ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างข้อสอบ แผนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างข้อสอบ แผนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวตอบลงในกระดาษคำตอบ
1. แผนพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบฉบับแรกมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ.2504  ข. พ.ศ.2505
ค. พ.ศ.2510 ง. พ.ศ.2514
2. ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศใช้เป็นฉบับ
ก. ฉบับที่ 9 
ข. ฉบับที่ 8
ค. ฉบับที่ 7
ง. ฉบับที่ 6
3. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้เน้นการพัฒนาในด้านใด
ก. พัฒนาคน  ข. พัฒนาเศรษฐกิจ
ค. พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ง. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. กระบวนการเรียนรู้ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือ
ก. การอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข เป็นธรรม
ข. การอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข เป็นธรรมและเป็นไท 
ค. อยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี
ง. ความรู้สามัคคีและร่มเย็นเป็นสุข
5. กลไกการพัฒนาคนที่สำคัญที่สุดคือกลไกด้านใด
ก. เศรษฐกิจ ข. ศาสนา
ค. การกีฬา  ง. การศึกษา
6. ประเทศไทยตั้งเป้าหมาย เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. ใด
ก. 2546  ข. 2544
ค. 2545 ง. ไม่มีข้อถูก7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เน้นเรื่องใดเป็นประการสำคัญ
ก. การพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ
ข. เร่งรัดและปูพื้นฐานทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. ลดอัตราการเพิ่มของประชากร
ง. เร่งรัดโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
8. ในปฐมบท กล่าวถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ประชากรของไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาในแผน
ที่ 9 ไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
ก. 40 %  ข. 30 %
ค. 20 % ง. 10 %
9. ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 – 8 นั้นได้เน้นพัฒนาด้านใด
ก. พัฒนาคนเป็นหลัก ข. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. พัฒนาเศรษฐกิจ  ง. พัฒนาสังคมวัฒนธรรม
10. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระยะที่ 9 นั้นเป็นแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานใด
ก. กระทรวงมหาวิทยาลัย ข. กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. กระทรวงสาธารณสุข ง. กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา
11. การพัฒนาตามแผนฯ 8 เปลี่ยนแปลงจากเน้นหลักการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักเปลี่ยนมาเน้นอะไร
ก. เน้นเป็นศูนย์กลางพัฒนา  ข. เน้นคุณภาพชีวิต
ค. ความมั่นคงของครอบครัว ง. เน้นทางด้านความคิดริเริ่ม
12. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระยะที่ 9 เริ่มตั้งแร่ปี พ.ศ. ใดถึงปี พ.ศ.ใด
ก. 2535 - 2339 ข. 2540 - 2344
ค. 2541 - 2345 ง. 2545 - 2349 
13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้กำหนดทิศทางของการพัฒนาโดยสรุปไว้อย่างไร
ก. 3 เป้าหมาย 4 แนวทาง 10 แผนงาน ข. 2 เป้าหมาย 3 แนวทาง 10 แผนงาน
ค. 12 เป้าหมาย 7 แนวทาง 5 แผนงาน  ง. 1 เป้าหมาย 2 แนวทาง 6 แผนงาน 14. ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนของพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ข้อ
ใดตรงกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ก. อัตราการเพิ่มของประชากรจะลดลงเหลือ ร้อยละ 1.3
ข. รายได้ประชาชาติจะสูงขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ค. มูลค่าการส่งสินค้าออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 14
ง. ประชากรมีประสิทธิภาพ แก้ไขความขัดแย้งของสังคม 


15. เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. กำหนดให้ปริมาณการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี
ข. กำหนดให้เศรษฐกิจส่วนรวมขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 8.2 ต่อปี
ค. กำหนดให้สาขาเกษตรกรรมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.3 ต่อปี 
ง. กำหนดให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14.7 ต่อปี
16. ทำไมแผนฯ ฉบับที่ 8 จึงเน้นที่การพัฒนาคน
ก. เพราะคนเป็นผู้ได้รับผลจากการพัฒนา  ข. เพราะด้านอื่น ๆ ได้ผลดีหมดแล้ว
ค. เพราะคนไม่มีศักยภาพในการทำงาน ง. เพราะคนขาดความสามารถ
17. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยที่ได้กำหนดระยะเวลาของแผนเป็น 5 ปี หรือ 6 ปี
นั้นถือว่าเป็นแผนในลักษณะใด
ก. แผนระยะยาว ข. แผนระยะปานกลาง 
ค. แผนระยะสั้น ง. แผนเร่งด่วน
18. ขั้นตอนใดของแผนพัฒนาฯ ที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุด
ก. ขั้นตอนการประเมินผล ข. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน 
ค. ขั้นตอนการจัดทำแผน ง. ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา
19. ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตนอกจากจะพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชาติแล้วจำเป็นจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาประเทศในฐานะอะไรด้วย
ก. ผู้นำในอาเซียน ข. ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
ค. ฐานะประเทศทางเกษตรกรรม ง. ฐานะประเทศกำลังพัฒนา
20. แนวโน้มและกระแสการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีความสำคัญและมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในอนาคตที่สำคัญๆ โดยสรุปมีอะไรบ้าง
