เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก ทุุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด งานราชการ ข่าวล่าสุด --]

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ข่าววันนี้ล่าสุด สมัครงานราชการ ดาวน์โหลด แจกฟรีข้อสอบ ตำรวจ ครู ทหาร พยาบาล เทศบาล อบต. อปท. อบจ. -> คลังข้อสอบ งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ไปรษณีย์ไทย พนักงานไปรษณีย์ นักเรียนไปรษณีย์ MRT BTS รถไฟฟ้า รถไฟ รฟท.รฟม. -> ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก ทุุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด งานราชการ ข่าวล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-07-01 16:16

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก ทุุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด งานราชการ ข่าวล่าสุด

แนวข้อสอบ
กรมการขนส่งทางบก

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. http:// www.dlf.go.th   ค. http:// www.fish.go.th 
ข. http:// www.forest.go.th   ง. http:// www. customs.go.th
ตอบ  ก. http:// www.dlf.go.th
ข้อใดคือกรมการขนส่งทางบก
ก. ขสบ. ค. ขส.
ข. กขส.   ง. ขบ.
ตอบ  ง. ขบ.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์  โสโน   ค. นายชัยรัตน์  สงวนชื่อ
ข. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค  ง. นายทฤษดี    ชาวสวนเจริญ 
ตอบ   ข. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
 ปัจจุบันรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  มีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน
ตอบ ค. 3 คน ได้แก่
1. นายวัฒนา พัทรชนม์  รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
2. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
กรมการขนส่งทางบก ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2484 ค. 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2484
ข. 11 กันยายน  พ.ศ. 2484 ง.  12 สิงหาคม  พ.ศ. 2484 
ตอบ  ค. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484
ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมการขนส่งทางบก
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. Department of  Fisheries
ค. Department of Livestock Development 
ง. Department of Land  Transport
ตอบ ง. Department of Land  Transport
กรมการขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี  ค. ราชเทวี
ข. จตุจักร  ง. จตุจักร
ตอบ ข.จตุจักร
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลข Call center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ คือ
ก. 1584 ค. 1845
ข. 1688 ง. 1556
ตอบ ก.1584
ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 
ข. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ให้เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตอบ  ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมการขนส่งทางบก
ก. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
ข. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ค. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน
ง. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตอบ  ง.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในกระดาษคำตอบ
1. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ประกอบด้วยจังหวะการทำงานตามลำดับที่ถูกต้องคือลักษณะใด
. ระเบิด - คาย - อัด - ดูด
. ระเบิด - คาย - ดูด - อัด
. ดูด - คาย - ระเบิด - อัด
. ระเบิด - ดูด - คาย – อัด
ตอบ ข. ระเบิด - คาย - ดูด - อัด


2. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวเทียนจะจุดประกายไฟในตำแหน่งใด
ก.
ลูกสูบเลื่อนขึ้น ถึงศูนย์ตายบนในจังหวะคาย
ข.
ลูกสูบเลื่อนลง ถึงศูนย์ตายล่างในจังหวะระเบิด
ค.
ลูกสูบเลื่อนลง หลังศูนย์ตายบนในจังหวะระเบิด
ง. ลูกสูบเลื่อนขึ้น ก่อนถึงศูนย์ตายบนในจังหวะอัด
ตอบ ง. ลูกสูบเลื่อนขึ้น ก่อนถึงศูนย์ตายบนในจังหวะอัด

3. หน้าที่ของแหวนลูกสูบคืออะไร
. ลดแรงดันในกระบอกสูบ
. ลดอาการสั่นของลูกสูบ
. ป้องกันแรงอัดรั่ว
. เพิ่มความแข็งแรงให้กับลูกสูบ
ตอบ ก. ลดแรงดันในกระบอกสูบ
4. ประแจชนิดใดที่ไม่ควรใช้ขันโบลท์หรือนัตจนแน่นเพราะจะทำให้หัวโบลท์หรือนัตเสีย
. ประแจปากตาย
. ประแจก๊อกแก๊ก
. ประแจแหวน
. ประแจกระบอก
ตอบ ก. ประแจปากตาย

