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร
1. :นายกรัฐมนตรี
2. :เลขาธิการ ก.พ.
3. :ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย:3
099: หนังสือราชการมีกี่ชนิด
1. :3 ชนิด
2. :4 ชนิด
3. :5 ชนิด
4. :6 ชนิด:4
100: หนังสือราชการคืออะไร
1. :เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
2. :เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ
3. :เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง
4. :เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์:1
ตอบ No. 2
101: ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ครุฑกลางสูง 3 ซม. ครุฑเล็กสูงเท่าใด
1. :2.5 ซม.
2. :2.0 ซม.
3. :1.5 ซม.
4. :1.0 ซม.:3
102: การรับหนังสือมีวิธีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนอย่างใดตามลำดับก่อนหลัง
1. :เปิดซองแล้วตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ
2. :เปิดซองแล้วตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทับตราหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อรับหนังสือ
3. :เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ
4. :เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ:4
103: หนังสือราชการคือ
1. :เอกสารทางราชการ
2. :เอกสารที่ราชการทำขึ้น
3. :เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
4. :เอกสารโต้ตอบในราชการ :3104: หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด
1. :กระดาษบันทึกข้อความ
2. :กระดาษตราครุฑ
3. :กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้
4. :กระดาษที่ราชการกำหนด:2
105: หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด
1. :การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ
2. :คำแนะนำ
3. :แถลงการณ์
4. :หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ:1
106: หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป เช่น
1. :เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
2. :เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
3. :เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
4. :ถูกทุกข้อ:3
107: กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน
1. :2 คน
2. :3 คน
3. :4 คน
4. :เท่าใดก็ได้:2
108: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า
1. :กราบเรียน
2. :เรียน
3. :เสนอ
4. :ขอประธานกราบเรียน:2
109: การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี
1. :1 วิธี
2. :2 วิธี
3. :3 วิธี
4. :4 วิธี:3
110: หนังสือประทับตรา คืออะไร
1. :หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นคนลงนาม
2. :หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกและภายใน
3. :หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
4. :หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป:3
111: หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
1. :2 ชนิด
2. :3 ชนิด
3. :4 ชนิด
4. :5 ชนิด:2
112: หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
1. :1 ชนิด
2. :2 ชนิด
3. :3 ชนิด
4. :4 ชนิด:3
113: ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด
1. :หนังสือสั่งการ
2. :หนังสือประชาสัมพันธ์
3. :หนังสือประทับตรา
4. :หนังสือแถลงการณ์:2
114: หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด
1. :1 ชนิด
2. :2 ชนิด
3. :3 ชนิด
4. :4 ชนิด:4

115: หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1. :1 ประเภท
2. :2 ประเภท
3. :3 ประเภท
4. :4 ประเภท:3
116: หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. :หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ
2. :หนังสือที่เป็นแบบพิธีและหนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี
3. :หนังสือโต้ตอบและหนังสือแถลงข่าว
4. :บันทึกช่วยจำ และบันทึกเตือนความจำ:1
117: การพิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายเป็นหน้าที่ของ
1. :หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. :ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
3. :คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง
4. :คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งโดยการเสนอของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม:3
118: คำว่า "คำสั่ง" คือ
1. :คำสั่งด้วยวาจา คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
2. :การสั่งด้วยบันทึก ทางจดหมายและด้วยสื่อนำสาร
3. :บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
4. :การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง:3
119: การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น
1. :เก็บเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหาเรื่องเดิม,เก็บเพื่อเป็นหลักฐานและเก็บเพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติ
2. :การเก็บระหว่างปฏิบัติ,เก็บเมื่อปฏิบัติแล้วเสร็จและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบตลอดจนกำหนดระยะเวลาทำลายไว้
3. :เก็บโดยมิดชิดปลอดภัยและกำหนดการเร่งด่วนในการขอย้าย
4. :เก็บให้เป็นระเบียบเพื่อการค้นหาได้สะดวก:2120: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
1. :5 ปี
2. :10 ปี
3. :15 ปี
4. :ไม่มีข้อใดถูก:2