ก. ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ข. ด้านการเมืองการปกครอง โครงสร้างจำนวนประชากรและสุขภาพพลานามัย
ค. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกข้อ 
21. ในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นี้มีประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ
อะไรบ้าง
ก. การค้าเสรี ข. การอุตสาหกรรม
ค. ธุรกิจบริการและการเกษตรกรรม ง. ถูกทุกข้อ22. ในระบบสังคมและวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ก. การละเลยต่อศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ข. การย้ายถิ่นเข้าสู่เมือง
ค. ถูกทั้ง ก และ ข  ง. ไม่มีข้อใดถูก
23. ในด้านการเมืองการปกครองนั้นประชาชนจะต้องมีบทบาทอย่างไร
ก. ลงสมัครรับเลือกตั้ง ข. ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ค. มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  ง. รณรงค์ในการเลือกตั้ง
24. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
ก. รักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข. การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ค. เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ง. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
25. เป้าหมายการกระจายรายได้ กำหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายไว้กี่กลุ่ม
ก. 6 กลุ่ม  ข. 5 กลุ่ม ค. 4 กลุ่ม ง. 3 กลุ่ม
26. กำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ปริมาณเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ก. ร้อยละ 35 ข. ร้อยละ 30 ค. ร้อยละ 25  ง. ร้อยละ 15
27. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับใดที่มีระยะเวลาปฏิบัติยาวนานที่สุด
ก. แผนฯ ฉบับที่ 1 คือ 6 ปี  ข. แผนฯ ฉบับที่ 1 คือ 7 ปี
ค. แผนฯ ฉบับที่ 1 คือ 2 ปี ง. แผนฯ ฉบับที่ 1 คือ 5 ปี
28. ที่ว่าแผนฯ 9 เป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic plan) นั้นมีลักษณะตามข้อใด
ก. เป็นแผนเชิงซ้อน ข. เป็นทั้งแผนรุกและแผนรับ 
ค. เป็นแผนรับ ง. เป็นแผนรุก
29. โครงสร้างจำนวนประชากรและสุขภาพพลานามัยมีประเด็นที่ควรแก่การหยิบยกมาพิจารณาในช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มีอะไรบ้าง
ก. โครงสร้างจำนวนประชากร ข. สุขภาพพลานามัย
ค. ถูกทั้ง ก และ ข  ง. ไม่มีข้อใดถูก
30. การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่เป็นไปในลักษณะใด
ก. เป็นการพัฒนาที่ไม่ทำให้เสียความสมดุลยระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ข. การพัฒนาในระยะเวลาอันยาวนาน
ค. การพัฒนาและการป้องกัน
ง. ถูกทุกข้อ


31. จุดอ่อนของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยคืออะไร
ก. การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ข. ขาดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. ขาดนักวิทยาศาสตร์
ง. ขาดการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
32. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอนาคตควรจะเน้นองค์ประกอบด้านใดบ้าง
ก. สุขภาพพลานามัย มีสุขภาพจิตดี เจริญเติบโตสมวัยปราศจากสารพิษ และสารเสพติด
ข. ด้านจิตใจและสังคม มีวินัย มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ค. ด้านสติปัญญา คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และด้านการประกอบอาชีพ มีทักษะ มีคุณธรรม
และเจตคติที่ดีต่อการประกอบสัมมาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ 
33. การพัฒนาตามแผนฯ 9 นี้จะนำไปสู่ด้านใด
ก. คนมีความสุขครอบครัวอบอุ่น ข. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติ
ค. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ง. ถูกทุกข้อ 
34. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถือว่าเป็นแผนที่ใช้ระยะเวลาปฏิบัติในระยะใด
ก. ระยะยาวคือเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 – 7 ปี
ข. ระยะยาวคือเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 – 7 ปี
ค. ระยะสั้นคือเวลาปฏิบัติไม่เกิน 5 ปี
ง. ระยะกลางคือเวลาปฏิบัติไม่เกิน 7 ปี 
35. สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งขึ้นในปีใด
ก. 2502 ข. 2501
ค. 2493  ง. 2500
36. แนวทางการพัฒนาตามข้อ 28 มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการอย่างไรที่เหมาะสมที่สุด
ก. พัฒนาศักยภาพของตัวคน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ข. พัฒนาสภาพแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจให้แข็งแรง
ค. พัฒนาคุณภาพชีวิต และองค์กรชุมชนให้แข็งแรง
ง. ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี หรือ 12 ปี

37. แผนฯ 9 มีวัตถุประสงค์กี่ข้อ
ก. 6 ข้อ ข. 5 ข้อ 
ค. 4 ข้อ ง. 3 ข้อ
38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กำหนดไว้กี่ข้อ
ก. 8 ข้อ ข. 7 ข้อ
ค. 6 ข้อ  ง. 5 ข้อ
39. แนวทางการพัฒนาคุณภาพคนยุทธศาสตร์ในแผนฯ 9 ไม่ได้ระบุเรื่องใด
ก. เน้นให้คนมีสติปัญญาดี
ข. เน้นการมีสุขภาพจิตและใจดี 
ค. เน้นกระบวนการเรียนรู้
ง. เน้นให้คนมีทักษะที่สามารถรับผิดชอบตนเองและเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศได้
40. กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นกลไกในการ
พัฒนาคน อย่างเหมาะสมในด้านใดบ้าง
ก. จิตใจ สังคม สติปัญญา ข. สุขภาพ พลานามัย และการประกอบอาชีพ
ค. ถูกทั้ง ก และ ข  ง. ไม่มีข้อใดถูก
41. กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 9 กลุ่ม คือ
กลุ่มเป้าหมายใด
ก. ผู้ที่ผ่านการศึกษาไปแล้ว ทั้งนี้กำลังอยู่ในวัยแรงงานและพ้นวัยแรงงาน