5. ระยะพิทธ์ หมายถึง
. จำนวนเกลียวทั้งหมด
. ความยาวเกลียว
. ระยะห่างระหว่างยอดพันเกลียว
. เส้นผ่านศูนย์กลางโดนเกลียว
ตอบ ค. ระยะห่างระหว่างยอดพันเกลียว


6. วัตถุไวไฟไม่ควรเก็บไว้ในที่ใด
. โรงจอดรถ
. ห้องปั๊มน้ำ
. ห้องมอเตอร์ไฟฟ้า
. ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
ตอบ ค. ห้องมอเตอร์ไฟฟ้า


7. เครื่องมือใดที่ใช้วัดทั้งขนาดความโตภายนอกภายในหรือความลึกของชิ้นงาน
. ไดอัลเกจ
. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
. ฟิลเลอร์เกจ
. บรรทัดเหล็ก
ตอบ ข. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์


8. การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ดูได้จากอะไร
. ดูจากไอเสียจะมีสีขาว
. ดูจากไอเสียจะมีสีดำ
. ดูจากอาการสั่นของเครื่องยนต์
. ดูจากไอเสียจะมีสีฟ้าอ่อน
ตอบ ค. ดูจากอาการสั่นของเครื่องยนต์


9. การวัดความคดของเพลาลูกเบี้ยวใช้เครื่องมือใด
. ไดอัลเกจ
. ฟิลเลอร์เกจ
. ไมโครมิเตอร์
. เวอร์เนียร์คาร์ลิบเปอร์
ตอบ ก. ไดอัลเกจ

10. ไฟเตือนความดันน้ำมันหล่อลื่นสว่างขึ้นหรือกระพริบเกิดจากสาเหตุใด
. น้ำมันหล่อลื่นมีความหนืดสูงเกินไป
. น้ำมันหล่อลื่นสกปรกมาก
. น้ำมันหล่อลื่นลดลง
. ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นสูงเกินกำหนด
ตอบ ค. น้ำมันหล่อลื่นลดลง


11. มีน้ำมันเครื่องเข้าไปในระบบน้ำหล่อเย็นเกิดจากสาเหตุใด
. ปะเก็นฝาสูบรั่ว
. ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องรั่ว
. เติมน้ำมันเครื่องเกินพิกัด
. ความดันน้ำมันเครื่องสูงเกินพิกัด
ตอบ ก. ปะเก็นฝาสูบรั่ว

12. น้ำมันเบรกหกถูกสีรถยนต์จะต้องทำอย่างไร
. รีบลาดด้วยน้ำร้อนล้างทันที
. รีบลาดด้วยน้ำเย็นล้างทันที
. รีบเช็ดด้วยผ้าสะอาด
. ผ้าชุบน้ำมันเบ็นซินเช็คให้สะอาด
ตอบ ข. รีบลาดด้วยน้ำเย็นล้างทันที

13. น้ำยาอิเล็กไตรไลท์ของแบตเตอร์รี่กระเด็นเข้าตาควรปฏิบัติอย่างไร
. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดโดยทันที
. ใช้แอลกอฮอล์เช็ดโดยทันที
. ล้างด้วยน้ำสะอาดโดยทันที
. ใช้น้ำสบู่ล้างโดยทันที
ตอบ ค. ล้างด้วยน้ำสะอาดโดยทันที


14. เครื่องมือที่ใช้วัดความตึงสะพานคืออะไร
. Belt Filler Wrench
. Belt compressor gauge
. Belt strieng gauge
. Belt tension gauge
ตอบ ง. Belt tension gauge
15. สายพานไทมิ่งของเครื่องยนต์ควรเปลี่ยนเมื่อใด
. เมื่อครบอายุการใช้งานตามคู่มือกำหนด
. เมื่อเกิดเสียงดังขณะติดเครื่องยนต์
. เมื่อมีการเปลี่ยนรอกกดสายพาน
. เปลี่ยนทุก ๆ 50,000 กิโลเมตร
ตอบ ก. เมื่อครบอายุการใช้งานตามคู่มือกำหนด


