ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เน้นๆ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ  ภาค ก. ภาค ข. ครูผู้ช่วย สพฐ. ทุกวิชาเอก ใหม่ล่าสุด ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เน้นๆ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ  ภาค ก. ภาค ข. ครูผู้ช่วย สพฐ. ทุกวิชาเอก ใหม่ล่าสุด ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-17)
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ

- คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ออกบ่อย ๆ
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบนโยบาย คสช

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม


ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้


แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกคหกรรม
- ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์+ถามตอบ
- แนวข้อสอบ วิชาความถนัดความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกคหกรรมศาสตร์
- การประเมินภาวะโภชนาการ
- แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
- แนวข้อสอบวิชา ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก คหกรรมศิลป์
-. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
- แนวข้อสอบ เคมีประยุกต์

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกจิตวิทยาการแนะแนว 
- คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
- การให้คำปรึกษาวัยรุ่น
- จิตวิทยาเบื้องต้น
- จิตวิทยาการแนะแนว
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบวัดแววครู
- แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ชุด 1
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ชุด 2
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ วิชาเอกเคมี
- สรุปวิชาเคมี
- แนวข้อสอบวิชาเคมี
- แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุด 1
- แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุด 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ  วิชาเอกปฐมวัย
- ความรู้เรื่องการศึกษาเอกปฐมวัย
- ถาม - ตอบ เรื่องการศึกษาปฐมวัย
- แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ  เอกการเงินและบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
- ความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้น
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกการประถมศึกษา
- วิชาเอกประถมศึกษา
- แนวข้อสอบวิชาเอกประถมศึกษา

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกกิจกรรมบำบัด
- จิตวิทยาการออกกำลังกาย
- ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม - ตอบ)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา
- ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
- แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ
- กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ _Exercise for Health
- สรีระของการออกกำลังกาย
- แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
- แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกเกษตร
- ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
- แนวข้อสอบความรู้การเกษตร ด้านพืชไร่
- ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
- การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
- พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
- การเพราะชำกล้าไม้
- ถาม - ตอบ การจัดการดินและน้ำ

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกคณิตศาสตร์
- สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกคอมพิวเตอร์
- ประวัติคความเป็นมา ความรู้เบื้องต้น คอมพิวเตอร์
- คำศัพทางคอมพิวเตอร์
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- ระบบเลขฐานสอง
- แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกจิตวิทยา
- จิตวิทยาเบื้องต้น
- จิตวิทยาการแนะแนว
- การให้คำปรึกษาวัยรุ่น
- คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกจิตวิทยาการแนะแนว
- การให้คำปรึกษาวัยรุ่น
- ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- จิตวิทยาการแนะแนว
- จิตวิทยาเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ชุด 1
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ชุด 2
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว
- แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
- แนวข้อสอบวัดแววครู

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกชีววิทยา
- สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา
- แนวข้อสอบชีววิทยา
- แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 1
- แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกดนตรีศึกษา
- สรุปเนื้อหาวิชาดนตรีศึกษา
- แนวข้อสอบวิชาดนตรีและการขับร้อง
- ถาม-ตอบ ดนตรีไทย
- ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องดนตรีสากล

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
- สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- สรุปข้อสอบวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
- สรุป พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติหมวดที่  9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกนาฏศิลป์
- นาฏศิลป์และดนตรีไทย
- สรุปวิชานาฏศิลป์
- แนวข้อสอบวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ 1
- แนวข้อสอบวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกบรรณารักษ์
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์
- แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกพละศึกษา
- สรุปเนื้อหาวิชาเพละศึกษา
- แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกฟิสิกส์
- ความรู้เกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์
- สรุปวิชาฟิสิกส์
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกภาษาไทย
- ความสามารถด้านภาษา
- การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ
- การเติมคำและอุปมา-อุปไมย
- คำศัพท์และหลักภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุด 1
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุด 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกภาษาอังกฤษ
- การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
- วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- โครงสร้างของบทสนทนา Conversations  Structure
- แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกวัดและประเมินผล
- สรุปเนื้อหาวิชาวัดและประเมินผล
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ครูผู้ช่วย สพฐ  เอกวิทยาศาสตร์‏
- สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ 300 ข้อ

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ  เอกสังคม
- สรุปเนื้อหาวิชาสังคม
- แนวข้อสอบหน้าที่พลเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- แนวข้อสอบภูมิศาสตร์
- แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา
- แนวข้อสอบประวัติศาสตร์

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกสุขศึกษาและพลศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จิตวิทยาการออกกำลังกาย
- กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ _Exercise for Health
- ถาม- ตอบ ความรู้เรื่องโภชนาการทางการกีฬา
- แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา
- แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกโสตทัศนศึกษา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์
- คู่มือการบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
- การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- แนวข้อสอบนักโสตทัศนศึกษา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
- ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา
- แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกอุตสาหกรรมศิลป์
- ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
- ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
- ความรู้เรื่องเซรามิกส์+ถามตอบ
- แนวข้สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
- แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
- แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกการศึกษาพิเศษ
- หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
- แนวคิดความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 — 2559)
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- ถาม - ตอบ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ  เอกศิลปศึกษา
- องค์ประกอบของศิลปะ+แนวข้อสอบ
- สรุปวิชาทัศนศิลป์
- แนวข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชุด 1
- แนวข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชุด 2
- แนวข้อสอบเรื่องดนตรีศึกษา
- แนวข้อสอบนาฏศิลป์
- แนวข้อสอบวิชาศิลปศึกษา


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 

>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 ครั้งที่ 2 จำนวน 8,000 อัตรา สังกัด สพฐ.กรณีทั่วไป
เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 ครั้งที่ 2 จำนวน 8,000 อัตรา สังกัด สพฐ.กรณีทั่วไป รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ดังนี้
7 กันยายน 2558               ประกาศรับสมัครสอบ
14 - 20 กันยายน 2558      รับสมัครสอบ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
25 กันยายน 2558             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
10 ตุลาคม 2558               สอบข้อเขียน ภาค ก 
11 ตุลาคม 2558               สอบข้อเขียน ภาค ข
12 ตุลาคม 2558               สอบสัมภาษณ์ ภาค ค
20 ตุลาคม 2558               ประกาศผลการสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์รายละเอียดตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้