ข. ผู้ที่กำลังรับการศึกษา
ค. ผู้ที่จะเข้ามาสู่การศึกษาในอนาคต
ง. ถูกทุกข้อ 
42. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 9 จะให้บริการแก่เด็กเยาวชนและประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงรวมทั้งการเสริมสร้างโอกาส แก่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาสโดย
มุ่งเน้นต่อกลุ่มใดเป็นพิเศษ
ก. กลุ่มผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก เช่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กแร่ร่อนและผู้ที่ถูก
ประทุษร้ายทารุณหรือผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศ
ข. กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีญาติหรือผู้เลี้ยงดู กลุ่มคนยากจนในเมืองและชนบท
ค. กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ ผู้ว่างงาน กลุ่มคนไทยต่างวัฒนธรรม
เช่น ชาวเขา ชาวเล เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ 
43. ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญกับวิถีชีวิต และเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
โดยส่วนรวมในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ระยะที่ 9 ไว้อย่างไร
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจำเป็นจะต้องยกระดับให้สูงขึ้นและจัดให้กว้างขวางทั่วถึงการพัฒนา
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
ข. การพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมให้เป็นแก่นสารในการดำเนินชีวิต การผลิตและพัฒนากำลังคน
ระดับต่างๆ การรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน
ค. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การพัฒนาการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาประชาธิปไตย
ง. ถูกทุกข้อ 
44. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนา
ก. อายุไขโดยเฉลี่ยของคนไทยในปี 2537 สูงกว่าปี 2533 ถึง 5 ปีเศษ
ข. ประชากรวัยศึกษาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 97.7
ค. ประปาภูมิภาคร้อยละ 75 และประชาชนบทร้อยละ 32 
ง. ชนบทมีไฟฟ้าร้อยละ 79.7 มีประชาใช้ร้อยละ 32
45. ในแผนฯ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) เน้นการพัฒนาคนเพื่อการใด
ก. เพื่อให้คนได้ใช้ศักยภาพ คือความแข็งแรง ความรู้ ความดี ในการพัฒนาตนเองและสังคม
ข. พัฒนาคนให้มีความรู้ มีสุขภาพดี เป็นคนดี มีความสุข ปรับตัวอยู่ในสังคมได้
ค. พัฒนาคนเพื่อให้มีความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
คนให้มากที่สุด
ง. พัฒนาคนให้เต็มศักยภาพของคนเพื่อให้คนมีโอกาสและส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น 
46. แผนฯ 9 มีเป้าหมายทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 12 ข้อ  ข. 10 ข้อ
ค. 6 ข้อ ง. 5 ข้อ
47. ที่ว่าแผนฯ 9 เน้นการพัฒนาคนนั้นหมายความว่าอย่างไร
ก. พัฒนาคนก่อนแล้วค่อยไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม หรืออื่นๆ
ข. พัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคน 
ค. พัฒนาคนให้มากขึ้น ลดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม หรืออื่นๆ ลง
ง. เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ตอบสนองคน
48. เพราะเหตุใดจึงมองว่าการพัฒนาคนเป็นพัฒนาที่ยั่งยืน
ก. เพราะคนเป็นทรัพยากรหลักที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ข. เพราะถ้าคนมีคุณภาพแล้วจะก่อนการพัฒนาอย่างอื่นไม่สิ้นสุด 
ค. เพราะคนที่มีความสุขตามแบบวิถีชีวิตจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ง. เพราะคนเป็นสัตว์สังคม มีอายุยั่งยืนและได้รับผลจากการพัฒนาโดยตรง
49. ข้อใดเรียงลำดับถูกต้อง ในการพิจารณาสัดส่วนรายได้จากน้อยไปมาก
ก. ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก เหนือ และภาคกลาง
ข. ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก เหนือ ใต้ และภาคกลาง
ค. ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ และภาคกลาง
ง. ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ และภาคกลาง 
50. ที่กล่าวแผนฯ 7 มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่
ก. รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ข. กระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค
ค. เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ง. พัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
51. ที่กล่าวมาแผนฯ 9 มีข้อหลักสำคัญอย่างไร
ก. เพราะแผนฯ มี 3 วัตถุประสงค์ 7 เป้าหมาย 4 แนวทาง 
ข. เพราะแผนฯ มี 3 แนวทาง 7 จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย 4 ข้อ
ค. เพราะมี 37 จุดมุ่งหมาย 4 แนวทาง
ง. เพราว่าแผน 7 มี 374 จุดมุ่งหมาย
52. ประธานคณะกรรมการยกร่าง แผนฯ 8 คือท่านผู้ใด
ก. นายอานันท์ ปันยารชุน ข. นายสิปปนนท์ เกตุทัต 
ค. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ง. นายพนัส สีมะเสถียร
53. นโยบายเร่งรัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมนั้นเป็นนโยบายในด้านใด
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข. เศรษฐกิจ
ค. วัฒนธรรม ง. ถูกทุกข้อ
54. เป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีอะไรบ้าง
ก. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อยสองปีก่อนเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มี
ความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมที่ถึงประสงค์เด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาในปีนั้น
