ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจหญิง ควบคุมฝูงชน
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจหญิง ควบคุมฝูงชน

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย Thaionline1 เมื่อเวลา(2012-01-18)
คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจหญิง ควบคุมฝูงชน

ปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

วิชาจริยธรรม


1.           ความสุขของมนุษย์คือข้อใด

              1.         ความร่ำรวย

              2.         มีบริวารคอยรับใช้

              3.         ความหลุดพ้นจากกิเลส

              4.         การบริจาคทรัพย์

2.           จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด

              1.         จิตฟุ้งซ่าน

              2.         เมื่อจิตถูกบีบคั้น

              3.         เมื่อจิตใจสบาย

              4.         เมื่อควบคุมจิตได้

3.           วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด  ที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง

          “ ความรักและสันติ

              1.         วันวิสาขบูชา

              2.         วันมาฆบูชา

              3.         วันอาสาฬหบูชา

              4.         วันเข้าพรรษา

4.           คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  ต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด

              1.         เมตตา

              2.         กรุณา

              3.         เสียสละ

              4.         มีวินัย

5.           การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลาย  ควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็น

หลักปฏิบัติ

              1.         มีวินัย                                       3.         ซื่อสัตย์สุจริต

              2.         กตัญญูกตเวที                          4.         ความรับผิดชอบ

             

             

6.           ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา

              1.         ห้ามฆ่าสัตว์

              2.         ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น

              3.         ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก

              4.         ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน  1  คน

7.           หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า  โลกบาล

              1.         ขันติ โสรัจจะ

              2.         หิริ โอตัปปะ

              3.         ฉันทะ วิริยะ

              4.         เมตตา กรุณา

8.           การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง

              1.         ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน

              2.         สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน

              3.         สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

              4.         ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง

9.           ทำไมจึงกล่าวว่า การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม

              1.         เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย

              2.         เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน

              3.         เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน

              4.         เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน

10.         มหาสมุทรที่กว้างใหญ่  แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง

              คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด

              1.         ความอ่อนน้อมถ่อมตน

              2.         ความเป็นผู้ว่าง่าย

              3.         ความอดทน

              4.         การพบปะสมณะ

 


11.         การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจ  ท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้

มากที่สุด

              1.         สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ

              2.         สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต

              3.         ความอดทน

              4.         การพบปะสมณะ

12.         ตามหลักพุทธศาสนา  สิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น  3  เรียกว่า

              ไตรลักษณ์ได้แก่อะไร

              1.         สุขเวทนา   ทุกเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา

              2.         เวทนา    สัญญา    สังขาร

              3.         วิญญาณ    กุศล   อกุศล

              4.         อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตตา

13.         ตามหลักพุทธศาสนา  เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร

              1.         ตัณหา  3   ได้แก่   กามตัณหา   ภวตัณหา   และวิภวตัณหา

              2.         กิเลส   2   คือ   กิเลสกาม   และวัตถุกาม

              3.         ขันธ์  3   คือ   เวทนา   สัญญา   และสังขาร

              4.         มิจฉาทิฏฐิ   พยาบาท   และอกุศลกรรม

14.         ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีก

              ได้แก่ศีลอะไร

              1.         ศีลมหาสนิท                                       

2.         ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป

              3.         ศีลล้างบาป                           

4.         ศีลบรรพชาหรือศีลบวช

15.         ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ

              1.         ทาน   ศีล   บริจาค

              2.         มัทวะ   ตบะ   อักโกธะ

              3.         อาชวะ   อวิโรธนะ   ขันติ

              4.         สมณทัสสนะ    โสวจตัสสตา   คารวะ16.         หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอกาลิโก  หมายความว่าอย่างไร

              1.         หลักธรรมเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบและเผยแผ่

              2.         หลักธรรมจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการค้นพบ

              3.         หลักธรรมจะเป็นจริงตลอดกาล

              4.         หลักธรรมเป็นสิ่งเดียวกับพุทธพจน์ที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเรา

17.         ลักษณะใดถือว่าเป็นความกตัญญู

              1.         สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

              2.         ช่วยรักษาความสะอาดแก่แผ่นดิน

              3.         ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

              4.         หาทางแก้ไขเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง

18.         ตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด  จึงมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่  หลักในกุศลธรรมบท  10  ข้อใดป้องกันการกระทำผิดข้างต้นได้ดีที่สุด

