เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบจ. ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด --]

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ข่าววันนี้ล่าสุด สมัครงานราชการ ดาวน์โหลด แจกฟรีข้อสอบ ตำรวจ ครู ทหาร พยาบาล เทศบาล อบต. อปท. อบจ. -> ข่าววันนี้ล่าสุด งานราชการ งานท้องถิ่น อบต. เทศบาล สอบ กพ อบจ. ศอ.บต. โรงพยาบาล สสจ. -> ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบจ. ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-08-27 10:42

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบจ. ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด

แนวข้อเก่า ข้อสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

1. พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดินใช้บังคับเมื่อ
ก. 1 มกราคม พ.ศ. 2475
ข. 1 เมษายน พ.ศ. 2475
ค. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ง. 1 มกราคม พ.ศ. 2476
2. ผู้รับประเมิน? หมายความว่า
ก. ผู้เสียภาษี
ข. ผู้ให้เช่าทรัพย์สิน
ค. ผู้เช่าทรัพย์สิน
ง. บุคคลผู้พึงชำระค่าภาษี
3. พนักงานเก็บภาษี? ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน หมายถึง
ก. พนักงานประเมินภาษี
ข. พนักงานเร่งรัดภาษี
ค. พนักงานจัดเก็บเร่งรัดให้ชำระค่าภาษี
ง. พนักงานจัดเก็บรับชำระรวมทั้งเร่งรัดให้ชำระค่าภาษี
4. ทรัพย์สินต่อไปนี้ ข้อใดต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ
ก. แพที่คนใช้อยู่อาศัย
ข. ตึกแถวอาคารพาณิชย์
ค. โกดังเก็บสินค้าไม่มีคนอยู่อาศัย
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อต่อไปนี้มีโรงเรือนประเภทใดบ้าง ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน
ก. โรงเรือนที่ให้ญาติอยู่อาศัยไม่เก็บค่าเช่า
ข. โรงเรือนที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้า
ค. โรงเรือนที่ใช้เก็บสินค้า
ง. ไม่มีข้อใดถูก
6. ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น
ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท
7. รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน คือ
~ 2 ~
แนวข้อเก่า ข้อสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ก. รมต. การคลัง
ข. รมต. มหาดไทย
ค. รมต. การคลังและมหาดไทย
ง. ไม่มีข้อใดถูก
*****************
38. คำร้องขอให้มีการพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (การอุทธรณ์) ใช้แบบพิมพ์ใด
ก. ภ.ร.ด. 4 ข. ภ.ร.ด. 8 ค. ภ.ร.ด. 9
ง. ภ.ร.ด. 10 จ. ภ.ร.ด. 12
39. ใบเสร็จรับเงินเสร็จตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือแบบพิมพ์ใด
ก. ภ.ร.ด. 8 ข. ภ.ร.ด. 9 ค. ภ.ร.ด. 10
ง. ภ.ร.ด. 11 จ. ภ.ร.ด. 12
40. ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
การประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 5 ปี ค. 10 ปี ง. 15 ปี จ. 20 ปี
41. ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี แต่ยื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้อง
ตรงความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งการประเมินย้อ นหลังไม่ได้เกินกี่ ปี
ก. 2 ปี ข. 5 ปี ค. 10 ปี ง. 15 ปี จ. 20 ปี
42. สิทธิเรียกร้องของรัฐบาลเพื่อเอาค่าภาษีฯ มีอายุความกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 5 ปี ค. 10 ปี ง. 15 ปี จ. 20 ปี
43. โรงเรือนที่ติดตั้งส่วนควบที่สำคัญที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรก ลไกเครื่องกระทำหรืu3629 .กำเนิดสินค้า เพื่อ
ใช้การดำเนินอุตสาหกรรมบางอย่าง ในการประเมินให้ลดค่ารายปีลงเหลือ
ก. 1 ใน 2 ข. 1 ใน 3 ค. 1 ใน 4
ง. 1 ใน 5 จ. ไม่สามารถลดค่ารายปีได้
44. เงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเท่ าใด นับแต่แจ้งความการประเมิน
ก. 15 วัน ข.30 วัน ค. 1 เดือน
ง.60 วัน จ. 90 วัน
45. ที่ดินที่ปลูกต้นไม้ประเภท พริก มะเขือ มะละกอ ซึ่งเป็นการประกอบกสิกรรม จะเสียภาษีไร่ละไม่เกิน
ก. ไม่เกิน 5 บาท ข. ไม่เกิน 10 บาท ค. 1 เดือน
ง. ไม่เกิน 50 บาท จ. ไม่เกิน 100 บาท
46. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ข้อใดถูกต้อง
ก. ภ.บ.ท. 8 ข. ภ.บ.ท. 9 ค. ภ.บ.ท. 10
ง. ภ.บ.ท. 11 จ. ภ.บ.ท. 17
~ 3 ~
แนวข้อเก่า ข้อสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
47. ข้อใดถูกต้อง
ก. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า ได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
ข. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ ดินแล้ว ได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
ค. ที่ดินที่เป็นสนามบินของรัฐ ที่ตั้งสถานฑูต สถานกงสุล ได้รับการยกเว้นภาษี
ง. ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค จ. ถูกเฉพาะ ข้อ ข, ค
48. เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดิน
ก. ที่ดินให้เช่า ข. ที่ดินว่างเปล่า ค. ที่ดีที่ไม่ได้ทำประโยชน์
ง. บ่อเลี้ยงกุ้ง จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
49. หนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดิน
ก. ภ.บ.ท. 12 ข. ภ.บ.ท. 13 ค. ภ.บ.ท. 14 ง. ภ.บ.ท. 15 จ. ภ.บ.ท. 16
50. การไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในร ะยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเสียเงิน
เพิ่มขึ้นเท่าใดของจำนวนที่ต้องเ สียภาษีฯ
ก. ร้อยละ 1 ข. ร้อยละ 2.5 ค. ร้อยละ 5 ง. ร้อยละ 10 จ. ร้อยละ 20


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.เทศบาล อบต. ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบจ. ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.024051 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us