16. การบริการไส้กรองอากาศแบบเปียกที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
. ใช้ลมเป่าไส้กรองทั้งด้านนอกและด้านใน
. ใช้ลมเป่าไส้กรองด้านในออกสู่ด้านนอก
. นำไส้กรองเคาะให้ฝุ่นสิ่งสกปรกหลุดออก
. ล้างด้วยน้ำมัน
ตอบ ง. ล้างด้วยน้ำมัน


17. ถ้าเติมน้ำในขณะเครื่องยนต์ร้อนและน้ำแห้งในหม้อน้ำจะมีผลอย่างไร
. จะทำให้หม้อน้ำแตกได้
. จะทำให้เครื่องยนต์เย็นเร็วเกินไป
. น้ำจะเดือดพุ่งออกจากหม้อน้ำเป็นอันตราย
. จะทำให้เครื่องยนต์แตกหรือร้าวได้
ตอบ ก. จะทำให้หม้อน้ำแตกได้


18. ในจังหวะอัดลูบสูบจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรและวาล์วจะอยู่ในลักษณะใด
. เลื่อนขึ้น วาล์วทั้งสองทำงานพร้อมกัน
. เลื่อนขึ้น วาล์วทั้งสองปิด
. เลื่อนขึ้น วาล์วไอดีปิดและวาล์วไอเสียเปิด
. เลื่อนขึ้นวาล์วไอดีเปิดและวาล์วไอเสียปิด
ตอบ ง. เลื่อนขึ้นวาล์วไอดีเปิดและวาล์วไอเสียปิด

19. การจัดปากแหวนที่ถูกต้องควรจัดอย่างไร
. ให้ปากแหวนอัดอยู่ตรงข้ามกับด้านรับแรงเบียดข้าง
. ในเครื่อง OHV ให้ปากแหวนจัดอยู่ห่างจากลิ้นไอเสียมากที่สุด
. ให้แหวนอัดตัวรองลงมาเยื้องจากตัวบนประมาณ 120 องศา
. ให้ปากแหวนน้ำมันอยู่ด้านเดียวกับด้านรับแรงเบียดข้าง
ตอบ ง. ให้ปากแหวนน้ำมันอยู่ด้านเดียวกับด้านรับแรงเบียดข้าง

20. น้ำมันเครื่องหกบนพื้นปูนควรใช้วัสดุใดทำความสะอาด
. น้ำและผงซักฟอก
. กระดาษหนังสือพิมพ์
. ทราย
. ขี้เลื่อย
ตอบ ก. น้ำและผงซักฟอก


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
ความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบความสามารถการคิดคำนวณ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
บุคลากร
นายช่างโยธา
ช่างเครื่องยนต์
เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
นักวิชาการขนส่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานขนส่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
พนักงานขับรถยนต์

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
กระบวนการตรวจสภาพรถยนต์ 
- ความรู้ทางช่างยนต์การใช้ก๊าซ LPG และ NGV 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ. 2554-2558) 
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **admin 2013-07-01 16:17
1. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเปลี่ยนชื่อใหม่คือข้อใด

ก. กรมเจ้าท่า ค. กรมท่าเรือ

ข. การขนส่งทางน้ำกรมเจ้าท่า ง. พาณิชยราชนาวี

2. เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็น กรมเจ้าท่า เมื่อปี พ.ศ. ใด

ก. พ.ศ. 2551 ค. พ.ศ. 2553

ข. พ.ศ. 2552 ง. พ.ศ. 2554

3. ข้อใดคืออธิบดีกรมเจ้าท่า

ก. นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ค. นายณัฐ จับใจ

ข. เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์ ง. นายพงษ์วรรณ จารุเดชา

4. ข้อใดคือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

ก. สำนักงานเลขานุการกรม

ข. กองกิจการระหว่างประเทศ

ค. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ง. กองมาตรฐานคนประจำเรือ

5. ข้อใดคือเรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย

ก. เรือกำปั่น ค.เรือเล็ก

ข. เรือโป๊ะ ง. เรือกล

6. ข้อใดคือเรือโดยสาร

ก. เรือที่ใช้ในการลำเลียงทหาร

ข. เรือที่ใช้สำหรับหาความสำราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬา

ค. เรือที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำ

ง. เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 12 คน

7. เจ้าพนักงานตรวจเรือได้รับการแต่งตั่งจากส่วนใด

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. เลขาธิการกระทรวงคมนาคม

ค. อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

ง. รองอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

8. ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทยในเมื่อใด

ก. ผ่านเรือรบไทยหรือเรือรบต่างประเทศ

ข. ขณะเรือเข้าหรือออกจากเมืองท่าไทย และเมืองท่าต่างประเทศ

ค. ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตย์ตก

ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

10. คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

ก. 6 ปี ค. 3 ปี

ข. 4 ปี ง. 2 ปี

11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล

ก. การขนส่งของโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

ข. การขนส่งคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

ค. การขนส่งของหรือคนโดยสารจากต่างประเทศมายังประเทศไทย

ง. การขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่1,000ตันกรอสขึ้นไป

12. ข้อใดคือผู้ที่มีอำนาจออกกฎการถือท้ายและการเดินเรือ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ค. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ง. นายกรัฐมนตรี

13. ข้อใดที่กำหนดแบบคำสั่งการกักเรือ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ง. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาการขนส่งของทางทะเล

ก. ผู้ส่งของบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเล

ข. ใบตราส่งเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน

ค. สัญญาที่ผู้ขนส่งรับขนของทางทะเลจากท่าหรือที่ในประเทศหนึ่งไปยังท่าหรือที่ในอีกประเทศหนึ่ง

ง. ในการจัดส่งของไม่มีการคิดค่าระวาง

15. เมื่อได้บรรทุกของลงเรือเสร็จแล้วต้องออกใบตราส่งชนิดใด

ก. ส่งสินค้าตามคำสั่ง ค. บรรทุกแล้ว

ข. ทำการจัดส่งสินค้า ง. รับสินค้า

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการและนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ - แนวข้อสอบคณิตศาสตร์และสถิติ 
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
- สรุป พรบ. สถิติ พ.ศ.2550 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 * 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. *
 

admin 2013-07-01 16:20
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของการบริหารงานบุคคล

ก. คือเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ

ข. คือการจัดงานด้านตัวบุคคล นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ค. คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้คนดี มีคุณวุฒิและมีความสามารถ

เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่มาทำงานตามความสนใจพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ง. ทั้งข้อ ก. ข. ค.

ตอบ ง. ทั้งข้อ ก. ข. ค.

2. คำใดที่ใช้ในความหมายเดียวกับ “การบริหารงานบุคคล”

ก. การเจ้าหน้าที่ ข. บุคลาภิบาล

ค. การพนักงาน ง. ข้อ ก. ข. และ ค.

ตอบ ง. ข้อ ก. ข. และ ค.

3. กิจกรรมใดไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ก. การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในองค์การ ข. การฝึกอบรม

ค. การจัดงบประมาณในองค์การ ง. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตอบ ค. การจัดงบประมาณในองค์การ

4. Max Weber มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามทฤษฎีของเขาอย่างไร

ก. สร้างระบบงานโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ข. สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลมาก

ค. ให้ความสนใจกับ Informal Organization มาก

ง. ทั้งข้อ ก. และ ข. ถูก

ตอบ ก. สร้างระบบงานโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

5. แนวความคิดในการบริหารงานบุคคลที่เรียกว่าเป็นแนว Traditional นั้นคืออะไร

ก. คือแนวที่เรียกว่า Classical Organization

ข. คือการที่มิได้ให้คุณค่าของผู้ปฏิบัติงานในแง่ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การได้โดยตรง

ค. เป็นเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานและมุ่งหาวิธีที่ดีที่สุด

ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

ตอบ ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

6. การพิจารณาองค์การบริหารโดยพิจารณาโดยตรงไปที่ “มนุษย์”และ “พฤติกรรมของมนุษย์” ในองค์การ