ทุกคนได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในปีนั้นทุกคนได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข. เด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญมีความรู้ความสามารถ พฤติกรรมที่ถึง
ประสงค์
ค. เด็กจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เด็ก
พิการอายุ 7 – 14 ปี ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. นักเรียนสถานศึกษาปลอดจากโรคที่ป้องกันได้ และสารเสพติด ประชากรในวัยแรงงานที่วัยไป
ได้รับความรู้พื้นฐานถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มมากขึ้น 
55. มาตรการที่จะให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้กำหนดไว้อย่างไรบ้าง
ก. รณรงค์พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญสนับสนุนบุตรหลานด้านการศึกษาจัดทำแผนที่ตั้ง
สถานศึกษา (school mapping) ประสานหน่วยงานภาครัฐเอกชนกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะรับ
บริการให้เหมาะสม กำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาดำเนินการจัดหาอาหารเสริม
(นม) และอาหารกลางวัน
ข. ให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กสนับสนุนองค์กรการกุศล และสถาบัน
การศึกษาจัดการ อย่างมีคุณภาพ ขยายการศึกษานอกระบบจัดบริการการศึกษาในรูปแบบทียึด
หยุ่นหลายหลายกำหนดรูปแบบวิธีการในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ด้อยโอกาส ให้การติดตาม
ประเมินผล
ค. ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแรงงานไทยให้สูงขึ้น จัดให้มีระบบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การศึกษา สนับสนุนให้ศาสนบุคคลให้ความรู้อบรมกิจจริยธรรมประสานหน่วยสาธารณสุขให้
เด็กได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ร่วมมือกับหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อขจัดการเสพสารเสพติด
ในสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ 
56. ข้อใดผิด เกี่ยวกับผลการพัฒนาประเทศในแผนฯ 7
ก. สัดส่วนคนยากจนของประเทศลดลงเหลือร้อยละ 13.7 ในปี 2535
ข. อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยมีถึงร้อยละ 7.8 ต่อปี
ค. รายได้ต่อหัวของคนไทยเพิ่มจาก 2,100 บาทในปี 2504 เป็น 72,000 บาท ในปี 39
ง. รายได้ต่อหัวของคนไทย เพิ่มขึ้น 32 เท่าในปี 39 
57. การพัฒนาคน ตามแผนฯ 9 เน้นที่จุดใด
ก. เก่ง รู้ ดี มีความสุข
ข. ดี เก่ง แข็งแรง มีความสุข
ค. สุขภาพดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ปรับตัวได้ 
ง. มีความรู้ สุขภาพแข็งแรง เป็นคนดี
58. การที่แผนฯ 9 กล่าวว่าจะ “เน้นคนเป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา” ท่านเข้าใจว่า
อย่างไร
ก. เพราะคนเป็นผู้กระทำและผู้ได้รับผลจากการกระทำในทุกๆ เรื่อง
ข. เพราะคนเป็นผู้ได้รับผลจากการพัฒนาทุกด้านที่ระบุไว้ในแผนฯ
ค. การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นเท่านั้น
ง. เพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของการพัฒนาในทุกๆ เรื่อง 
59. เปรียบเทียบวัตถุประสงค์หลักของแผนฯ 8 กับแผนฯ 8 มีจุดน่าสนใจตามข้อใดมากที่สุด
ก. แผนฯ 9 เน้น 3 ประเด็นหลักโดยแยกขาดจากกันอย่างเด่นชัด แต่แผนฯ 8 มีจุมุ่งหมายไปสู่จุด
เดียวกัน 
ข. แผนฯ 9 จะพัฒนาทั้งสามด้านโดยเน้นที่โอกาสและข้อจำกัดของการพัฒนาส่วนแผนฯ 8 เน้นที่
ศักยภาพของคน
ค. แผนฯ 9 เน้นการพัฒนาแบบกว้าง ๆ ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมือนแผนฯ 8
ง. แผนฯ 8 เริ่มต้นที่คนไปหาครอบครัวสังคม แต่แผนฯ 9 เริ่มต้นที่สังคมไปหาคน
60. คำว่า “ศักยภาพของคน” ตามความหมายในแผนฯ 8 ตรงกับความหมายในข้อใดมากที่สุด
ก. คุณภาพและสมรรถนะของคนที่สามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนสังคมและของชาติ 
ข. คนเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพจิตดี และมีคุณภาพจิตดี ตามหลักพุทธธรรม
ค. คนเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ ภูมิฐาน มีความรู้เท่ากันกับสังคมโลกทุกเหตุการณ์
ง. คนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข และมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี
61. แผนฯ 8 กับ แผนฯ 9 มีข้อแตกต่างทางวัตถุประสงค์ ตามข้อใด
ก. แผนฯ 9 เน้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ ไม่กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เหมือนแผนฯ 8
ข. วัตถุประสงค์กล่าวถึงเรื่องเดียวกันแต่แผนฯ 8 เพิ่มการแก้ปัญหาด้านระบบบริหารการจัดการ
เข้ามาอีกเรื่องหนึ่ง 
ค. แผนฯ 9 มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ แผนฯ 8 มี 5 ข้อ โดยแผนฯ 8 เน้นคน
ง. แผนฯ 8 เน้นคนแต่แผนฯ 9 ไม่ได้กล่าวถึง
62. ข้อใดเป็นข้อจำกัด ที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมากที่สุด
ก. การแข่งขันและกีดกันทางการค้าในตลาดโลก
ข. ขีดความสามารถทางด้านการบริหารและขีดจำกัดทางการคลัง 
ค. ความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ภาวะการว่างงานของประชาชน
63. ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการศึกษา
ก. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ 7 ปี และขยายการศึกษาเป็น 12 ปี
ข. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับโดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปีให้แก่เด็กในวัยเรียน
ทุกคน
ค. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี ให้แก่เด็กในวัย
เรียนทุกคน
ง. ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี แก่เด็กในวัยเรียนทุกคนและเตรียมการขยายการศึกษาเป็น 12 ปี 
64. เป้าหมายการเพิ่มปีเฉลี่ยในการรับการศึกษาของคนไทย (mean years of schooling)ไว้เท่าใด
ก. ไม่ต่ำกว่า 9 ปี ในปี 2544 ข. ไม่ต่ำกว่า 8 ปี ในปี 2544
