ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตร.อนุมัติ ด.ต.อายุ 50 ปี เป็นสัญญาบัตร 500 ตำแหน่ง
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตร.อนุมัติ ด.ต.อายุ 50 ปี เป็นสัญญาบัตร 500 ตำแหน่ง

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แจ้งข่าว เปิดสอบราชการทุกหน่วงาน กพ. อบต. อปท. อบจ. เมื่อเวลา(2012-09-16)
ตร.อนุมัติ ด.ต.อายุ 50 ปี เป็นสัญญาบัตร 500 ตำแหน่ง

ตร.อนุมัติ ด.ต.อายุ 50 ปี เป็นสัญญาบัตร 500 ตำแหน่ง


รูปภาพ: 001.jpg
[ลบ]
รูปภาพ: 002.jpg
[ลบ]

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน

การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2554 จำนวน 500 อัตรา

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดขอบเขตวิชาที่สอบ ดังนี้

1.วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 60 ข้อ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่

-          สังคมและวัฒนธรรมไทย

-          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-          เศรษฐกิจประเทศไทย

-          การเมืองไทยในปัจจุบัน

-          การปกครองระบอบประชาธิปไตย

-          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-          การเสริมสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

-          สถานการณ์ปัจจุบัน

2.วิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ จำนวน 60 ข้อ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจในด้านต่างๆ ที่ข้าราชการตำรวจควรรู้ ได้แก่

-          จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

-          อุดมคติของตำรวจ

-          การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-          โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-          อำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.และ ก.ตร.

-          การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด

สอบข้อเขียน 4 กันยายน 2554เกณฑ์การตัดสิน              เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับวิชาที่สอบ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาจนครบ ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีอาวุโสสูงกว่า(อายุตัว) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

              ในการตอบปัญหาข้อสอบ กรณีที่ปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือคำตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการดำเนินการสอบที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ จะพิจารณาข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ด้านล่าง

http://www.chonburi33.com/index.php?name=news&file=readnews&id=1152


แนวข้อสอบเตรียมพร้อมแล้วที่นี่
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1374
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้