ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด 2559
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด 2559

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-17)
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ  ใช้สอบทุกจังหวัด


1.     ข้อใดคือหนังสือราชการ 

        ก.    เอกสารของทางราชการ                                                     ข.    เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น 

        ค.    เอกสารโต้ตอบในราชการ                                                 ง.     เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

        ตอบ       ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

2.     หนังสือประตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด 

        ก.    คำแนะนำ                                                                             ข.    แถลงการณ์ 

        ค.    หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ                                            

        ง.     การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

        ตอบ       ง.  การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

3.     ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร 

        ก.    เรียน                                                                                       ข.    เสนอ 

        ค.    กราบเรียน                                                                             ง.    ขอประธานกราบเรียน 

        ตอบ       ก.  เรียน 

4.     “งานสารบรรณ”  มีความหมายตรงกับข้อใด

        ก.    งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น 

 ข.    งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร 

        ค.    งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย 

        ง.     งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง, เขียน, แต่งพิมพ์, จดจำ,ทำสำเนา, ส่งรับบันทึก, ย่อเรื่องเสนอ, 

                สั่งการ, ตอบ, เก็บเข้าที่และค้นหา 

        ตอบ       ข.  งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร 

5.     หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ มี 6 ชนิด คือข้อใด 

        ก.    หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 

                และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว 

ข.      หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา หนังสือราชการ 

ที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน 

ค.      หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา 

และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน 

ง.      ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ผิดทุกข้อ 

6.     กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน 

        ก.    2  คน                                                                                      ข.    3  คน 

        ค.    4  คน                                                                                      ง.    เท่าใดก็ได้ 

        ตอบ       ข.  3  คน 

7.     ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร 

        ก.    ขอแสดงความนับถือ                                                           ข.    ขอแสดงความเคารพนับถือ 

        ค.    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                            ง.    ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

        ตอบ       ก.  ขอแสดงความนับถือ 

8.     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด 

        ก.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2506                                             ข.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2516 

        ค.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526                                             ง.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2536 

        ตอบ       ค.  วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526 

9.     หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป 

        ก.    เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน                                                        ข.    เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 

        ค.    เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์                                            ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

10.  “ประกาศ”  จัดเป็นหนังสือชนิดใด

        ก.    หนังสือสั่งการ                                                                     ข.    หนังสือแถลงข่าว 

        ค.    หนังสือแถลงการณ์                                                            ง.    หนังสือประชาสัมพันธ์ 

        ตอบ       ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์ 

11.  หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษร 

        สีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือแอละบนซองว่าอย่างไร 

        ก.    ด่วน                                                                                        ข.    ด่วนที่สุด 

        ค.    ด่วนมาก                                                                                ง.    ด่วนภายใน 

        ตอบ       ค.  ด่วนมาก 

12.  หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด 

        ก.    ด่วนมาก, ด่วนเฉพาะ และด่วนที่สุด                                ข.    ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

        ค.    ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ              ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ข.  ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

13.  อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด 

        ก.    หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  10  ปี 

        ข. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10  ปี 

        ค.    หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

        ง.     หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ 

                ไม่น้อยกว่า  3  ปี 

        ตอบ       ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ 

                             ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

14.  การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด 

        ก.    หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

        ข.    ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

        ค.    ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ข. 

        ง.     ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ค.  ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข. 

15.  รหัสตัวพยัญชนะสำหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด 

        ก.    สต  และ  สภ                                                                        ข.    ตง  และ  รส 

        ค.    ตผ  และ  สภ                                                                         ง.    สตง  และ  สลร 

        ตอบ       ค.  ตผ  และ  สภ 

16.  คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ข้าพระพุทธเจ้า  นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        และพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังใช้ได้ตามข้อใด 

        ก.    สมเด็จพระบรมราชชนนี                                                   ข.    พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า 

        ค.    สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์         ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

17.  คำว่า คำสั่ง  มีความหมายตรงตามข้อใด 

        ก.    คำสั่งด้วยวา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ 

        ข.    การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร 

        ค.    บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

        ง.     การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง 

        ตอบ       ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

18.  ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

        ก.    เลขาธิการ ก.พ.                                                                     ข.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ค.    เลขาคณะรัฐมนตรี                                                              ง.    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ตอบ       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

19.  หนังสือที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น 

        ก.    2  ประเภท                                                                            ข.    3  ประเภท 

        ค.    4  ประเภท                                                                            ง.    ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ข.  3  ประเภท 

20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วจึงให้ทุกกระทรวง ทบวง 

        กรม  ถือปฏิบัติอย่างไร 

        ก.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ว้างบน                                        ข.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

        ค.    ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน”  อยู่แล้ว

        ง.     พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ 

        ตอบ       ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือ 

                             ราชการ 

21.  ทะเบียนงานสารบรรณ มี  3  ประเภท คือข้อใด 

        ก.    ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

        ข.    ทะเบียนรับ-ส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง, และทะเบียนย่อเรื่อง 

        ค.    ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และทะเบียนรายชื่อข้าราชการ 

        ง.     ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ก.  ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

22.  ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด                                                                                                                                                                                                                                   

        ก.    ปลัดกระทรวง                                                                      ข.    สำนักงาน ก.พ. 

        ค.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                  ง.    หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ 

        ตอบ       ก.  ปลัดกระทรวง 

23.  หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร 

        ก.    หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี                              

        ข.    หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน 

        ค.    หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน 

        ง.     ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน 

24.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น 

        หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน 

        ก.    30 วัน                                                                                     ข.    45 วัน 

        ค.    60 วัน                                                                                     ง.    90 วัน 

        ตอบ       ค.  60  วัน 

25.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการ 

        แล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 

        ก.    1 ปี                                                                                          ข.    2 ปี 

        ค.    3 ปี                                                                                          ง.    กี่ปีก็ได้ 

        ตอบ       ก.  1  ปี 

26.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดกระทรวง 

        แต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน 

        ก.    อธิบดีหรือเทียบเท่า                                                             ข.    รองอธิบดีหรือเทียบเท่า 

        ค.    หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า                                                  ง.    ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

        ตอบ       ง.  ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

27.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใด 

        คนหนึ่งปฏิบัติ..... 

        ก.    ทำการแทน                                                                           ข.    ปฏิบัติหน้าที่แทน 

        ค.    รักษาราชการแทน                                                               ง.    ปฏิบัติราชการแทน 

        ตอบ       ข.  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

28.  ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง 

        ก.    เอ 3, เอ 4, เอ 5 และดีแอล                                                  ข.    เอ 4, เอ 5, เอ 6 และดีแอล 

        ค.    ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล                                                     ง.    ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล 

29.  หนังสือภายนอก คือหนังสืออะไร 

        ก.    ติดต่อส่วนราชการ                                                              ข.    ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี 

        ค.    ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ 

        ง.     ถูกทั้งข้อ ก  ข้อ  ข และข้อ  ค 

        ตอบ       ง.  ถูกทั้งข้อ ก  ข้อ  ข และข้อ  ค 

30.  ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด 

        ก.    ก.พ.                                                                                        ข.    กระทรวงศึกษาธิการ 

        ค.    กระทรวงมหาดไทย                                                            ง.    สำนักนายกรัฐมนตรี 

        ตอบ       ง.  สำนักนายกรัฐมนตรีจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานคุมประพฤติ ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม กรมคุมประพฤติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
3 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
4 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
5 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
10 แนวข้อสอบ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
11 ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
12 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
4 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
5 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมคุมประพฤติ

แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
3 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
4 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
5 พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
6 แนวข้อสอบ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม
8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
11 ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
12 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมคุมประพฤติ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้