ค. ไม่ต่ำกว่า 7 ปี ในปี 2544 ง. ไม่ต่ำกว่า 6 ปี ในปี 2544 
65. ท่านว่าสาเหตุที่ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด หรือดุลการค้า
ต่างประเทศได้เพราะเหตุใด
ก. เพราะสั่งซื้อสิ้นค้าทุนเข้าประเทศมากเกินไป
ข. เพราะการส่งออกน้อยกว่าการนำเข้า
ค. ไม่พัฒนาคนอย่างยั่งยืนทำให้คนขาดคุณภาพ
ง. มีผลมาจากทุกข้อที่กล่าวมา 
66. นโยบายของรัฐบาลที่เป็นปัญหาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
คือข้อใด
ก. แก้ความยากจน ลดการว่างงาน แก้การเป็นหนี้ 
ข. รู้รักสามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข เป็นธรรมเป็นไทย
ค. ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีคุณธรรม
ง. อยู่ดี กินดี มีสุข สงบร่มเย็น
67. คำว่า “ผู้ด้อยโอกาส” ตามความหมายในแผนฯ 9 น่าจะถูกต้องตามข้อใด
ก. กลุ่มแรงงานเด็ก ผู้สูงอายุ คนไทยต่างวัฒนธรรม
ข. กลุ่มเด็กอายุ 12 – 15 ปี ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและคนยากจนทั่วไป
ค. คนพิการทุกประเภท ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ
ง. ถูกทุกข้อ 
68. การอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนในแผนฯ 9 กำหนดไว้อย่างไร
ก. ปลูกป่าให้มีพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ในปีสิ้นแผน
ข. คงไว้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านไร่ในปีสิ้นแผน 
ค. อนุรักษ์ให้คงเหลือไม่เกิน 1 ล้านไร่ในปีสิ้นแผน
ง. อนุรักษ์ให้พื้นที่จำนวน 1 ล้านไร่ในปีสิ้นแผน
69. เป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูบูรณะเพื่อการอนุรักษ์กำหนดไว้ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละเท่าใด
ก. 30 ข. 25 
ค. 20 ง. 10
70. เป้าหมายที่จะลดสัดส่วนคนยากจนในประเทศไทย กำหนดไว้อย่างไร
ก. ไม่มากกว่าร้อยละ 10 ข. ไม่เกินร้อยละ 10
ค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ง. ไม่เกินกว่าร้อยละ 10
71. เป้าหมายการแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อในแผนฯ 9 กำหนดไว้ตามข้อใด
ก. รักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ตามมาตรฐานเสรีตลาดโลก
ข. รักษาให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อปัญหา 
ค. รักษาให้อยู่ในระดับ 55
ง. ให้คงไว้ไม่เกิน 5.6
72. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนฯ 9
ก. เน้นคนเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา
ข. เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ค. เน้นคนเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา
ง. ข้อ ค และ ข ถูก 
73. ข้อใดถูกที่สุด เกี่ยวกับเป้าหมายของแผนฯ 9
ก. ทุกด้านเน้นการตอบสนองคนตามศักยภาพ
ข. ตอบสนองคน 8 ข้อ เศรษฐกิจ 3 ข้อ ที่เหลือเป็นด้านสิ่งแวดล้อม
ค. เน้นด้านคน 5 ข้อ เศรษฐกิจ 3 ข้อ บริการพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
ง. ไม่มีข้อถูก
74. เป้าหมายการเพิ่มปริมาณการเตรียมความพร้อมของเด็กตามศักยภาพในแผนฯ 9 เน้นเด็กอายุกี่ปี
ก. แรกเกิด – 5 ปี  ข. 0 – 15 ปี
ค. ปฏิสนธิถึง 5 ปี ง. 0.3 ปี
75. ผลการปฏิบัติตามข้อ 49 ปรากฏผลอย่างไรในปี 2538
ก. เป็นไปตามเป้าหมาย
ข. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือขาดดุลร้อยละ 6.6 
ค. ผลต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย คือ ร้อยละ 2.4
ง. ยังไม่ปรากฏผล
76. แผนงานหลักของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ในส่วนที่กระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบด้วย ตรงกับข้อใด
ก. แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาระบบการผลิตการตลาด
ค. แผนพัฒนาคน สังคมและวัฒนธรรม 
ง. แผนพัฒนาระบบบริการพื้นฐาน
77. เพราะเหตุใดแผนฯ 9 จึงไม่กำหนดเป้าหมายการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ เป็นตัวเลขดังแผนฯฉบับอื่นๆ
ก. เพราะภาวะเงินเฟ้อมีอิทธิพลมาจากตลาดภายนอกประเทศด้วย
ข. เพราะภาวะเงินเฟ้อไม่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของไทยอีกต่อไป
ค. เป็นภาวะที่จะใช้นโยบายการเงินการคลังในประเทศควบคุมได้ตามสภาพนั้นๆ 
ง. เพราะภาวะเงินเฟ้อไม่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของไทยอีกต่อไป
78. การที่กล่าวว่าแผนฯ 8 เป็นแผนที่กำหนดแยกส่วนนั้นต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. ส่วนเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม ข. ส่วนสังคมกับสิ่งแวดล้อม
ค. ส่วนเศรษฐกิจกับการพัฒนาคน ง. ส่วนเศรษฐกิจกับสังคม 
79. แผนฯ 9 ซึ่งถือว่าเป็นแผนแบบรวมหรือบูรณาการทุกส่วน ท่านว่ามีลักษณะอย่างไร
ก. เอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ คนสิ่งแวดล้อม มารวมเป็นแผนเดียว
ข. เอาแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมารวมกัน
ค. เอาแผนทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคมมารวมกันเป็นแผนเดียว 
ง. เอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ คนสิ่งแวดล้อมและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมเป็นแผนเดียว
80. สาเหตุที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการระดมเงินออมตลอดมาท่านว่าเพราะเหตุใด
ก. เพราะนิสัยของคนไทยชอบบริโภค ไม่ชอบเก็บ 
ข. เพราะสินค้าราคาแพง และไม่มีเงินเก็บ
ค. เพราะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำไม่เหมาะแก่การเก็บ
ง. คนไทยมีนิสัยฟุ่มเฟือย และมีกำลังซื้อ
81. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนโดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของตัวคนตามแผนฯ 9 ให้ความสำคัญกับ
ส่วนใดมากที่สุด
ก. การสร้างความมั่นคงทางสังคม
