เวอร์ชันเต็ม: [-- พระราชบัญญัติ ทั้งหมดของประเทศไทย --]

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ข่าววันนี้ล่าสุด สมัครงานราชการ ดาวน์โหลด แจกฟรีข้อสอบ ตำรวจ ครู ทหาร พยาบาล เทศบาล อบต. อปท. อบจ. -> พระราชบัญญัติสอบรับราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ -> พระราชบัญญัติ ทั้งหมดของประเทศไทย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Thaionline1 2011-10-13 09:53

พระราชบัญญัติ ทั้งหมดของประเทศไทย

พระราชบัญญัติ ทั้งหมดของประเทศไทย


พรบ. เรือไทย พ.ศ. 2481 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2540)
พรบ. เรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
พรบ. เรือนจำทหาร พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2550)
พรบ. เรือนจำทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พรบ. เรือนจำทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
พรบ. แร่ พ.ศ. 2510 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2534)
พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)
พรบ. แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 (ยกเลิก)
พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
พรบ. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551
พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2478 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2503) (ยกเลิก)
พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
พรบ. โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550
พรบ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2534)
พรบ. รถยนต์ทหาร พ.ศ. 2476 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2507)
พรบ. รถยนต์ทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 
พรบ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 10/2542)
พรบ. รถยนตร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2544
พรบ. รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
พรบ. รถยนต์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2550
พรบ. รถยนต์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2551
พรบ. รถลาก ร.ศ. 120
พรบ. รถลาก แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2475 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 7/2495)
พรบ. รถลาก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2484 
พรบ. รถลาก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2495 
พรบ. ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2537)
พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 
พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2538)
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2538)
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 8/2538)
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2538)
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2538) (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2538) (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)
พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2536)
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2542)
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พรบ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ พ.ศ. 2508 
พรบ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ พ.ศ. 2519
พรบ. รักษาคลอง พ.ศ. 2445
พรบ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
พรบ. รับรองการกู้เงินนอกประเทศ พ.ศ. 2500 
พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2516)
พรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2523)
พรบ. ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520
พรบ. ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2485 (ยกเลิก)
พรบ. ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 
พรบ. ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2521)
พรบ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2534)
พรบ. รายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2534)
เวอร์ชันเต็ม: [-- พระราชบัญญัติ ทั้งหมดของประเทศไทย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.040675 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us