121: ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่อายุครบการเก็บในปีนั้น จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทำลายหนังสือภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
1. :30 วัน
2. :60 วัน
3. :120 วัน
4. :1 ปี:2
122: ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
1. :หนังสื่อสั่งการ
2. :หนังสือประทับตรา
3. :หนังสือภายใน
4. :หนังสือภายนอก:1
123: คำสรรพนาม สำหรับเจ้าของหนังสือที่ว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" นอกจากจะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีแล้ว ยังใช้กับ
1. :สมเด็จพระบรมราชชนนี
2. :สมเด็จเจ้าฟ้า
3. :พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า
4. :ถูกทุกข้อ:4
124: งานสารบรรณ คือ
1. :งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น
2. :งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วย
3. :งานที่ปฏิบัติด้วยหนังสือ นับตั้งแต่ คิด ร่าง เขียน แต่งพิมพ์ จดจำ ทำสำเนา ส่ง รับ บันทึกย่อเรื่อง เสนอสั่งการ ตอบ เก็บเข้าที่และค้นหา
4. :งานเกี่ยวกับธุรการทุกชนิด ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ:3

125: การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ
1. :ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
2. :เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
3. :ให้ประทับตราคำว่า "ห้ามทำลาย" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
4. :เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน:3

126: ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือใคร
1. :หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ
2. :สำนักงาน ก.พ.
3. :ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. :ปลัดกระทรวงนั้น ๆ:3
127: ประกาศ หรือแถลงการณ์ เป็นหนังสือชนิดใด
1. :หนังสือสั่งการ
2. :หนังสือประชาสัมพันธ์
3. :หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามนโยบาย
4. :หนังสือประทับตรา:2
128: ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ ดังนี้
1. :รักษาราชการแทน
2. :ปฏิบัติราชการแทน
3. :ปฏิบัติหน้าที่แทน
4. :ทำการแทน:3
129: คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
1. :เรียน
2. :ขอประทานเสนอ
3. :ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล
4. :ถึง:1

130: บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำ เรียกว่า
1. :คำสั่ง
2. :ระเบียบ
3. :ข้อบังคับ
4. :ประกาศ:2
131: ข้อความใด ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับ
1. :รายละเอียดของข้อบังคับมีหัวข้อเหมือนกับคำสั่ง
2. :ผู้ออกข้อบังคับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ชื่อเต็มไว้ด้วย
3. :การเขียนข้อบังคับต้องมีชื่อส่วนราชการอยู่ด้วย
4. :การเขียนวันที่ของข้อบังคับต้องเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.:3
132: หนังสือราชการต่อไปนี้ ข้อใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ
1. :ข่าว
2. :ประกาศ
3. :แถลงการณ์
4. :ข้อ ก และ ข ถูก:4
133: หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้
1. :รับรองบุคคล
2. :รับรองนิติบุคคล
3. :รับรองหน่วยงาน
4. :ถูกทุกข้อ:4
134: หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ
1. :หนังสือด่วนมาก
2. :หนังสือด่วน
3. :หนังสือด่วนที่สุด
4. :หนังสือลับ:3
135: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน
1. :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก
2. :มีใจความอย่างเดียวกัน
3. :มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
4. :ถูกทุกข้อ:4
136: ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ
1. :เลขที่
2. :วันที่
3. :เวลา
4. :ลงชื่อผู้รับ:4
137: ตรารับหนังสือราชการเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเท่าใด
1. :2" X 2.5"
2. :2" X 3"
3. :2.5 X 5 ซม.
4. :5 X 2.5 ซม.:3
138: มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเท่าใด
1. :148 มม. X 210 มม.
2. :229 มม. X 324 มม.
3. :52 มม. X 74 มม.
4. :210 มม. X 297 มม.:4
139: ตราครุฑที่ใช้เป็นแบบพิมพ์ ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าใด
1. :3 ซม.
2. :2 ซม.
3. :1.5 ซม.
4. :5 ซม.:1
140: ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด
1. :4 ขนาด
2. :5 ขนาด
3. :6 ขนาด
4. :7 ขนาด:1
141: การประทับตรารับหนั


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้