ข. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
ค. การสร้างความเข้มแข็งทางศิลปะ และวัฒนธรรมทางสังคม
ง. การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่คน
82. ต่อไปนี้ข้อใดเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน ในอันที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้สูงขึ้น
ก. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนให้มากขึ้น
ข. สร้างอาชีพและการมีงานทำโดยการส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนา
เอกชน
ค. กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและบริการทางสังคมให้ทั่วถึงตามความเหมาะสมของพื้นที่
ง. น่าจะเป็นทุกข้อที่กล่าวมา 
83. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจสามารถเอื้อต่อการพัฒนาคนได้อย่างไร
ก. คนมีฐานะดีย่อมจะศึกษาได้สูงขึ้น
ข. เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถของคนเพื่อที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. พัฒนาคนให้พัฒนาเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจจะช่วยพัฒนาคน
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้คน
84. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคนในแผนฯ 8
ก. แผนงานพัฒนาสติปัญญา ทักษะฝีมือการมีงานทำ
ข. แผนงานด้านการศึกษา 
ค. แผนงานพัฒนาสุขภาพและพลานามัย
ง. แผนงานพัฒนาจิตใจ
85. เป้าหมายการออมภาคครัวเรือน
ก. อย่างมากร้อยละ 10 ข. ไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ค. อย่างน้อยร้อยละ 10  ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
86. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติในแผนฯ 9 กำหนดไว้กี่ระดับ
ก. 7 ระดับ ข. 6 ระดับ
ค. 5 ระดับ  ง. 4 ระดับ
87. ครม. มีมติอนุมัติให้ใช้แผนฯ 8 และได้มีการจัดงาน “ปฐมทัศน์แผนฯ 8” เมื่อไรที่ไหน
ก. 30 ม.ค. 39 ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี กทม.
ข. 10 ธ.ค. 38 ณ ห้องประชุมสภาพัฒน์ฯ กทม.
ค. 15 มี.ค. 39 ณ ห้องประชุมสหประชาชาติ กทม.
ง. 15 มี.ค. 39 ณ ห้องประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กทม. 
88. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เริ่มใช้ตั้งแต่ปีใดถึงปีใด
ก. 1 ม.ค. 39 – 30 ธ.ค. 44 ข. 1 ต.ค. 39 – 30 ก.ย. 44 
ค. 15 มี.ค. 39 – 29 ก.พ. 44 ง. 1 ม.ค. 39 – 31 ธ.ค. 44
89. ในแผนฯ 9 กำหนดอายุของแรงงานที่จะมุ่งพัฒนาเป็นอันดับแรกไว้เท่าใด
ก. 25 – 60 ปี ข. 25 – 55 ปี
ค. 25 – 45 ปี  ง. 15 – 55 ปี
90. สังคมไทยที่พึงปรารถนาในอนาคต ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สังคมมีสมรรถภาพ ข. สังคมที่สันติสุข
ค. คนมีความสุข ง. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
91. บุคคลที่มีพฤติกรรมเหมาะสมที่สุดกับยุคโลกาภิวัฒน์ควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เป็นผู้รู้เท่าทันโลก ข. มีความเคารพในสิทธิมนุษยชน
ค. เป็นผู้ชี้นำกระแสความพัฒนา  ง. เป็นผู้มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
92. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การเพิ่มศักยภาพของคนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ข. การสร้างสมรรถนะทางสังคมให้เข้มแข็ง
ค. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในกระบวนการพัฒนา 
ง. การกำหนดแนวทางในเรื่องของการบริหารจัดการให้ชัดเจน
93. ข้อใดไม่เข้าลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก. คนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ข. คนมีคุณภาพชีวิตทีดี
ค. คนได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม 
ง. เศรษฐกิจเติบโตคู่กับการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
94. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่การติดตามประเมินผลการปฏิบัติในแผนฯ 9
ก. การวัดผลการพัฒนาขั้นสุดท้ายโดยรวม
ข. วัดผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนา
ค. วัดประสิทธิผลของภาคการผลิตแต่ละสาขา
ง. วัดผลตั้งแต่ก่อนเริ่ม ขณะดำเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการ 
95. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติในแผนฯ 9 จะใช้ข้อมูลใดเป็นตัวกำหนดผลการพัฒนา
ก. ใช้แบบประเมินเป็นแบบสำรวจ ข. กำหนดเป้าไว้ 5 ระดับ
ค. กำหนดดัชนีการพัฒนาฯ  ง. ใช้การทดสอบและสัมภาษณ์
96. ลักษณะที่สำคัญของแผนกลยุทธ์ตามลักษณะของแผนฯ 9 ข้อใดถูกต้อง
ก. ชี้ทิศทางการพัฒนาตามวัตถุประสงค์หลักในระยะยาวเท่านั้น
ข. ไม่รวมรายละเอียดตามแนวทางสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ
ค. ใช้ระบบแบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาโดยยึดหลักพื้นที่และภารกิจ
ง. ไม่ลงรายละเอียดในงานประจำแต่จะสร้างแนวทางพัฒนาตัวใหม่โดยวางเป็นกรอบให้ 
97. การพัฒนาประชารัฐ ตามยุทธศาสตร์ในแผนฯ 9 กำหนดกิจกรรมไว้ตามข้อใด
ก. สนับสนุนให้ประชาชนทุกส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของภาครัฐ
ข. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ ให้สามารถบริการประชาชนได้มากขึ้น
ค. สร้างความรู้และความเข้าใจด้านนโยบายสาธารณะและการกำหนดระเบียบวาระแห่งชาติ
ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ ข้างต้น 

99. การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ในแผนฯ 9 ท่านว่าเริ่มจากจุดใดมาก
ที่สุด
ก. ปรับโครงสร้างการผลิให้เข้มแข็ง
ข. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกระดับ
ค. การบริการโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง
ง. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
