ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : VCD ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

VCD ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ยกเลิกปักหมุด admin เมื่อเวลา(2014-08-21)
VCD ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช.

ครบทุกรายวิชาที่ใช้สอบ (เข้าใจง่าย)
- VCD ความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- VCD วิชาภาษาไทย
- VCD วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- VCD พฎก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- รวมไฟล์เอกสารแนวข้อสอบที่ใช้สอบนายสิบตำรวจวุฒิ ม.6/ปวช.ทุกวิชา

เหมือนมีคนไปสอนถึง ที่บ้านเลยครับ

ราคาชุดละ 2500 บาท
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


รูปภาพ: VCD ตำรวจ ม.6  ปป.jpg
รูปภาพ: VCD ตำรวจ ม.6  อก.jpg
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบตำรวจ นายสิบ ม.6 สายปราบปราม ล่าสุด ปี 55คู่มือเตรียมสอบตำรวจ นายสิบ ม.6 สายปราบปราม ล่าสุด ปี 55

1. ความสุขของมนุษย์คือข้อใด

1. ความร่ำรวย

2. มีบริวารคอยรับใช้

3. ความหลุดพ้นจากกิเลส

4. การบริจาคทรัพย์

2. จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด

1. จิตฟุ้งซ่าน

2. เมื่อจิตถูกบีบคั้น

3. เมื่อจิตใจสบาย

4. เมื่อควบคุมจิตได้

3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด ที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง

“ ความรักและสันติ”

1. วันวิสาขบูชา

2. วันมาฆบูชา

3. วันอาสาฬหบูชา

4. วันเข้าพรรษา

4. คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด

1. เมตตา

2. กรุณา

3. เสียสละ

4. มีวินัย

5. การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลาย ควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็น

หลักปฏิบัติ

1. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต

2. กตัญญูกตเวที 4. ความรับผิดชอบ


6. ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา

1. ห้ามฆ่าสัตว์

2. ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น

3. ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก

4. ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน 1 คน

7. หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า “ โลกบาล”

1. ขันติ – โสรัจจะ

2. หิริ – โอตัปปะ

3. ฉันทะ – วิริยะ

4. เมตตา – กรุณา

8. การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง

1. ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน

2. สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน

3. สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

4. ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง

9. ทำไมจึงกล่าวว่า “ การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม”

1. เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย

2. เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน

3. เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน

4. เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน

10. “ มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง”

คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด

1. ความอ่อนน้อมถ่อมตน

2. ความเป็นผู้ว่าง่าย

3. ความอดทน

4. การพบปะสมณะ


11. การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจ ท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้

มากที่สุด

1. สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ

2. สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต

3. ความอดทน

4. การพบปะสมณะ

12. ตามหลักพุทธศาสนา สิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น 3 เรียกว่า

ไตรลักษณ์ได้แก่อะไร

1. สุขเวทนา ทุกเวทนา อทุกขมสุขเวทนา

2. เวทนา สัญญา สังขาร

3. วิญญาณ กุศล อกุศล

4. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตตา

13. ตามหลักพุทธศาสนา เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร

1. ตัณหา 3 ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา

2. กิเลส 2 คือ กิเลสกาม และวัตถุกาม

3. ขันธ์ 3 คือ เวทนา สัญญา และสังขาร

4. มิจฉาทิฏฐิ พยาบาท และอกุศลกรรม

14. ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีก

ได้แก่ศีลอะไร

1. ศีลมหาสนิท

2. ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป

3. ศีลล้างบาป

4. ศีลบรรพชาหรือศีลบวช

15. ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ

1. ทาน ศีล บริจาค

2. มัทวะ ตบะ อักโกธะ

3. อาชวะ อวิโรธนะ ขันติ

4. สมณทัสสนะ โสวจตัสสตา คารวะ


16. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอกาลิโก หมายความว่าอย่างไร

1. หลักธรรมเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบและเผยแผ่

2. หลักธรรมจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการค้นพบ

3. หลักธรรมจะเป็นจริงตลอดกาล

4. หลักธรรมเป็นสิ่งเดียวกับพุทธพจน์ที่ว่า “ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

17. ลักษณะใดถือว่าเป็นความกตัญญู

1. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

2. ช่วยรักษาความสะอาดแก่แผ่นดิน

3. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

4. หาทางแก้ไขเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง

18. ตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด จึงมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่ หลักในกุศลธรรมบท 10 ข้อใดป้องกันการกระทำผิดข้างต้นได้ดีที่สุด

1. เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้

2. เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

3. เว้นจากการพยาบาทของเวรและทำร้ายผู้อื่น

4. เว้นจากการละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยวิธีทุจริต

19. ต่อไปนี้เป็นมูลเหตุของกำเนิดศาสนา ยกเว้น ข้อใด

1. ความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ

2. ความต้องการความรู้แจ้งในหลักความจริงของชีวิต

3. ความต้องการทางสังคมที่จะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์

4. ความต้องการขยายกลุ่มสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

20. ประชาชนขาดธรรมข้อใด ที่ทำให้ภาระการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่มมากที่สุด

1. สัมมาวาจา

2. สัมมาสมาธิ

3. สัมมาอาชีวะ

4. สัมมาวายามะ


21. “ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้ง” คำกล่าวนี้

แสดงให้เห็นถึงลักษณะใดแห่งความจริงในพระพุทธศาสนา

1. อนัตตลักษณะ

2. ทุกขลักษณะ

3. สามัญลักษณะ

4. อนิจจลักษณะ

22. สังคมไทยนิยมเลี้ยงดูบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชราแล้วด้วยตนเอง

ไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนเป็นเพราะเหตุใด

1. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

2. ความรู้สึกสำนึกในคุณธรรม

3. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก

4. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

23. ข้อใดที่แสดงถึงความหมายของคุณธรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพ

1. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักมีวินัย

2. พ่อแม่สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์สุจริต

3. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ใหญ่

4. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ ถ้าไม่มีที่ทิ้งให้เผาหรื

ฝังให้เป็นที่เรียบร้อย

24. “ การกระทำความชั่ว การทำแต่ความดี การชำระจิตใจให้ผ่องใส” ตรง

กับหลักคำสอนในข้อใด

1. ทาน ศีล ภาวนา

2. ศีล สมาธิ ปัญญา

3. อโลภะ อโทสะ อโมหะ

4. กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม


25. จริยธรรมข้อใดที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามแล้วมีผลเสียหายต่อสังคมมากที่สุด

1. สติสัมปชัญญธรรม

2. กตัญญูกตเวทิตาธรรม

3. หิริโอตตัปปธรรม

4. อัปปมาทธรรม

26. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดศาสนา

1. ความกลัว

2. ความไม่รู้

3. สภาพทางภูมิศาสตร์

4. อิทธิพลของบุคคลสำคัญ

27. ในการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคมตามหลักจริยธรรมกุศลกรรมบถ 10 นั้น

ข้อใดเป็นผลโดยตรง

1. บุคลิกภาพสุขุมรอบคอบ

2. น่าเคารพนับถือ

3. คิดดี พูดดี ทำดี

4. สุขกาย สบายใจ

28. มูลเหตุการเกิดศาสนาที่สำคัญที่สุด คือข้อใด

1. อวิชชา

2. ความกลัว

3. ความจงรักภักดี

4. อิทธิพลของผู้นำ

29. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์ คืออะไร

1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา

2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน

3. ความ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัด

4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ


30. ในทางจริยศาสตร์ “มโนธรรม” หมายถึงข้อใด

1. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับจากหลักศีลธรรม

2. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากประสบการณ์

3. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากจิตสำนึก

4. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากสังคม

31. มโนสุจริต คือข้อใด

1. ไม่โลภ

2. ไม่พยาบาท

3. เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

4. ถูกทุกข้อ

32. ท่านคิดว่าอาภรณ์หรือเครื่องประดับที่มีค่ามากที่สุดของข้าราชการตำรวจอยู่

ที่ใด

1. ความมีวินัย

2. มียศสูง มีบริวารมาก

3. มีความรับผิดชอบ

4. เป็นผู้ตรงต่อเวลา

33. “ หากกล่าวโดยกว้างๆ แล้ว จุดมุ่งหมายของศาสนาอยู่ที่การแก้ปัญหา

สากลของมนุษย์” ปัญหาเช่นใดเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสากลของมนุษย์

1. ปัญหาสงครามและสันติภาพ

2. ปัญหาความยากจนและอาชญากรรม

3. ปัญหาความสุข ความทุกข์ ความดี ความชั่ว บุญบาปคืออะไร

ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่

4. ปัญหาเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคม

34. ข้อใดจัดเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของบุตรในการบำรุงบิดามารดา

