ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือสอบเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย สอบคัดเลือก ดต.อายุ 50 ปีขึ้น เป็นนายตำรวจ
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือสอบเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย สอบคัดเลือก ดต.อายุ 50 ปีขึ้น เป็นนายตำรวจ1.      
ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐ
ก. วุฒิสภา                                                                               ข.  ศาลรัฐธรรมนูญ
ค.  องค์การพัฒนาเอกชน                                                    ง.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอบ  ค.  องค์การพัฒนาเอกชน

2.       ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้จำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม
ก.  อาณาเขตของรัฐ                                                              ข.  จำนวนประชากรภายในรัฐ
ค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ                                                  ง.  อำนาจอธิปไตยของรัฐ
ตอบ  ค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ

3.       แนวคิดเรื่อง " โลกพระศรีอาริย์ " มีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดของชาติตะวันตกในเรื่องใด
ก.  รัฐในอุดมคติ                                                                    ข.  รัฐสวัสดิการ
ค.  เสรีนิยม                                                                             ง.  สังคมนิยม
ตอบ  ก.  รัฐในอุดมคติ

4.       ข้อใดคือระบอบการปกครองของอิตาลีสมัยมุสโสลินีเป็นผู้นำ
ก.  การปกครองระบอบเผด็จการอำนาจนิยม
ข.  การปกครองระบอบเผด็จการทหาร
ค.  การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์
ง.การปกครองระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์
ตอบ  ค.  การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์

5.       รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใกล้เคียงกับประเทศใดมากที่สุด
ก.  บรูไน                                                                                 ข.  สิงคโปร์
ค.  ลาว                                                                                     ง.  เกาหลีใต้
ตอบ ข.  สิงคโปร์

6.       การปกครองที่ให้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการเป็นอิสระเพื่อถ่วงดุลกัน คือ การปกครองประชาธิปไตยแบบใด
ก.  รัฐสภา                                                                               ข. กึ่งรัฐสภา
ค. ประธานาธิบดี                                                                  ง. กึ่งประธานาธิบดี
ตอบ  ค. ประธานาธิบดี

7.       ข้อใดมีลักษณะของระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการน้อยที่สุด
ก.  รัฐสังคมนิยม                                                                    ข. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ค. ลัทธิฟาสซิสต์                                                                   ง. ลัทธิคอมมิวนิสต์
ตอบ  ก.  รัฐสังคมนิยม

8.       ความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญข้อใด
ก.   การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
ข. การกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม
ค. การกำหนดขอบเขตอำนาจของสถาบันการเมืองที่รัดกุม
ง.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง
ตอบ ง.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง

9.       ลักษณะเด่นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยคือข้อใด

ก. 
รัฐสภาเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด                                 
ข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
ค.  ประมุขของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด 
ง. ประมุขของรัฐเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
ตอบ  ข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด

10.   การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการที่สำคัญตามข้อใด
ก.   ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมกันใช้อำนาจบริหาร
ข. ประธานาธิบดีและรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ง. เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
ตอบ  ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

11.   กิจกรรมใดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ก.   การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี
ข. การร่วมกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดจากการถูกน้ำท่วม
ค. การเข้าร่วมตักบาตรทำบุญหน้าที่ทำการอำเภอในวันขึ้นปีใหม่
ง.  การแต่งกายด้วยผ้าไทยไปทำงานทุกวันตามนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ตอบ  ก.   การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี

12.   ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
ก.  ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน                                                 ข.  ประชาชนคือรัฐ
ค. รัฐเพื่อประชาชน                                                             ง. ประชาชนเพื่อรัฐ
ตอบ    ค. รัฐเพื่อประชาชน

13.   ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี
ก. ฝรั่งเศส                                                                              ข.  อินเดีย
ค. เปรู                                                                                      ง. อินโดนีเซีย
ตอบ  ก. ฝรั่งเศส

14.   ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
ก.  การออกเสียงลงประชามติ                                           
ข. การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
ค. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ง.  การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง
ตอบ  ก.  การออกเสียงลงประชามติ

15.   ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ก.  ทุนนิยมสมัยใหม่                                                             ข. ทุนนิยมสวัสดิการ
ค. ทุนนิยมดั้งเดิม                                                                  ง.  ทุนนิยมแบบผสม
ตอบ  ค. ทุนนิยมดั้งเดิม

16.   ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด
ก.  ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา                                           
ข.  มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ค. พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ง.  ใช้ระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค
ตอบ  ก.  ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา

17.   หลักความเสมอภาคให้ความสำคัญในเรื่องใด
ก.  สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์                                            ข.  สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์
ค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์                                          ง.  การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตอบ  ค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์

18.   ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
ก.    เชื้อชาติ                                                                           ข.  วัฒนธรรม
ค.  สิทธิและหน้าที่                                                               ง.  ภาษาประจำชาติ
ตอบ  ค.  สิทธิและหน้าที่
19.   เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใด
ก.  เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล                                                ข.  เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภา
ค. เป็นตัวแทนของประชาชน                                            ง.  เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ตอบ  ง.  เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

20.   รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาไว้อย่างไร
ก.  มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
ข. มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ค.  มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
ง.  มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ตอบ  ก.  มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
-ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.
– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 
– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– รวมแนวข้อสอบ 500ข้อ

สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168, 080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์
lek.pisi@hotmail.com

 


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้