98. ที่ว่าแผนฯ 9 เป็นแผนพัฒนาคนเพื่อคนโดยคน นั้นท่านเข้าใจว่าอย่างไร
ก. บูรณาการแผนโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาที่ตัวคนเป็นอันดับแรก
ข. สร้างคนให้มีศักยภาพเพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเองได้
ค. ใช้คนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพัฒนาไดอย่างสมบูรณ์
ง. พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการพัฒนาคนตาม 3 ข้อแรก 
100. การลงทุนของรัฐในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จะเน้นหนักทางด้านใด
ก. การสร้างงานและมีรายได้     ข. การป้องกันประเทศ
ค. การศึกษาและสาธารณสุข     ง. การเมืองในระบอบประชาธิปไตย


ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com หรือ sayrungsingsri@yahoo.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1  สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  6  ก่อนพุทธศักราช  45  ปี  คือข้อใด
1.   อริยสัจ 4              2.    อิทธิบาท  4
3.   พรหมวิหาร 4         4.    ฆราวาสธรรม  4
2.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือแสดงธรรมครั้งแรกโปรดแก่ปัญจวัคคีย์หรือพราหมณ์ทั้ง5  หมายถึงข้อใด
   1.    ความสุขทางจิตใจ         2.    แสดงสัจธรรมที่ทรงค้นพบ
   3.    ให้มีผู้จดจำหลักคำสอน      4.    ประกาศตนเป็นพระศาสดา
3.  โอวาทปาติโมกข์  ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พุทธสาวก  หมายถึงหัวใจหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสรุปได้ดังนี้  ยกเว้นข้อใด  ไม่ถูกต้อง
   1.    ทำใจให้บริสุทธิ์         2.    ประมาทคือหายนะ
   3.    ทำความดีให้ถึงพร้อม      4.    ละเว้นการทำชั่วทั้งปวง
4.  ข้อใด  เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์
   1.    วันมาฆบูชา            2.    วันวิสาขบูชา
   3.    วันอาสาฬหบูชา         4.    วันเข้าพรรษา
5.    เรื่องราวที่เล่าถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  ซึ่งยังคงมีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย  เรียกว่าอย่างไร
   1.    ชาดก            2.    พุทธตำนาน
   3.    พระคีย์อารย์         4.    พระสุตตันตปิฎก
สาระที่  2  หน้าที่พลเมือง
1.  คุณธรรมข้อใด  มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและชุมชน
   1.    ความซื่อสัตย์         2.    ความกตัญญู
   3.    เสียสละ  รู้รักสามัคคี      4.    ขยัน  ประหยัด  และอดทน
2.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทยทุกฉบับกำหนดให้ประเทศไทยเป็นราชอานาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้  แสดงว่ามีรูปแบบของรัฐเป็นอย่างไร
   1.    รัฐรวม            2.    เอกรัฐหรือรัฐเดียว
   3.    ราชอานาจักร         4.    มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3.  พระราชบัญญัติราชการทหาร  พ.ศ.  2497  กำหนดให้ชายผู้มีสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน  เมื่อมีอายุเท่าไร
   1.    ย่างเข้า  18 ปีในปี  พ.ศ. นั้น      2.    ย่างเข้า  20 ปีในปี  พ.ศ. นั้น
   3.    ย่างเข้า  21 ปีในปี  พ.ศ. นั้น      4.    ครบ  21 ปีบริบูรณ์ในปี  พ.ศ. นั้น
4.    การซื้อขายทรัพย์สินข้อใด  ไม่ต้องทำหนังสือสัญญาซื้อขายและไม่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่
   1.    บ้านและที่ดิน         2.    เครื่องคอมพิวเตอร์
   3.    เรือกำปั่น  เรือกลไฟ       4.    ช้าง  ม้า  และสัตว์พาหนะอื่น ๆ
5.  ประเพณีและวัฒนธรรมไทยไทยส่วนใหญ่มาจากสภาพนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยกเว้นข้อใด  ไม่ใช่
   1.    พิธีทำขวัญข้าว         2.    ประเพณีทอดกฐิน
   3.    ประเพณีสงกรานต์         4.    ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
1.  สาเหตุใด  ทำให้วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน
   1.    ประชากรเพิ่มมากขึ้น      2.    การขาดแคลนทรัพยากร
   3.    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี      4.    มนุษย์มีความต้องการไม่จำกัด
2.  เพราะเหตุใด  ผู้ผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ  จึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากร
   1.    เพื่อให้ผู้บริโภคพอใจ      2.    ทรัพยากรที่ใช้ผลิตมีจำกัด
   3.    เพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม   4.    เพื่อให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
3.  วันอาทิตย์นี้  เด็กหญิงมะลิต้องไปซ้อมดนตรีที่โรงเรียนจึงไม่ได้ไปทำงานที่ร้านขายอาหาร  1  วัน  ทำให้ขาดรายได้  150  บาท  ตามหลักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอย่างไร
   1.   การว่างงานแฝง         2.    ต้นทุนทางสังคม
   3.    ต้นทุนค่าเสียโอกาส         4.  ต้นทุนแรงงานนอกระบบ
4.  การนำเงินออมไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง  แต่มีอัตราเสี่ยงสูงเช่นกันเพราะเงินลงทุนอาจสูญไปจำนวนมาก  หมายถึงข้อใด
   1.    ซื้อพันธบัตรรัฐบาล         2.    ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
   3.    ฝากเงินกับธนาคารออมสิน      4.    ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
5.  ข้อใด  ไม่ใช่  อำนาจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
   1.    ออกธนบัตรใหม่        
2.    รับเงินฝากจากประชาชนทั่วไป
   3.    ให้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงิน
   4.    ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศ
สาระที่  4  ประวัติศาสตร์