              1.         เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้

              2.         เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

              3.         เว้นจากการพยาบาทของเวรและทำร้ายผู้อื่น

              4.         เว้นจากการละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยวิธีทุจริต

19.         ต่อไปนี้เป็นมูลเหตุของกำเนิดศาสนา  ยกเว้น  ข้อใด

              1.         ความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ

              2.         ความต้องการความรู้แจ้งในหลักความจริงของชีวิต

              3.         ความต้องการทางสังคมที่จะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์

              4.         ความต้องการขยายกลุ่มสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

20.         ประชาชนขาดธรรมข้อใด  ที่ทำให้ภาระการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่มมากที่สุด

              1.         สัมมาวาจา

              2.         สัมมาสมาธิ

              3.         สัมมาอาชีวะ

              4.         สัมมาวายามะ21.         ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้ง  คำกล่าวนี้

              แสดงให้เห็นถึงลักษณะใดแห่งความจริงในพระพุทธศาสนา

              1.         อนัตตลักษณะ

              2.         ทุกขลักษณะ

              3.         สามัญลักษณะ

              4.         อนิจจลักษณะ

22.         สังคมไทยนิยมเลี้ยงดูบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชราแล้วด้วยตนเอง

            ไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนเป็นเพราะเหตุใด

              1.         ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

              2.         ความรู้สึกสำนึกในคุณธรรม

              3.         อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก

              4.         ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

23.         ข้อใดที่แสดงถึงความหมายของคุณธรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพ

              1.         พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักมีวินัย

              2.         พ่อแม่สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์สุจริต

              3.         พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน  รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ใหญ่

              4.         พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้  ถ้าไม่มีที่ทิ้งให้เผาหรื

ฝังให้เป็นที่เรียบร้อย

24.         การกระทำความชั่ว  การทำแต่ความดี  การชำระจิตใจให้ผ่องใส  ตรง

              กับหลักคำสอนในข้อใด

              1.         ทาน    ศีล    ภาวนา

              2.         ศีล   สมาธิ   ปัญญา

              3.         อโลภะ   อโทสะ   อโมหะ

              4.         กายกรรม    วจีกรรม    มโนกรรม25.         จริยธรรมข้อใดที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามแล้วมีผลเสียหายต่อสังคมมากที่สุด

              1.         สติสัมปชัญญธรรม

              2.         กตัญญูกตเวทิตาธรรม

              3.         หิริโอตตัปปธรรม

              4.         อัปปมาทธรรม

26.         เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดศาสนา

              1.         ความกลัว

              2.         ความไม่รู้

              3.         สภาพทางภูมิศาสตร์

              4.         อิทธิพลของบุคคลสำคัญ

27.         ในการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคมตามหลักจริยธรรมกุศลกรรมบถ  10  นั้น

              ข้อใดเป็นผลโดยตรง

              1.         บุคลิกภาพสุขุมรอบคอบ

              2.         น่าเคารพนับถือ

              3.         คิดดี   พูดดี   ทำดี

              4.         สุขกาย   สบายใจ

28.         มูลเหตุการเกิดศาสนาที่สำคัญที่สุด  คือข้อใด

              1.         อวิชชา

              2.         ความกลัว

              3.         ความจงรักภักดี

         4.         อิทธิพลของผู้นำ

29.         ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์  คืออะไร

              1.         ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา

              2.         ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน

              3.         ความ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัด

              4.         การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ30.         ในทางจริยศาสตร์  มโนธรรม   หมายถึงข้อใด

              1.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว   ที่ได้รับจากหลักศีลธรรม

              2.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว   ที่ได้รับมาจากประสบการณ์

              3.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว    ที่ได้รับมาจากจิตสำนึก

                        4.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว    ที่ได้รับมาจากสังคม

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบจราจลหญิง  ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ความรู้รอบตัว คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาสังคม
เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์
- ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
- แนวข้อสอบจริยธรรม
- แนวข้อสอบ พรบ. ตำรวจ
- ข้อสอบวิชาภาษาไทยส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com หรือ sayrungsingsri@yahoo.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้