1. ดูแลให้ท่านเป็นสุข

2. ประพฤติตนเป็นคนดี

3. ช่วยเหลือการงานของท่าน

4. เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน


35. “ กาลามสูตร” เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

1. การรู้จักต้อนรับแขก

2. การศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง

3. การไม่ปลงใจเชื่อในสิ่งใดง่ายๆ

4. การไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง

36. พฤติกรรมต่อไปนี้ ข้อใดคือความลำเอียงอันเนื่องมาจาก “ ฉันทาคติ”

1. ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับผู้มาติดต่อข้าราชการ เพราะบุคคลผู้นั้น

บริจาคเงินให้แก่ทางราชการเป็นจำนวนมาก

2. ปล่อยตัวผู้ต้องกา เนื่องจากเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลจะลอบทำร้าย

3. จับผู้มีอิทธิพล เพราะไม่ชอบหน้าเป็นการส่วนตัว

4. จับผู้ต้องหาทั้งๆ ที่ยังมีหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ

37. จงเรียงลำดับวันของพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่ต้นปีให้ถูกต้อง

1. วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา

2. วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

3. วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา

4. วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา

38. ข้อใดจัดเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนา

1. การบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

2. การหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

3. การละเว้นความชั่วทั้งปวง

4. การตั้งมั่นอยู่ในการทำความดี

39. ดินแดนชมพูทวีปในสมัยโบราณนั้น ในปัจจุบันคือดินแดนประเทศอะไร

1. เนปาล

2. ปากีสถาน

3. อินเดีย

4. รวมทั้งสามประเทศ


40. ข้อใดที่แสดงให้เห็นว่า ลัทธิต่างจากศาสนา

1. ไม่มีผู้ก่อตั้ง

2. ไม่มีพิธีกรรม

3. ไม่มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์

4. ไม่มีคำสั่งสอนเรื่องศีลธรรม

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

จำหน่ายเป็น 3 รูปแบบ
1.ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ 399 บาท
2. VCD ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS
3. หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS

สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168, 080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์
lek.pisi@hotmail.com

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบสายอำนวยการ ตำรวจ วุฒิ ปวช. ล่าสุดปี 55คู่มือเตรียมสอบสายอำนวยการ แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย ล่าสุดปี 55

1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด

1. ศาสดาและนักบวช 2. รูปเคารพและศาสนสถาน

3. นักบวชและศาสนพิธี 4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน

ตอบ 4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน


2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกันยกเว้นข้อใด

1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า 2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ

3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม 4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์

ตอบ 2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ

3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร

1. ศีลกำลัง 2. ศีลแก้บาป

3. ศีลล้างบาป 4. ศีลมหาสนิท

ตอบ 4. ศีลมหาสนิท

4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด

1. ศาสนาอิสลาม 2. ศาสนาคริสต์

3. ศาสนาฮินดู 4. พระพุทธศาสนา
ตอบ 2. ศาสนาคริสต์

5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร

1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป

2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น

4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน

ตอบ 3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น

6. “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด

1. โมเสส 2. พระเยซู

3. มหาวีระ 4. มุฮัมมัด

ตอบ 2. พระเยซู

7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด

1. อัตตา 2. อนัตตา

3. ความหลุดพ้น 4. การเวียนว่ายตายเกิด

ตอบ 3. ความหลุดพ้น

8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร

1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้

2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง

3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น

ตอบ 4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป

9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน

1. พระอุบาลี 2. พระอานนท์

3. พระธรรมวินัย 4. พระมหากัสสปะ

ตอบ 3. พระธรรมวินัย

10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร

1. ปัญจวัคคีย์ 2. ชฎิล 3 พี่น้อง

3. พระเจ้าสุทโธทนะ 4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส

ตอบ 1. ปัญจวัคคีย์

11. พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฎธรรมชาติ เรื่องใด

1. การสืบพันธ์ 2. สิ่งไม่มีชีวิต

3. สภาพแวดล้อม 4. การทำงานของจิต

ตอบ 3. สภาพแวดล้อม

12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา

1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม

2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม

3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
ตอบ 2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม


13. ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ

1. ทอดกฐิน 2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน

3. ถวายสังฆทาน 4. ถวายผ้าจำนำพรรษา

ตอบ 1. ทอดกฐิน

14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน

1. พระวัปปะ 2. พระอัสสชิ

3. พระภัททิยะ 4. พระมหานามะ

ตอบ 2. พระอัสสชิ

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการ ปี 2554


ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ 399 บาท
VCD ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS
หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS


สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168, 080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ 2 เล่ม เนื้อหา + แนวข้อสอบ + VCD ในราคาเพียงชุดละ 679 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว (EMS)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์
lek.pisi@hotmail.com
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้