1.  สัญญาเบาว์ริงมีผลทำให้ไทยต้องยกเลิก  พระคลังสินค้า  และเกิดระบบการค้าเสรี  ตามที่อังกฤษเรียกร้อง  หมายถึงข้อใด
   1.    ไม่มีการเก็บภาษีการค้าใดๆ         2.    ไม่มีระบบเจ้าภาษีนายอากร
   3.    ไม่มีการค้าทางเรือสำลีหลวง         4.    พ่อค้ากันทั้งสองฝ่ายค้าขายกันโดยเสรี
2.  สมัยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
   1.    กำเนินของคริสต์ศาสนา         2.    การใช้กระดาษบันทึกตัวอักษร
   3.    ค้นพบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร      4.    ค้นพบแหล่งอารยธรรมอียิปต์โบราณ
3.  ศักราชที่ใช้ในประวัติศาสตร์ไทยข้อใด  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (  รัชการที่  5  )  ทรงประกาศใช้และนิยมใช้ในรัชกาลของพระองค์เท่านั้น
   1.    จุลศักราช  (  จ.ศ. )            2.    มหาศักราช  (  ม.ศ. )
   3.    พุทธศักราช  ( พ.ศ. )         4.    รัตนโกสินทร์ศักราช  (  ร.ศ.  )
4.  มนุษย์พวกแรกที่สร้างสรรค์อารยธรรมความเจริญในเมโสโปเตเมีย  หรือลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสคือชนชาติใด
   1.    กรีก               2.    สุเมเรียน
   3.    เปอร์เชีย               4.    บาบิโลเนีย
5.  ที่ต้งกรุงธนบุรีเหมาะสมจะเป็นราชธานีแห่งใหม่  ด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางราชอานาจักรในข้อใด
   1.    อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา         2.    ออกสู่ทะเลได้สะดวก
   3.    มีวัดขนาบทั้งสองด้าน         4.    อยู่ใกล้กรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่า
6.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่  6  ทรงดำเนินการอย่างไร  เพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้คนรุ่นใหม่
   1.    จัดตั้งดุสิตธานี            2.    จัดตั้งโรงเรียนวชิราวุธ
   3.    ควบคุมเสรีภาพสิ่งพิมพ์         4.    จัดเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
สาระที่  5  ภูมิศาสตร์
1.  ข้อใด  เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  ที่มีประสิทธิภาพ
   1.    มีผู้มาใช้ข้อมูลมาก            2.    จัดทำโดยหน่วยราชการ
   3.    เก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ         4.    มีการปรับแก้ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2.    ภาพจากดาวเทียมเกิดจากการทำงานของพลังงานใด
   1.    ความร้อนจากดวงอาทิตย์         2.    กระแสลมในชั้นบรรยากาศ
   3.    แสงที่ทำปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูป         4.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศ
3.  ประเทศอุตสาหกรรมข้อใด  มีปริมาณการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่าสูงสุดของโลก
   1.    จีนและรัสเซีย               2.    อังกฤษและอิตาลี
   3.    เยอรมันและฝรั่งเศส            4.    ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
4.  แม่น้ำสายใด  มีความยาวที่สุดของทวีปยุโรป  ( 3,531กิโลเมตร) มีปริมาณน้ำมากและไหลผ่านประเทศรัสเซียเป็นส่วนใหญ่
   1.    แม่น้ำโวลกา               2.    แม่น้ำลัวร์
   3.    แม่น้ำไรน์               4.    แม่น้ำดานูบ
5.  แม่น้ำหรือคลองข้อใด  เป็นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดา  และเป็นเส้นทางเดินเรือจากบริเวณทะเลสาบทั้ง  5  ออกสู่มหาสมุทร
   1.    คลองปานามา            2.    แม่น้ำมิสซูรี
   3.    แม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์            4.    แม่น้ำริโอแกรนด์
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
xiazi800 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
burberry scarves 7415
If you're the type who really likes to carry a huge amount of cash with you (read: I don't trust myself with a credit card) then one of of the many chunky designs should suit you 3 These gives permit you stroll merely with out possessing any sort of disturbance from the one place for your other Now,10582,burberry scarves, wouldn’t it be much better if you can have both qualities in one pair of shoes? Well,burberry sale 9752,burberry sale, the Livie and Luca shoe company has come up with an answer to that problem:Introducing: the Livie and Luca baby shoes and toddler shoes In fact,www.burberrysalet.com,665, these sheep skinned boots were around even before the seventies You can find pumps at fantastic prices that rival those seen on the runway Some of the models and versions sell for very high prices in the market because of their being in demand
linsong205 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
13404
Beautiful polished SS casing You can count upon all the accessories as tags,731, straps,louis vuitton 6430, etc to be same as that of the original Louis Vuitton handbags and purses There are only 5 major areas that we will be concerned with here: 1 But for now,burberry 新建文章2, I guess I will just opt for a cheaper dog carrier and a cheaper Gucci bag for myself55" due to the fact Coco Chanel introduced this dainty flap handbag to the world on February, 1955 Federer has in my eyes has somewhat of a confidence problem of late Today, let's see what the perfect boots are suitable for the 12 constellations girls in this winter
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้