โดยไม่สนใจโครงสร้างขององค์การ เป็นการศึกษาแบบใด

ก. แบบ Neo Classical Theory ข. แบบ Human Relations

ค. แบบ Scientific Management ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

ตอบ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

7. การทดลองค้นคว้าของ Rlton Mayo ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการบริหารงานบุคคลด้านใด

ก. ทำให้นักบริหารหันมาสนใจตัวบุคคล หรือประสิทธิภาพอันเกิดจากตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน

ข. มีผลต่อการบริหารด้านขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ค. ทำให้นักบริหารเองเอาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลเป็นส่วนใหญ่

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของคน

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

ตอบ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

8. คำว่า “Administration” หมายถึงข้อใด

ก. การรับใช้

ข. การทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปโดยใช้ให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ

ค. กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. Public Administration ในลักษณะที่เป็นศิลป์ (Art) หมายถึงอย่างไร

ก. การจัดเนื้อหาเป็นระบบระเบียบ สอนกันได้ถ่ายทอดความรู้กันได้

ข. เป็นการปฏิบัติงานหรือบริหารราชการ

ค. เป็นการทำให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ง. ข้อ ข. และ ค.

ตอบ ง. ข้อ ข. และ ค.

10. ฝ่ายการเมือง คือใคร

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งตามวาระหรือวิถีทางการเมือง

ค. ผู้ดำรงตำแหน่งโดยยึดเป็นอาชีพจากผลการสอบ

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

11. ฝ่ายประจำ คือใคร

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งตามวาระหรือวิถีทางการเมือง

ค. ผู้ดำรงตำแหน่งโดยยึดเป็นอาชีพจากผลการสอบ

ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

12. ในการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำนั้นมีหลักการอย่างไร

ก. ฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายและควบคุมการทำงานของฝ่ายประจำให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้

ข. ฝ่ายการเมืองต้องขอคำปรึกษาชี้ขาดจากฝ่ายประจำเสียก่อนจึงจะกำหนดนโยบายในการทำงานได้

ค. ฝ่ายการเมืองต้องปล่อยให้ฝ่ายประจำเป็นผู้ชี้ขาดในการกำหนดนโยบายเพราะฝ่ายประจำมี

ความชำนาญงานมากกว่า

ง. ฝ่ายการเมืองต้องรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายประจำเสียก่อนจึงจะกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้

ตอบ ก. ฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายและควบคุมการทำงานของฝ่ายประจำให้เป็นไปตามนโยบายที่

วางไว้

13. ฝ่ายประจำมีส่วนช่วยกำหนดนโยบายของฝ่ายการเมืองได้โดยวิธีใด

ก. ช่วยชี้ขาดในการกำหนดนโยบาย

ข. ช่วยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ สถิติข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้ฝ่ายการเมืองพิจารณา

แก้ไขปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้เดิม

ค. ช่วยให้ความคิดเห็นก่อนฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน

ง. ช่วยให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายการเมืองก่อนกำหนดนโยบาย

ตอบ ข. ช่วยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ สถิติข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้ฝ่ายการเมือง

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้เดิม

14. สิ่งที่เหมือนกันในการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจก็คือข้อใด

ก. วัตถุประสงค์ ข. ทุนในการดำเนินงาน

ค. กระบวนการปฏิบัติงาน ง. การคงอยู่

ตอบ ค. กระบวนการปฏิบัติงาน

15. สิ่งที่ต่างกันในการบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ ก็คืออย่างไร

