เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --]

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ข่าววันนี้ล่าสุด สมัครงานราชการ ดาวน์โหลด แจกฟรีข้อสอบ ตำรวจ ครู ทหาร พยาบาล เทศบาล อบต. อปท. อบจ. -> คู่มือสอบ แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ศอ.บต. โรงพยาบาล สสจ. -> คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-09 10:22

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


· ข้อสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ

1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
- คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
- มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน
3. คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน
4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน
6. มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
7. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
- หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
- จำนวน 35 %
9 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
- ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
- ..2545- 2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ..2475?
- เทศบาล
12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
- สุขาภิบาล
13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
- คณะผู้บริหารท้องถิ่น
14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
- ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด
15. ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ

16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
- 6 คน

17. อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
- การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
- พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
- ภาษีการค้า
20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
- ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
21. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ..อะไร
- 2525
22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?
- 2 มีนาคม ของทุกปี
23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ..2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
- ฉบับที่ 16
24. รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
- 31 กรกฎาคม 2546
25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
- การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
- คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
27. ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
- ให้ออก
28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
- กฏหมายมหาชน
29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
- 1,000 บาท
30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
- กพ.
31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ..2545
- กพร.
32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
- แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
33. กชช.2 ค คืออะไร?
- ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน
34. พัสดุ คืออะไร?
- วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
- ค่าใช้สอย
36. ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำนวน เท่าไร?
- 75 แห่ง
37. ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำนวนกี่แห่ง?
- 6,737 อบต.ให้ตรวจสอบคำตอบจากกรมส่งเสริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
- การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ
39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด?
- รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน
40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
- เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็นคู่กรณีเอง
41. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี?
- เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทางปกครองเพียงพอ
42. คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง
- คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่
43. หน่วยงานใดต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่?
- ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี
44. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร?
- เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
45. กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ..2540
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ..2517
46. ข้อใด คือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ..2540 ?
- ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ
47.ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
- ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
48. ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
- สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
49. เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ..2540 
- เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ
50. ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
- หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
51. องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลต้องทำอย่างไร
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย
52. ใครเป็นตัวแทนของอบต.
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
53. ใครเป็นเลขานุการคณะผู้บริหารอบต.
- มาจากคนนอกที่นายกอบต.เป็นคนแต่งตั้งเอง และไม่ใช้สมาชิกสภาอบต.
54. เมื่อมีหนังสือเข้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- ประทับตรารับหนังสือ
- ลงทะเบียนในหนังสือรับ
- จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
55. บุคคลใดที่ต้องใช้คำราชาศัพท์เช่นเดียวกับชั้นหม่อมเจ้า
- สมเด็จพระสังฆราช

· ข้อสอบ จ.อ่างทอง ระดับ 3 ตำแหน่งวิเคราะห์แผนและนโยบาย

ภาค ก. วิชาภาษาไทย
-คำถูกผิด ประมาณ 10 ข้อ
-อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง 10 ข้อ
-งานสารบรรณ ถามคำขึ้นต้นลงท้ายการเขียนจดหมาย
-ประเภทของหนังสือราชการ
56. หน่วยงานใดขึ้นตรงต่อนายก ข้อนี้มีถามเกือบทุกจังหวัด อาจจะถามว่า หน่วยงานใดไม่ขึ้นตรงต่อนายก
57. คณะกรรมการปฏิรูประบบข้าราชการคือ
58. หน้าที่ นายก
59. ใครอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น
60. จะแก้ไขแผนพัฒนาทำอย่างไร
61. หน้าที่ของ อบจ.
62. การร้องทุกข์ กรณีตัวอย่าง ใครฟ้องใคร ใครผิด ใครรับผิดชอบ การชดใช้ค่าเสียหาย
63. บิดาประชาธิปไตยคือใคร
64. เอเปค ที่ประชุมในไทยหน่วยงานใดเป็นแม่งาน - ( กระทรวงต่างประเทศ)
65. เลือกนายก อบจ.ที่แรกของไทยคือ จังหวัดบุรีรัมย์นะ
66. ที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยคือใคร นายเสนาะ เทียนทอง
67. กลุ่มจังหวัดใดที่แม่นำเจ้าพระยาไม่ไหลผ่าน - (มี 3 จังหวัด แต่จำได้คือ ต้องมี สมุทรสาคร )
68. นโยบายจัดระเบียบสังคม ใครเป็นคนริเริ่ม - ( ท่านปุระชัย)
69. WTO คือ องค์กรอะไร - (องค์การค้าระหว่างประทศ)
70. ธรรมาภิบาล คือ อะไร - (การบริหารแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้)
71. คนเราจะประสบผลสำเร็จต้องมีอะไร - (อิทธิบาท 4)
72. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงใด - (กระทรวงพาณิชย์)
73. การค้าต่างประเทศของไทยเริ่แรกจาก - (สนธิสัญญาเบาริ่ง)
74. สมชายบอกว่า ไม่ไปร.. ก็ จะไป ทำงาน ถ้าสมชาย ไม่ไปทำงาน จะสรุปได้ว่าอย่างไร
75. พรบ อบต.ใครเป็นคนรักษาการณ์
76. พระไม่จำวัดที่ วัดพระแก้ว
77. สภาอบต.มี รองสภาได้ 1 คน
78. ผู้ที่อนุมัติร่างแผน อบต. คือ นายอำเภอ
79. บุคคลที่รักษาการแทนนายกอบต.และต้อง ประกาศให้ประชาชนทราบ คือ ปลัดอบต.
80. แผนปฏิบัติการต้องทำให้เสร็จภายในเดือน ธ..
81. แผนพัฒนา 3 ปี ต้องเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
82. ผู้ว่า CEO คือการคัดเลือกมาแบบใด
83. กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงใดในปัจจุบัน
84. สนักงานตำรวจแห่งชาติสังกัดกระทรวงใด
85. กรมวิเทศสหการต้องอยู่ในกระทรวงใด
86. ขนาดของ อบต. จำแนกตามอะไร - รายได้
87. ใครเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง - กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล
88. คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. - มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
89. รายได้ อบต. ที่ต่างกับที่อื่น - อากรรังนก
90. เลขา ฯ ส.อบต. คือใคร - ปลัด อบต. (สมัยก่อน) เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนไป
91. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
92. มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
93. กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
94. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
95. ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล - จำนวน 35 %
96. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน - สุขาภิบาล
97. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน - 6 คน (กรณีมี 1 หมู่บ้าน ด้วย)
98. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต. - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ไม่เกี่ยวกับการเมือง)
99. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
100. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร -เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
101. ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
102. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
103. ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
104. ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
105. ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล - ประวัติอาชญากร
106. ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 5ปี
107. ใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ปลัด อบต.
108. หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต. –รายได้
109. เลขธิการสภาคือใคร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รายละเอียดประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา

- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ.กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
หรือ ส่ง SMS 083-067-4168 , 080-604-2510
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 


admin 2012-07-09 10:22
13.บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในสิทธิการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้เด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการศึกษาถึงระดับใด?
-มัธยมศึกษาตอนต้น
14.องค์กรใดมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ครม.ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม?
-สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
15.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะสิ้นสุดสภาการเป็นส.ส. กรณีขาดการประชุมในสมัยประชุมจำนวนเท่าไร
-ขาดการประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจำนวนในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน
16.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมแล้วกี่คน
-9 คน
17.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบใด ที่มีระยะเวลาการจัดตั้งยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน?
-เทศบาล
18.ตั้งแต่พ.ศ.2538 จนถึงปีปัจจุบัน มีองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลจำนวนกี่แห่ง
-4 แห่ง
19.ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-5ปี
20.อำนาจหน้าที่ใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เทศบาลและอบต.ไม่มีอำนาจที่จะกระทำใด้?
-จัดตั้งรพ.จังหวัด
21.ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลต่อไปนี้ ที่ไม่ใช้คณะกรรมการ
-เลขาก.พ.ร.
22.ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) ใครเป็นเลขานุการ?
-รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
23.ในคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฯมีผู้แทนอบต.จำนวนกี่คน?
-9 คน
24.ผู้ใดดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)?
-บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 แห่งพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
25.ในช่วงต้นปี 2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การดำเนินนโยบายใดของรัฐบาล ที่ยอมรับว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ล้มเหลว?
-ผู้ว่าซีอีโอ.

26.งบประมาณ หมายถึงอะไร?
-แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายในรูปของตัวเลขจำนวนเงิน
27.กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน หมายถึงอะไร?
-งาน
28.ข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
-หน.สำนักงานปลัดเมืองพัทยา
29.ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
-มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารงบประมาณ
30.ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
-หมวดค่าสาธารณูปโภค
31.การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ใด
-คณะผู้บริหารท้องถิ่น
32.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้วไปยังอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดฯภายในกี่วัน
-15 วัน
33.พรรคการเมืองที่จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองพรรคล่าสุดของประเทศไทย คือพรรคการเมืองใด?
-พรรคต้นตระกูลไทย
34.ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.)
-รมต.มท.
35.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) มีคณะกรรมการกี่คน?
-12 คน
36.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน?
-สุขาภิบาล
37.อำนาจหน้าที่ในการจัดให้ประชาชนเจ้าของประเทศลงคะแนนเพื่อออกเสียงแสดงประชามติ เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรใด?
-กกต.
38.ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะให้วุฒิสภาทูลเกล้าฯเสนอพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนั้น ใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
-คณบดีคณะนิติศาสตร์
39.หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต.?
-รายได้
40.การมอบอำนาจชนิดใดต้องทำเป็นหนังสือ
-การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
41.ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพรบ.กระจายอำนาจฯ
-นายกรัฐมนตรี,รมต.คลัง,รมต.มหาดไทย
42.หน่วยงานใด ไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน
-กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช
• พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2547 สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นผู้ออกข้อสอบ
1.การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง รัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ในหมวดใด ?
(แนวนโยบายแห่งรัฐ)
2.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้ใครเป็นประธานรัฐสภาฯ ?
(ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวนกี่คน ?
(100 คน)
4.บุคคลใดไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร?
(บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส)
5.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ กี่ปี ?
(7 ปี)
6.การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาสมาชิกสภาฯต้องมาประชุมจำนวนเท่าไรจึงถือได้ว่าครบองค์ประชุม ?
(ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด)
7.ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
(6 ปี)

admin 2013-07-04 21:48
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.704439 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us