เวอร์ชันเต็ม: [-- Download โปสเตอร์และแผ่นพับ การรับสมัครสอบตำรวจ 10,000 อัตรา --]

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ข่าววันนี้ล่าสุด สมัครงานราชการ ดาวน์โหลด แจกฟรีข้อสอบ ตำรวจ ครู ทหาร พยาบาล เทศบาล อบต. อปท. อบจ. -> แนวข้อสอบ ตำรวจ นายตำรวจ นายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร อก. ปป. ตชด. บชน. ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี นักเรียนนายร้อย จปร. -> Download โปสเตอร์และแผ่นพับ การรับสมัครสอบตำรวจ 10,000 อัตรา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Thaionline1 2012-04-05 22:23

Download โปสเตอร์และแผ่นพับ การรับสมัครสอบตำรวจ 10,000 อัตรา

Download โปสเตอร์และแผ่นพับ การรับสมัครสอบตำรวจ 10,000 อัตรา


Download โปสเตอร์/แผ่นพับ
การรับสมัครสอบบุคคลภายนอก


รูปที่ 1                                                         รูปที่ 2

สายป้องกันและปราบปราม รับ 9,500 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เป็นบุคคลภายนอก เพศ/ชาย
2.วุฒิ ม.6/ ปวช. หรือเทียบเท่า
3.อายุ 18 - 27 ปี สถานภาพ โสด
4.เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป
5.เพศหญิง สูง 160 ซม. ขึ้นไป

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน พ.1 ขั้น 1 (1,360 บาท) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ประจำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีระยะเวลาฝึกอบรม 1 xu
เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม อัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 8.5 (6,970 บาท)

วิชาที่ใช้สอบ สายป้องกันปราบปาม (นสต.)

1. ความสามารถทั่วไป
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
5. จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

6. สายอำนวยการและสนับสนุน รับ 500 อัตรา

สายอำนวยการและสนับสนุน

คุณสมบัติ
1.บุคคลภายนอก เพศ/ชาย
2.วุฒิ ม.6/ ปวช. หรือเทียบเท่า
3.อายุ 18 - 35 ปี สถานภาพ โสด
4.เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป
5.เพศหญิง สูง 150 ซม. ขึ้นไป

ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผูู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงาน
อำนวยการและสนับสนุน ในหน่วยงานที่เลือกตำแหน่งไว้

โดยผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 4.5 (5,690 บาท) ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่า จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 7 (6,470 บาท) แล้วแต่กรณี

วิชาที่ใช้สอบ สายอำนวยการและสนับสนุน

1.ความสามารถทั่วไป
2.ภาษาไทย
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4.งานสารบรรณ
5.ภาษาอังกฤษ
6.สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม

*ในส่วนผู้สมัครสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม


เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  [url]www.policeadmission.com[/url]  เท่านั้น

วันรับสมัครและสอบข้อเขียน

รับสมัครวันที่ 10 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555
สอบข้อเขียนวันที่ 10 มิ.ย. 2555


ข้อมูลจากเว็บไซต์กองการสอบ  [url]www.policeadmission.com[/url]


admin 2012-04-05 22:56
คู่มือเตรียมสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สอบตำรวจสาย ปราบปราม ม.6

1. การเรียนรู้เทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างไร
ก. เป็นความรู้พื้นฐาน
ข. ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
ค. นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง. ข้อ ก. และ ค ถูก

2. ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
ก. ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ข. เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง
ค. นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง. ข้อ ก และ ค. ถูก

3. ข้อใดเป็นสารสนเทศ
ก. เกรดเฉลี่ย
ข. เสียงนกชนิดต่างๆ
ค. คะแนนสอบของนักเรียน
ง. ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน

4. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร
ก. การแสดงผล
ข. การประมวลผล
ค. การสื่อสารและเครือข่าย
ง. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

5. ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก
ก. การคิดเกรดเฉลี่ย
ข. การประมวลและเครือข่าย
ค. การทำบันทึกรายรับรายจ่าย
ง. การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง

6. อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร
ก. ลำโพง
ข. จอภาพ
ค. เครื่องพิมพ์
ง. ถูกทุกข้อ

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกาสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้นข้อใด
ก. การเรียนผ่านดาวเทียม
ข. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ค. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

8. ซอฟแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
ก. ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข. เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
ค. ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ง. เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์

9. การประมวลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร
ก. ได้ข้อมูลใหม่
ข. ใช้ในการตัดสินใจ
ค. ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
ง. ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร

10. ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ
ก. เมาส์ จอภาพ
ข. แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์
ค. สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์
ง. กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร

11. บุคลกรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร
ก. เป็นผู้ใช้งาน
ข. จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค. เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

12. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน คือข้อใด
ก. การใช้ e-learning
ข. การชำระภาษีออนไลน์
ค. ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ง. การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง

13. ข้อใดเป็นการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ก. การส่งธนาณัติ
ข. การติดป้ายโฆษณา
ค. การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ง. การเชิญชวนคนมาสมัครเป็นสมาชิก

14. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. เล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน
ข. ตัดต่อภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ค. ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
ง. นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

15. หนังสือดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร
ก. เปิดใช้ง่ายกว่าหนังสือปกติ
ข. ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตได้ง่าย
ค. ทันสมัยและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
ง. เก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนมาก

16. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้น ข้อใด
ก. การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
ข. การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ค. การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ง. การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน

17. การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด ต่าง จากพวก
ก. สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
ข. เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
ค. การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม
ง. รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์ www. yahoo.com

18. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
ก. การใช้ e-learning
ข. ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน
ค. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์
ง. การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point

19. การค้นตำแหน่งด้วยระบบ GPS มีลักษณะอย่างไร
ก. ใช้สัญญาณวิทยุ
ข. ใช้สายเคเบิลใยแก้ว
ค. ใช้สัญญาณโทรศัพท์
ง. ใช้สัญญาดาวเทียม

20. ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง ต่าง จากพวก
ก. ฟังเพลง
ข. ชมภาพยนตร์
ค. เล่นเกมออนไลน์
ง. ร้องเพลงคาราโอเกะ

21. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
ก. โมเด็ม
ข. จอภาพ
ค. แป้นพิมพ์
ง. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์

22. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
ก. ลำโพง
ข. แป้นพิมพ์
ค. สแกนเนอร์
ง. จอภาพแบบสัมผัส

23. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
ก. แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
ข. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
ค. กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
ง. กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน

24. ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงานประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
ก. ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
ข. รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ค. แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
ง. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน

25. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
ก. Pentium
ข. Celeron
ค. AMD
ง. ถูกทุกข้อ

26. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด
ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. อุปกรณ์แสดงผล
ค. หน่วยความจำหลัก
ง. หน่วยประมวลผลกลาง

27. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 2 ประเภท ได้แก่ ROM และ RAM
ข. 3 ประเภท ได้แก่ ROM RAM CMOS
ค. 2 ประเภท ได้แก่ Static และ Dynamic RAM
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

28. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
ก. หน่วยความจำชั่วคราว
ข. เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
ค. ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
ง. เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป

29. หน่วยความจำในข้อใด บันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้
ก. หน่วยความจำรอม
ข. หน่วยความจำแรม
ค. หน่วยความจำซีมอส
ง. หน่วยความจำชั่วคราว

30. จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร
ก. อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
ข. อุปกรณ์แสดงผล
ค. อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว
ง. อุปกรณ์แสดงผลสำหรับการนำเสนอผลงาน

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


pai1627 2012-04-18 10:21
 


เวอร์ชันเต็ม: [-- Download โปสเตอร์และแผ่นพับ การรับสมัครสอบตำรวจ 10,000 อัตรา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.209893 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us