ก. วัตถุประสงค์ ข. ทุนในการดำเนินงาน

ค. กระบวนการปฏิบัติงาน ง. ข้อ ก และ ข

ตอบ ง. ข้อ ก และ ข

16. ข้อใดเข้าคู่กันไม่ถูกต้อง

ก. ผู้บริหารระดับกลาง [font=times new เน้นทักษะในการประสานงาน \">–

ข. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดนโยบาย

ค. ผู้บริหารระดับกลาง นำเทคโนโลยีเข้ามาในหน่วยงาน

ง. ผู้บริหารระดับต้น พิจารณาความต้องการของสังคม

ตอบ ง. ผู้บริหารระดับต้น พิจารณาความต้องการของสังคม

17. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานของรัฐได้แก่

ก. ค่านิยมของสังคม ข. เทคโนโลยีของสังคม

ค. ทรัพยากรของหน่วยงาน ง. การเมือง

ตอบ ค. ทรัพยากรของหน่วยงาน

18. สิ่งซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อผลงานขององค์การเรียกว่า

ก. Feedback ข. Motivator Factors

ค. Incentive ง. Outputs

ตอบ ก. Feedback

19. “กิจกรรมที่สังคมประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาและมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกทางใจของ

ผู้ประพฤติ” เรียกว่า

ก. ค่านิยมของสังคม ข. ประเพณี

ค. ปทัสถานทางสังคม ง. เทคโนโลยี

20. การสั่งงานตามสายการบังคับบัญชา จัดเป็นการสื่อการเข้าใจแบบใด

ก. upward communication ข. downward communication

ค. horizontal communication ง. Two-way communication

ตอบ ข. downward communication

21. ตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow ถ้า นาย ก. ได้รับการตอบสนองทางด้านอาหารเต็มที่แล้ว

เขาจะมีความต้องการอะไรต่อไป

ก. ความต้องการทางด้านสังคม ข. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย

ค. ความต้องการยกย่องสรรเสริญ ง. ความต้องการที่ได้รับความสำเร็จ

ตอบ ข. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย

22. แนวคิดที่สำคัญของสำนักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ในเรื่องการจูงใจคือ

ก. เงิน ข. เพื่อน

ค. คำชมเชย ง. การขู่ลงโทษ

ตอบ ก. เงิน

23. สมมติฐานต่อพนักงานตามแนวทฤษฎี Y นั้น มีทัศนะต่อพนักงานว่าอย่างไร

ก. มนุษย์มีธรรมชาติเป็นคนเกียจคร้าน ข. มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้

ค. มนุษย์สนใจแต่ตนเอง ง. มนุษย์ชอบถูกนำมากกว่าที่จะเป็นผู้นำ

ตอบ ข. มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้24. การที่นักบริหารจูงใจพนักงานโดยการให้ความสำคัญกับเนื้องานศักยภาพและความสามารถของบุคคล

และการมีอิสระในการทำงานนั้น จัดว่าเป็นการจูงใจแบบใด

ก. โดยการใช้ไม้นวมและไม้แข็ง

ข. โดยการใช้ปัจจัยภายนอกงาน (Extrinsic Factor)

ค. โดยการใช้ปัจจัยภายใน (Intrinsic Factor)

ง. โดยการใช้กระบวนการสั่งสมทางสังคม (Socialization)

ตอบ ค. โดยการใช้ปัจจัยภายใน (Intrinsic Factor)

25. การจะวินิจฉัยสั่งการให้ได้ดีนั้น ต้องอาศัยสิ่งใดบ้างต่อไปนี้

ก. สัญชาตญาณ ข. ความสมถะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก

ค. สัมผัสที่หก ง. การมีความคิดสร้างสรรค์ / จินตนาการ

ตอบ ง. การมีความคิดสร้างสรรค์ / จินตนาการแนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวน
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ฯ กรมการขนส่งทางบก
- เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากร


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


admin 2013-10-25 09:24


admin 2014-08-18 15:39

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 100 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 84 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี

2.ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์

3.ตำแหน่งช่างตรวจสภาพรถ
จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 ที่เว็บไซต์ http://job.dlt.go.th/  หัวข้อ "รับสมัครสอบ" ตลอด 24 ชั่วโมง 

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

สำนักงานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จำนวน 4 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสิน จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร จำนวน 2 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จำนวน 1 อัตรา
-สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
-สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย จำนวน 4 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จำนวน 5 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา 
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 อัตรา


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก ทุุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด งานราชการ ข่าวล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.026394 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us